Verordening Individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Druten

Geldend van 29-03-2018 t/m heden

Intitulé

Verordening Individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Druten

De raad van de gemeente Druten;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2014, met overneming van de daarin vermelde motieven;

gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet,

besluit vast te stellen

Verordening Individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Druten.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begrippen

 In deze verordening wordt verstaan onder:

- inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet, en de algemene bijstand;

- peildatum: datum waartegen een persoon individuele inkomenstoeslag aanvraagt;

- referteperiode: periode van drie jaar voorafgaand aan de peildatum.

Artikel 2 Indienen verzoek

Een verzoek als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet, wordt ingediend middels een door het college vastgesteld formulier.

Artikel 3 Langdurig laag inkomen

Een persoon heeft een langdurig laag inkomen als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 100 % van de toepasselijke bijstandsnorm.

Artikel 4 Hoogte individuele inkomenstoeslag

 • 1. De individuele inkomenstoeslag bedraagt per jaar 40% van:

  • a.

   de norm bedoeld in artikel 21 onder a van de wet, voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder;

  • b.

   de norm bedoeld in artikel 21 onder b van de wet, voor een gezin;

  zoals deze artikelen gelden op 1 januari van het jaar waarin de peildatum valt.

 • 2. De hoogte van de toeslag wordt naar beneden afgerond op tientallen.

 • 3. Als één van de gehuwden is uitgesloten van het recht op individuele inkomenstoeslag ingevolge de artikelen 11 of 13, eerste lid, van de Participatiewet, komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden. 

 • 4. Voor toepassing van het eerste en derde lid is de situatie op de peildatum bepalend. 

Artikel 5 Intrekken oude verordening

De Verordening Langdurigheidstoeslag 2012 gemeente Druten, vastgesteld door de gemeenteraad op 16 februari 2012 wordt gelijktijdig met de vaststelling van de verordening ingetrokken. 

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1 Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015. 

 • 2 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Druten.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 december 2014.

De raad voornoemd,

De raadsgriffier,

E.E.M. Dreier-Haefkens, msc.

De voorzitter,

drs. L.J.E.M. van Riswijk

Toelichting 1