Subsidieregeling stedelijke vernieuwing gemeente Kampen

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling stedelijke vernieuwing gemeente Kampen

Het college van burgemeester en wethouders van Kampen;

gelezen het voorstel van 16 december 2014, kenmerk 14ADV00660;

gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Kampen;

besluit vast te stellen de

Subsidieregeling stedelijke vernieuwing gemeente Kampen

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  beschermd stadsgezicht binnenstad: het gebied in Kampen dat op 31 juli 1975 door het rijk is aangewezen als stadsgezicht in de zin van artikel 20 van de Monumentenwet (huidige artikel 35)

 • -

  subsidieverordening: Algemene subsidieverordening gemeente Kampen.

Artikel 1.2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 1.3 bedoelde activiteiten.

Artikel 1.3 Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten, die bijdragen aan het bereiken van de beleidsdoelen uit de Erfgoednota van Kampen, onderdeel monumentenzorg.

Artikel 1.4 Wijze van verdeling

 • 1. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van de door burgemeester en wethouders aangebrachte rangschikking, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Bij rangschikking van de aanvragen hanteren burgemeester en wethouders de volgende aspecten, waarbij alle aanvragen eerst op criterium a en vervolgens criterium b worden getoetst:

  • a.

   Ligging van het pand of object binnen het beschermd stadsgezicht.

  • b.

   Volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

  Voor criterium a geldt dat maximaal 70% van het totaal beschikbare budget voor aanvragen met een pand of object binnen het beschermd stadsgezicht beschikbaar is.

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen een aanvraag, die geweigerd wordt op grond van overschrijding van het subsidieplafond, aanmerken als een aanvraag voor het opvolgende jaar. Voor de bepaling van de volgorde van deze aanvragen is de volgorde van binnenkomst in het oorspronkelijke jaar van indiening bepalend.

Artikel 1.5 Aanvraagtermijn

Een aanvraag om verlening van subsidie wordt ingediend tussen 1 januari en 1 april van het lopende kalenderjaar.

Artikel 1.6 Beslistermijn

Burgemeester en wethouders nemen voor 1 juli een besluit op de aanvraag om verlening van subsidie.

Artikel 1.7 Aanvullende weigeringgronden

In aanvulling op het bepaalde in artikel 9 van de subsidieverordening weigeren burgemeester en wethouders een aanvraag om subsidie indien:

 • a.

  het werk waarvoor een subsidie wordt aangevraagd, reeds is uitgevoerd of indien een begin is gemaakt met de werkzaamheden zonder schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders;

 • b.

  in een periode van vijftien jaar voorafgaand aan de aanvraag voor dezelfde werkzaamheden subsidie is verleend;

 • c.

  de in artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht genoemde gronden van toepassing zijn;

 • d.

  de werkzaamheden het gevolg zijn van stormschade, brand of andere verzekerbare calamiteiten;

 • e.

  voor de werkzaamheden op andere wijze subsidie wordt verleend.

Artikel 1.8 Geen voorschotverlening

 • 1. In afwijking van artikel 13, derde lid, van de subsidieverordening wordt geen voorschot verleend voor krachtens deze subsidieregeling verleende subsidies.

 • 2. Het is mogelijk om na gereedmelding van gedeeltelijk uitgevoerd werk een voorschot te vragen.

Artikel 1.9 Eindverantwoording

 • 1. In afwijking van de artikelen 13 en 14 van de subsidieverordening wordt door de subsidieontvanger onmiddellijk na de voltooiing van de werkzaamheden maar uiterlijk binnen drie jaren na verzending van het besluit tot verlening van de subsidie een aanvraag tot vaststelling van de subsidie ingediend.

 • 2. In aanvulling op het bepaalde in de artikelen 13 en 14 van de subsidieverordening gaat een aanvraag tot vaststelling van de subsidie vergezeld van een gereedmelding van het werk en van de originele rekeningen en betalingsbewijzen.

Paragraaf 2 Restauratie van gemeentelijke monumenten

Artikel 2.1 Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor de subsidiabele kosten van restauratie, noodherstel (voorafgaand aan restauratie), en haalbaarheidsonderzoek.

Artikel 2.2 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan eigenaren van gemeentelijke monumenten, die maatregelen treffen om hun gemeentelijk monument in stand te houden, die het normale onderhoud te boven gaan.

