Besluit kosten overbrengen en bewaren voertuigen

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Intitulé

Besluit kosten overbrengen en bewaren voertuigen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Druten,

gelezen het voorstel van 25 november 2014,

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

overwegende dat de kosten voor het overbrengen en bewaren van voertuigen;

besluit:

vast te stellen het volgende besluit:

besluit kosten overbrengen en bewaren voertuigen.

 

Artikel 1 Bevoegdheid

Conform artikel 4, lid 3 van de Wegsleepverordening gemeente Druten 2015 stelt het college van burgemeester en wethouders de kosten verbonden aan het overbrengen en bewaren van voertuigen vast.

Artikel 2 Tarieventabel

De tarieven inzake artikel 4 van de wegsleepverordening gemeente Druten 2015 luiden als volgt:

1a. Voorrijkosten      €    80,00

1b. Wegsleepkosten      €  165,00 

2.   Kosten van bewaring per etmaal of een gedeelte daarvan €    11,50

Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.

Artikel 3 Nadere regels

Behorende bij artikel 4 van de Wegsleepverordening gemeente Druten 2015 gelden de volgende nadere regels:

Voorrijden en slepen

• Indien een sleepbedrijf is gewaarschuwd en de eigenaar of houder is eerder ter plaatse dan de sleepauto, worden geen voorrijkosten in rekening gebracht;

• Indien het sleepbedrijf ter plaatse is en de eigenaar of houder komt ter plaatse voordat met het wegslepen een aanvang is genomen, worden alleen voorrijkosten in rekening gebracht. Van het wegslepen is sprake, als het voertuig in de takels zit en het sleepbedrijf klaar staat om weg te rijden;

• Indien de sleepauto ter plaatse is en de eigenaar of houder weigert de gemaakte voorrijkosten te voldoen, wordt het voertuig conform de wegsleepregeling overgebracht naar de plaats van bewaring;

• Voordat het sleepbedrijf met het wegslepen een aanvang neemt, wordt het te slepen voertuig gefotografeerd. Dit dient te worden herhaald bij aflevering op de bewaarplaats. Dit om (onnodige) schadeclaims te voorkomen en/of te kunnen weerleggen.

Bewaren

• Indien de eigenaar of houder eerder of gelijktijdig met zijn gesleepte voertuig bij de bewaarplaats aankomt, worden geen bewaarkosten in rekening gebracht;

• Indien het wegsleepbedrijf een gesleept voertuig, zonder daarvoor sleep- en/of bewaarkosten in rekening te brengen, aan de eigenaar of houder teruggeeft, dan wel volstaat met een gedeeltelijke vordering van gemaakte kosten, wordt daarvan aantekening gemaakt in het bewaringsregister en wordt de reden daarvan vermeld;

• Indien de eigenaar of houder zich bij het wegsleepbedrijf vervoegt en er is sprake van of

a. restitutie van de sleep- en/of bewaarkosten of een gedeelte daarvan, of

b. uitbetaling van een batig saldo na verkoop,

wordt daarvan aantekening gemaakt in het bewaringsregister en wordt door het sleepbedrijf de uitbetaling geregeld.

Kennisgeving

• De vergoeding, die verbonden is aan het verzenden van de kennisgeving van de overtreding en de beschikking inzake de inbewaringstelling, de verkoop, de eigendomsoverdracht om niet of vernietiging van een voertuig, alsmede de in verband daarmee te verrichten taxatie, zullen afzonderlijk worden vastgesteld.

 

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Druten op 25 november 2014.
Het college voornoemd,
de secretaris,                                 de voorzitter
H.G.A.M. Cornelissen MSM (l.s.)  drs. L.J.E.M. van Riswijk