Wegsleepverordening gemeente Druten 2015

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Intitulé

Wegsleepverordening gemeente Druten 2015

De raad van de gemeente Druten,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014,

gelet op het bepaalde in artikel 147 en 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

overwegende dat het wenselijk is om in de voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Wegsleepverordening gemeente Druten 2015.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

b. wet: de Wegenverkeerswet 1994;

c. besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

d. voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

e. motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

f. het college: het college van burgemeester en wethouders.

g. wegen: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten, die onder beheer zijn van de gemeente, aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1 Als vaste plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen:

  - Bedrijfsperceel Houterman Autosleepdienst, Bijsterhuizen 21-10 te Wijchen;

 • 2 De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats worden door het college vastgesteld.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1 1. De kosten, verbonden aan het overbrengen van voertuigen zijn:

  a. de kosten voor het uitrijden;

  b. de kosten van het wegslepen.

 • 2 2. De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen:

  De stallingskosten per etmaal of een gedeelte daarvan.

 • 3 De kosten genoemd onder lid 1 en 2 worden door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

 • 4 Geen inhoud aanwezig van lid

Artikel 5 Intrekking oude verordening

De Wegsleepverordening gemeente Druten 2009, vastgesteld door de gemeenteraad op 11 december 2009, wordt gelijktijdig met de vaststelling van deze verordening ingetrokken.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening gemeente Druten 2015.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Druten in zijn openbare vergadering van 18 december 2014,
De raad voornoemd,
De griffier,                                          De voorzitter,
mw. E.E.M. Dreier-Haefkens MSc.   drs. L.J.E.M. van Riswijk

Toelichting 1 Wegsleepverordening gemeente Druten 2015

Op 1 januari 2002 is de Wet van 21 februari 1997, houdende de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW), ook wel de wijziging van de wegsleepregeling genoemd, en het bijbehorende Besluit wegslepen van voertuigen, in werking getreden.

De artikelen 170 tot en met 173 van de WVW zijn geheel vervangen door nieuwe bepalingen. De wijzigingswet is bij de Invoeringswet van de derde tranche van de Algemenewet bestuursrecht (hierna: Awb), deel II, nog aangepast in verband met de overgang van de bepalingen over de uitvoering van bestuursdwang uit de Gemeentewet naar de Awb.

Bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen

Het uitvoeren van de wegsleepregeling is geen bevoegdheid meer van de burgemeester, maar van het gehele college van burgemeester en wethouders. Het wegslepen van een voertuig moet worden gezien als een bijzondere vorm van bestuursdwang. In de Awb zijn algemene regels gesteld over de toepassing van bestuursdwang. Deze regels zijn voor een groot deel ook van toepassing op het wegslepen van voertuigen. Tegen het wegslepen van voertuigen staat op grond van de Awb bezwaar en vervolgens beroep open.

Verordening

In artikel 170 e.v. van de WVW is het kader aangegeven waarbinnen het college van burgemeester en wethouders gebruik kan maken van zijn bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen. Hoewel de bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen in de wet is neergelegd, kan het college eerst pas van deze bevoegdheid gebruikmaken, wanneer de gemeenteraad in een verordening nadere regels heeft gesteld over de toepassing van deze bevoegdheid, zoals in artikel 173, tweede lid, van de WVW wordt voorgeschreven. Deze nadere regels dienen in ieder geval te betreffen:

a. de aanwijzing van de plaatsen waar de weggesleepte voertuigen worden bewaard;

b. de berekening van de kosten verbonden aan de uitvoering van het wegslepen en bewaren van voertuigen;

c. de aanwijzing van wegen en weggedeelten, waar op grond van artikel 170, eerste lid, onder c, van de WVW voertuigen mogen worden weggesleept.