Artikel 2.3 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen:

 • 1. Onder de subsidiabele kosten van een restauratie wordt verstaan:

  • a.

   het deel van de aanneemsom dat betrekking heeft op het herstel van het casco en het herstel van onderdelen die de monumentale waarde van het pand mede bepalen, zoals gevelelementen en interieuronderdelen, voor zover dit het gewone onderhoud te boven gaat;

  • b.

   de kosten van architect en constructeur, alsmede de kosten van toezicht en de kostenbewaking, voor zover deze betrekking hebben op de onder a als subsidiabel aan te merken restauratiewerkzaamheden;

  • c.

   de kosten die voortvloeien uit het herstel van onvoorziene bouwkundige gebreken die tijdens de restauratiewerkzaamheden worden geconstateerd. Hiertoe kan in de begroting een post onvoorzien van maximaal 10% te worden opgenomen;

  • d.

   het deel van de legeskosten dat betrekking heeft op de ingevolge onder a, b en c vastgestelde subsidiabele kosten;

  • e.

   de BTW over de ingevolge onder a, b en c vastgestelde subsidiabele kosten, voor zover deze niet bij de Belastingdienst kan worden teruggevorderd.

 • 2. Onder de subsidiabele kosten van noodherstel wordt verstaan:

  • a.

   de kosten van het op sobere en doelmatige wijze waterdicht maken van daken, goten en raampartijen met het doel lekkage te voorkomen in de periode die vooraf gaat aan de restauratie van een pand;

  • b.

   de kosten van stutten en inpakken, noodzakelijk om de standzekerheid van een pand te waarborgen in de periode, die vooraf gaat aan de restauratie van een pand.

 • 3. Onder de subsidiabele kosten van een haalbaarheidsonderzoek wordt verstaan: de kosten van een technische opname, een schetsplan en een, door een architect op te stellen, gedetailleerde begroting van de kosten van de herstelwerkzaamheden die noodzakelijk zijn om het pand in een goede bouwtechnische staat te brengen.

Artikel 2.4 Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt:

 • 1.

  voor gemeentelijke monumenten: 30% van de subsidiabele kosten, tot een maximumbedrag van € 25.000;

 • 2.

  in afwijking van het bepaalde onder 1 geldt een percentage van 40% tot een maximumbedrag van € 25.000 in geval van:

  • a.

   gemeentelijke monumenten waarvan de eigenaar een in Nederland gevestigde privaatrechtelijke rechtspersoon is die zonder winstoogmerk in hoofdzaak de instandhouding van één of meer monumenten ten doel heeft;

  • b.

   kerken, zijnde gemeentelijk monument; of

  • c.

   molens en gemalen, zijnde gemeentelijk monument, die uit een oogpunt van monumentenzorg bedrijfsvaardig zijn of door de restauratie bedrijfsvaardig worden gemaakt en waarvan de eigenaar een in Nederland gevestigde privaatrechtelijke rechtspersoon is, die zonder winstoogmerk in hoofdzaak de instandhouding van één of meer monumenten ten doel heeft.

Artikel 2.5 Aanvraag

In afwijking van artikel 6 van de subsidieverordening worden de volgende stukken ingediend bij de aanvraag om verlening van subsidie:

 • a.

  een bouwtechnisch rapport opgesteld door een bouwkundig adviesbureau, een architectenbureau of een door burgemeester en wethouders erkende instantie van het pand of object waaraan de voorzieningen zullen worden getroffen;

 • b.

  een rapport, opgesteld door een bouwkundig adviesbureau, een architectenbureau of een door burgemeester en wethouders erkende instantie waaruit blijkt op welke wijze de cultuurhistorische waardevolle elementen behouden en/of hersteld zullen worden;

 • c.

  een bewijs van eigendom door middel van een authentiek afschrift van de koopakte en een gewaarmerkt recent uittreksel uit de kadastrale legger;

 • d.

  voor zover van toepassing een afschrift van de akte van splitsing;

 • e.

  voor zover van toepassing een verklaring van de Vereniging van eigenaren welke bouwdelen gemeenschappelijk dan wel niet gemeenschappelijk zijn;

 • f.

  tekeningen van zowel de bestaande toestand als de te realiseren toestand, de plattegronden, dwars- en langsdoorsneden, de gevels met de belendingen en de plaatselijke situatie;

 • g.

  een gedetailleerde werkomschrijving of bestek;

 • h.

  de naam en het adres van de aannemer.

