Besluit vrijstellingen leges

Geldend van 25-12-2014 t/m heden

Intitulé

Besluit vrijstellingen leges

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Druten,

gelezen het voorstel van 25 november 2014,

en gelet op de artikelen 4 en 11 van de Verordening op de heffing en invordering van leges,

besluit vast te stellen het:

Besluit vrijstellingen leges.

Artikel 1 Vrijstellingen bij activiteiten en evenementen

  • 1 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een  vergunning voor het houden van niet-commerciële activiteiten of evenementen  door organisaties wordt geen leges geheven.                               

  • 2 Lid 1 is niet van toepassing op evenementen die geclassificeerd zijn in categorie  C (risico-evenement).

  • 3 Onder organisaties als bedoeld in lid 1 wordt verstaan: een organisatie zonder  winstoogmerk, die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van  activiteiten van maatschappelijke, sociale, liefdadige, godsdienstige, culturele  aard of tot bevordering van het algemeen belang waarbij de activiteiten in  hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

Artikel 2 Legestarieven

De vrijstelling wordt uitsluitend verleend voor de leges als bedoeld in de navolgende artikelen van de Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges:

a. 1.11.1.3 (voorwerpen op of boven een openbare plaats)

Betreft alleen voor reclame-uitingen, passend in het reclamebeleid van de gemeente,  ten behoeve van niet-commerciële activiteiten en evenementen. 

b. 3.1.1.2 (ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet)  

c. 3.2.1.1 t/m 3.2.1.3 (evenement categorie 0, A en B)

d. 3.2.2.1 (snuffelmarkt)

e. 3.2.2.3 (geluidshinder)

f. 3.2.2.4 (inzameling van geld of goed)

g. 3.2.2.5 (venten)

h. 3.2.2.7 (Zondagswet)

i. 3.2.2.8 (recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen

j. 3.4.1 (gebruiksvergunning brandveilig gebruik maximaal 7 dagen) 

k. 3.4.2 (gebruiksvergunning brandveilig gebruik langer dan 7 dagen)

Artikel 3 Bekendmaking

Het besluit tot het (niet) heffen van de leges wordt bekendgemaakt in het besluit op de aanvraag voor het houden van de activiteit(-en).

Artikel 4 Afwijken besluit door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan in specifieke gevallen afwijken van de in dit besluit gestelde voorwaarden voor vrijstelling van leges.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.        

  • 2 De datum van ingang van dit besluit is 1 januari 2015.      

  • 3 Dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit vrijstellingen leges’.

Ondertekening

burgemeester en wethouders van Druten,
de secretaris,                                   de burgemeester,
 
H.G.A.M. Cornelissen MSM (l.s.)    drs. L.J.E.M. van Riswijk