Subsidieregeling mantelzorgondersteuning 2015

Geldend van 19-07-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling mantelzorgondersteuning 2015

Burgemeester en wethouders van Doetinchem;

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op het gebied van mantelzorgondersteuning, die binnen de Wmo worden uitgevoerd;

gelet op artikel 2, 3, 5 en artikel 7.3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2015 (Asv2015);

besluiten

vast te stellen de volgende Subsidieregeling voor mantelzorgondersteuning.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2015.

 • 2.

  Mantelzorg:hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen of opvang, rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpbehoevend beroep.

Artikel 2 Procedurebepalingen

 • 1. Jaarlijks voor het begin van het subsidiejaar stelt het college een plafond vast voor de verstrekking van subsidies op basis van deze subsidieregeling.

 • 2. Vervallen.

Artikel 3 Algemene regels

 • 1. De aanvrager moet de activiteiten, waarvoor zij subsidie vraagt, afgestemd hebben met de betreffende doelgroepen, waardoor er sprake is van vraaggerichte ondersteuning.

 • 2. Er bestaat alleen aanspraak op een activiteitensubsidie wanneer deze gericht is op mantelzorgers die in de gemeente Doetinchem woonachtig zijn.

 • 3. In alle gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet of onduidelijk is, beslist het college. In bijzondere gevallen kan het college gemotiveerd van deze subsidieregeling afwijken.

Artikel 4 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor activiteiten, gericht op rechtstreekse ondersteuning van de mantelzorger of groep van mantelzorgers;

 • 2. De activiteiten als bedoeld in lid 1 voor mantelzorgers betreffen:

  • a.

   het geven van bekendheid aan mantelzorgers en aan verwijzers en het belang van hun inzet,

  • b.

   het voorkomen en verminderen van overbelasting of isolement van mantelzorgers,

  • c.

   het stimuleren van mantelzorgers door hen te ondersteunen,

  • d.

   het waarderen van mantelzorgers.

Artikel 5 Inhoudelijke criteria waaraan de aanvragen worden getoetst

 • 1. Het college beoordeelt en prioriteert de subsidie aanvraag aan de hand van:

  • a.

   de mate waarin de activiteit bijdraagt aan het functioneren of het kunnen blijven functioneren van de mantelzorger;

  • b.

   de mate waarin de ondersteuning duurzaam is verankerd in de gemeente;

  • c.

   de resultaten die met de activiteiten zullen worden bereikt;

  • d.

   de aanwezigheid van een naar haar oordeel acceptabele kosten/batenverhouding;

  • e.

   het belang van het voortzetten van activiteiten en voorzieningen, die in het vorige subsidiejaar structureel gesubsidieerd werden en waarvan stopzetting tot vernietiging van maatschappelijk kapitaal leidt.

Artikel 6 Verdeling van het subsidieplafond

 • 1. Indien honorering van alle aanvragen, die voor subsidie in aanmerking komen en die niet worden geweigerd op grond van de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2015 of artikel 4 van deze regeling, zou leiden tot een overschrijding van het subsidieplafond, rangschikt het college de aanvragen op een prioriteitenlijst.

 • 2. Het college kan gemotiveerd de honorering van een subsidieaanvraag voor een gedeelte lager op de prioriteitenlijst plaatsen dan de honorering een andere gedeelte van diezelfde aanvraag.

 • 3. De aanvragen worden door het college gehonoreerd naar de volgorde op de prioriteitenlijst.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2015.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling mantelzorgondersteuning 2015.

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Doetinchem op 23 december 2014,

Secretaris,

Burgemeester,