Uitgebreide werking

Op grond van de oude wegsleepregeling mochten op de weg staande voertuigen alleen worden weggesleept in het belang van de veiligheid op de weg of de vrijheid van het verkeer dan wel het vrijhouden van gehandicaptenparkeerplaatsen. Op grond van de herziende regeling in de WVW

zijn de mogelijkheden fors uitgebreid. Het is nu mogelijk om in situaties waarin het parkeren als zeer hinderlijk wordt ervaren eveneens op te treden. Hierbij kan gedacht worden aan het onbevoegd parkeren op laad- en loshavens, taxistandplaatsen, voetgangersgebieden, markt- en evenemententerreinen etcetera. Het direct optreden tegen dergelijke foutief geparkeerde voertuigen kan in bepaalde gevallen zeer wenselijk zijn. Als wegen en weggedeelten waar op grond van de landelijke wegsleepregeling kan worden weggesleept zijn thans aangewezen alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Druten voorzover die behoren tot één van de in artikel 2 van het Besluit bedoelde soorten wegen en weggedeelten. Het is overigens niet zo dat zonder meer tot wegslepen overgegaan kan worden. Per geval dient te worden nagegaan of in dit specifieke geval het wegslepen absoluut noodzakelijk is.

Binnen de gemeente Druten wordt de wegsleepregeling voornamelijk gebruikt voor de weekmarkt op de vrijdagen. Er kan slechts één voertuig per keer worden weggesleept. Van de voertuigen die zich op dat moment nog op de Markt bevinden, dient met het opmaken van een proces-verbaal te worden volstaan.

Delictomschrijvingen

In de verordening zijn geen delictomschrijvingen opgenomen. De reden daartoe ligt in hetvolgende. Het risico is reëel dat de delictomschrijvingen uit de Wegenverkeerswetgeving niet (altijd) naadloos aansluiten op de wegsleepregeling. Is dat het geval dan kan een zaak om formele gronden afgedaan worden ten nadele van de gemeente. Het is dan ook praktisch om gewoon te verwijzen naar de toepasselijke artikelen van de Wegenverkeerswet. Daarnaast wordt op deze wijze voorkomen dat zaken dubbel geregeld worden.

Aanvang overbrenging

In artikel 170, zesde lid WVW is bepaald dat een voertuig niet mag worden weggesleept, indien de rechthebbende het voertuig verwijdert voordat men met de feitelijke overbrenging is begonnen. In de wet is niet expliciet uitgelegd wanneer het moment van overbrenging een aanvang heeft genomen. Aangenomen wordt dat met het feitelijke slepen een aanvang is genomen, als het voertuig in de takels van het wegsleepvoertuig hangt en de chauffeur de auto heeft gestart. Meldt de rechthebbende zich daarvoor, dan kan niet tot wegslepen overgegaan worden. Wel dient de rechthebbende de met uitrijden zonder wegsleep gemoeide kosten te vergoeden.

ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze bepaling is een aantal begrippen omschreven die diverse malen in deze verordening terugkomen. De omschrijving van deze begrippen spreekt voor zich. Veelal wordt verwezen naar definities uit bestaande wetgeving.

Ad d. voertuig

Het begrip voertuig, conform artikel 1, onder al, van het RVV 1990 betreft:

Fietsen, bromfietsen, gehandicaptenvoertuigen, motorvoertuigen, trams en wagens. Ook in de APV is een bepaling opgenomen over het verwijderen van fietsen, e.d. van de openbare weg. Die bepaling ziet meer op de openbare orde, veiligheid en uiterlijk aanzien. De bepaling in de wegsleepregeling ziet strikt op de wegenverkeerswetgeving, terwijl de bepalingen in de APV (=excessenregeling) deze regeling als het ware aanvullen.

Ad e. motorrijtuig

Het begrip motorrijtuig is apart omschreven, omdat artikel 2 van de Drutense wegsleepverordening vrijwel alleen betrekking heeft op dit soort voertuigen.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

In dit artikel worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Druten aangewezen als toepassingsgebied van de wegsleepverordening. In artikel 170, eerste lid, onder c juncto artikel 2 van het Besluit is ook aangegeven dat een voertuig in het belang van het vrijhouden van bepaalde wegen en weggedeelten kan worden weggesleept, wanneer deze zijn aangewezen in de gemeentelijke wegsleepverordening en behoren tot de wegen en weggedeelten, zoals bedoeld in artikel 2 van het besluit wegslepen van voertuigen.

