Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingen

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingen

AANWIJZINGSBESLUIT GEMEENTEMOERDIJK

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk;

Gelet op de Algemene wet rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de Gemeentewet en de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (hierna BWB);

B e s l u i t :

Artikel 1

 • 1. Met ingang van 1 januari 2015 met betrekking tot:

  • -

   de gemeentelijke belastingen waarvan de heffing en invordering niet aan de BWB is overgedragen, te weten: leges geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving anders dan bij aanslag en marktgeld geheven bij mondelinge dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving;

  • -

   het innen van alle overige aan de gemeente toekomende vorderingen;

   • a.

    aan te wijzen als gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet (de heffingsambtenaar): B.M. de Bruin;

   • b.

    aan te wijzen als gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet (de invorderingsambtenaar): B.M.de Bruin;

   • c.

    aan te wijzen als gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet (belastingdeurwaarder) de belastingdeurwaarder van de BWB;

   • d.

    aan te wijzen als de gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet (belastingambtenaren) jegens wie mede gelden de verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene wet inzake rijksbelastingen en Invorderingswet 1990 dan wel de Algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet de ambtenaren van de afdeling Gemeentewinkel, team Balie en van de afdeling Vergunning en Handhaving, team omgevingsrecht.

Artikel 2

 • 1.

  De aanwijzingsbesluiten van 17 december 2013 worden ingetrokken.

 • 2.

  De intrekking van de aanwijzingsbesluiten, bedoeld in lid 1, hebben geen gevolgen voor de geldigheid van de op basis van dat aanwijzingsbesluit vastgestelde mandaatbesluiten, indien en voor zover deze mandaatbesluiten niet eerder zijn vervallen of ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 6 januari 2015.

De secretaris, De burgemeester,

Drs. A.E.B. Kandel J.P.M. Klijs