Verordening Burgerinitiatief gemeente Vught 2014

Geldend van 19-12-2014 t/m heden

Intitulé

Verordening Burgerinitiatief gemeente Vught 2014

De raad van de gemeente Vught;

gezien het voorstel van de raadswerkgroep actualisatie verordeningen van 28 augustus 2014;

besluit:

De Verordening Burgerinitiatief gemeente Vught 2014 vast te stellen

Artikel 1: Definitie bepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

Burgerinitiatiefvoorstel: een voorstel van een initiatiefgerechtigde om een onderwerp op de agenda van de vergadering van de gemeenteraad te plaatsen.

Artikel 2: Voorstel

 • 1. De raad plaatst een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van zijn vergadering, indien daartoe door een initiatiefgerechtigde een geldig verzoek is ingediend.

 • 2. Ongeldig is het verzoek dat:

  • a.

   niet door ten minste 50 initiatiefgerechtigden wordt ondersteund;

  • b.

   een onderwerp als bedoeld in artikel 4 bevat, of

  • c.

   niet voldoet aan de voorwaarden, gesteld in artikel 5.

Artikel 3 Initiatiefgerechtigden

 • 1. Initiatiefgerechtigd zijn inwoners van de gemeente Vught die kiesgerechtigd zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen of zestien jaar en ouder zijn en met uitzondering van hun leeftijd voldoen aan de vereisten voor het kiesrecht voor de leden van de gemeenteraad;

 • 2. Voor de beoordeling of aan de vereisten voor initiatiefgerechtigdheid is voldaan, is de toestand op de dag van indiening van het verzoek bepalend.

Artikel 4 Onderwerp burgerinitiatief

Een burgerinitiatiefvoorstel heeft geen betrekking op:

 • 1.

  een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad, tenzij het een bevoegdheid betreft welke door de raad is gedelegeerd aan andere bestuursorganen;

 • 2.

  een vraag over het gemeentelijk beleid;

 • 3.

  een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging van het gemeentebestuur;

 • 4.

  een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur, of

 • 5.

  een voorstel waarover tijdens de raadsperiode waarin indiening van het voorstel plaatsvindt door de raad een besluit is genomen, tenzij sprake is van omstandigheden die tot een ander besluit zouden hebben geleid, indien zij eerder bekend waren geweest.

Artikel 5 Vormvoorschriften

 • 1. Het verzoek ter plaatsing van een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de vergadering van de raad wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de raad met afschrift aan de griffier;

 • 2. Het verzoek bevat ten minste:

  • a)

   een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatiefvoorstel;

  • b)

   een toelichting op het burgerinitiatiefvoorstel;

  • c)

   de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening van de initiatiefnemer en zijn plaatsvervanger;

  • d)

   een lijst met de voornamen, achternamen, adressen, geboortedata en handtekeningen van de initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.

 • 3. Voor de indiening van het verzoek wordt gebruik gemaakt van een door de raadsgriffie verstrekt informatiepakket.

Artikel 6 Behandeling

 • 1. De griffier controleert of het burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de vergadering van de raad wordt geplaatst, met dien verstande dat ten minste twee weken is gelegen tussen de dag van indiening van het verzoek en de dag van de vergadering waarin op het verzoek wordt beslist;

 • 2. Indien de griffier het verzoek afwijst wegens strijd met artikel 4, kan de raad het voorstel doorzenden aan burgemeester en wethouders;

 • 3. Indien de griffier het verzoek toewijst, dan agendeert hij het burgerinitiatiefvoorstel voor de eerstvolgende vergadering van de raad;

 • 4. De burgemeester nodigt de initiatiefnemer schriftelijk uit voor de vergadering waarvoor het burgerinitiatiefvoorstel is geagendeerd. De initiatiefnemer of zijn plaatsvervanger heeft tijdens deze vergadering de gelegenheid om zijn burgerinitiatiefvoorstel mondeling nader toe te lichten;

 • 5. Zo spoedig mogelijk nadat de raad over het burgerinitiatiefvoorstel een besluit heeft genomen, wordt dit besluit bekendgemaakt door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze;

 • 6. Tegelijkertijd met de bekendmaking wordt van het besluit mededeling gedaan aan initiatiefnemer.

Artikel 7 Burgerjaarverslag

De burgemeester rapporteert in het burgerjaarverslag over de kwaliteit van de werking van het recht van burgerinitiatief in de praktijk.

Artikel 8: Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening burgerinitiatief gemeente Vught 2014”

Artikel 10: Datum inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de vaststelling door de raad en vervangt daarmee de oude gedragscode (Verordening burgerparticipatie).

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Vught
in zijn openbare vergadering van 18 december 2014.
de griffier,
Mw. K.I. Goossens
de voorzitter,
R.J. van de Mortel