Ingevolge artikel 170, eerste lid, sub c, van de wet, juncto artikel 2 van het Besluit, juncto artikel 2 van de wegsleepverordening Druten 2008, kan in de gemeente Druten van de volgende soorten wegen en weggedeelten worden weggesleept:

a. wegen en weggedeelten waar door middel van bord E 1 van bijlage 1 bij het RVV 1990 of door middel van een gele onderbroken streep als bedoeld in artikel 24, eerste lid, onderdeel e, van het RVV 1990 wordt aangegeven dat het verboden is te parkeren;

b. wegen en weggedeelten waar door middel van bord E 2 van bijlage 1 bij het RVV 1990 of door middel van een gele doorgetrokken streep als bedoeld in artikel 23, eerste lid, onderdeel g, van het RVV 1990 wordt aangegeven dat het verboden is stil te staan;

c. parkeergelegenheden, aangeduid door bord E 4 van bijlage 1 bij het RVV 1990, waarbij op een onderbord wordt aangegeven:

1. de categorie of groep voertuigen waarvoor de parkeergelegenheden is bestemd, of

2. het parkeren op bepaalde dagen of uren is verboden;

d. taxistandplaatsen, aangeduid door bord E 5 van bijlage 1 bij het RVV 1990;

e. parkeerplaatsen voor gehandicapten, aangeduid door bord E 6 van bijlage 1 bij het RVV 1990;

f. gelegenheden voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen, aangeduid door bord E 7 van bijlage 1 bij het RVV 1990;

g. parkeergelegenheden voor een categorie of groep voertuigen, aangeduid door bord E 8 van bijlage 1 bij het RVV 1990;

h. parkeergelegenheden voor vergunninghouders, aangeduid door bord E 9 van bijlage 1 bij het RVV 1990;

i. voetgangersgebieden, aangeduid door bord G 7 of door bord C 1 van bijlage 1 bij het RVV 1990;

j. op een terrein, waarop evenementen en of markten gehouden worden, waarvoor vergunning of ontheffing verleend is, en dat tijdens, enige tijd voor en enige tijd na het aldaar te organiseren evenement vrijgehouden dient te worden van geparkeerde voertuigen.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

De inhoud van de bepaling spreekt voor zich. Vanwege de redactie van artikel 173, tweede lid van de WVW 1994, moet(en) de plaatsen van bewaring van voertuigen door de gemeenteraad worden aangewezen. Deze bewaarplaats dient goed bereikbaar te zijn. In dit verband kan gedacht worden aan de bereikbaarheid van de bewaarplaats middels het openbaar vervoer. De gemeente wenst het overbrengen en in bewaring stellen van voertuigen niet zelf uit te voeren maar aan een bedrijf uit te besteden. De openingstijden worden door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

In de artikelen 13 tot en met 15 van het besluit wegslepen van voertuigen is geregeld welke soorten van kosten verbonden aan het wegslepen en in bewaring stellen van voertuigen in rekening kunnen worden gebracht. Het gaat hierbij niet alleen om personele en materiële kosten direct verband houdend met het wegslepen en in bewaring stellen van voertuigen, maar ook om kosten verbonden aan bekendmaking van beschikkingen, verkoop, eigendomsoverdracht om niet of vernietiging van voertuigen, inclusief de taxatie van deze voertuigen, renteverlies, WA-verzekering e.d..

Om redenen van uitvoering is ervoor gekozen om met vaste bedragen te werken, waar de verschillende kosten deel van uitmaken. Om de regeling, zoveel als mogelijk is, kostenneutraal te kunnen doen uitvoeren, is een opgeld gehanteerd daar waar het gaat om de voorrijkosten en de sleepkosten. Het komt namelijk voor dat de wegsleper opgeroepen wordt, terwijl de eigenaar/

houder zich inmiddels heeft gemeld. In een dergelijke situatie kunnen geen voorrijkosten in rekening gebracht worden.

Binnen de gemeente Druten wordt de wegsleepverordening voornamelijk toegepast bij de weekmarkt op vrijdag, bij evenementen en de jaarmarkt. Autosleepdienst Houterman kan slechts één voertuig per keer wegslepen. Bij de eventuele andere voertuigen die op een terrein geparkeerd staan waar dat op dat moment niet is toegestaan, kan dan worden volstaan met een proces-verbaal (bijv. wet Mulder).

Artikel 5, 6 en 7

Deze artikelen spreken voor zich.