Paragraaf 3 Winkelpuien en rolluiken

Artikel 3.1 Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor:

 • 1.

  het restaureren van cultuurhistorisch waardevolle winkelpuien en het op cultuurhistorisch verantwoorde wijze reconstrueren of vernieuwen van winkelpuien indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • a.

   indien de pui nog in authentieke staat verkeert, deze cultuurhistorisch waardevolle pui geheel wordt hersteld;

  • b.

   indien de pui niet meer in de authentieke staat verkeert maar nog wel restanten van de authentieke pui bevat, deze restanten worden benut om de authentieke pui te reconstrueren;

  • c.

   indien de pui niet meer in de authentieke staat verkeert en ook geen restanten meer van de authentieke pui bevat, in overeenstemming met de bovengevel van het pand en in redelijke relatie met de naastliggende panden, een architectonisch verantwoorde nieuwe pui wordt gemaakt; en

  • d.

   de gemeentelijke geïntegreerde welstands-/monumentencommissie een positief advies over herstellen, reconstrueren of aanbrengen van nieuwe pui heeft uitgebracht;

 • 2.

  het vervangen van gesloten rolluiken voor doorzichtige rolluiken als tenminste 70% van de totale oppervlakte van het rolluik uit doorzichtruimte bestaat;

 • 3.

  het plaatsen van pantserglas, indien de totale oppervlakte van de doorzichtruimte hieruit bestaat.

Artikel 3.2 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, die binnen het beschermd stadsgezicht binnenstad het woon- en leefklimaat willen verbeteren door restauratie, reconstructie en/of hoogwaardige vernieuwing van historische winkelpuien, door het vervangen van gesloten rolluiken voor doorzichtige rolluiken of door het plaatsen van pantserglas.

Artikel 3.3 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen/hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt:

 • a.

  voor de restauratie van cultuurhistorisch waardevolle winkelpuien en het op cultuurhistorisch verantwoorde wijze reconstrueren of vernieuwen van een winkelpui: 50% van de kosten tot een maximumbedrag van € 10.000;

 • b.

  voor het aanbrengen van een doorzichtig rolluik: tweederde van de meerkosten van het doorzichtige rolluik ten opzichte van het aanbrengen van een ondoorzichtig rolluik aan hetzelfde pand tot een maximumbedrag van € 2.000;

 • c.

  voor het aanbrengen van pantserglas: tweederde van de meerkosten van het pantserglas ten opzichte van het aanbrengen van normaal glas aan hetzelfde pand tot een maximumbedrag van € 2.000.

Artikel 3.4 Aanvraag

In afwijking van artikel 6 van de subsidieverordening worden de volgende stukken ingediend bij de aanvraag om verlening van subsidie:

 • a.

  Tekeningen van zowel de bestaande toestand, als de te realiseren toestand: de plattegronden, dwars- en langsdoorsneden, de gevels met de belendingen en de plaatselijke situatie, voor zover van toepassing.

 • b.

  Een gedetailleerde werkomschrijving of bestek, voor zover van toepassing.

 • c.

  Een kostenopgave van het aanbrengen van een ondoorzichtig rolluik of normaal glas, voor zover van toepassing.

 • d.

  De naam en het adres van de aannemer.

Paragraaf 4 Muurreclames

Artikel 4.1 Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor:

 • 1.

  het restaureren van (restanten van) muurreclames, indien aan de voorwaarden wordt voldaan dat:

  • a.

   de restauratie op een esthetisch en technisch verantwoorde wijze geschiedt;

  • b.

   de gemeentelijke geïntegreerde welstands-/monumentencommissie een positief advies uitbrengt over de voorgenomen restauratie;

 • 2.

  het onderhouden van muurreclames na een restauratie.

Artikel 4.2 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan eigenaren van panden met cultuurhistorisch waardevolle muurreclames, die zij restaureren en/of onderhouden. Ook de Stichting Stadsherstel Kampen kan

na overleg met de eigenaar een aanvraag doen. Er is dan schriftelijke toestemming van de eigenaar nodig.

Artikel 4.3 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt:

 • a.

  80% van de restauratiekosten tot een maximumbedrag van € 5.000;

 • b.

  50% van de onderhoudskosten tot een maximumbedrag van € 1.000.

Artikel 4.4 Aanvraag

In afwijking van artikel 6 van de subsidieverordening Kampen worden de volgende stukken ingediend bij de aanvraag om verlening van subsidie:

Een omschrijving, tekening en begroting van de uit te voeren werkzaamheden.

Paragraaf 5 Rieten daken

Artikel 5.1 Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor het vernieuwen of herstellen van cultuurhistorisch waardevolle rieten daken.

Artikel 5.2 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan eigenaren van panden, waarvan de panden zijn opgenomen in de door burgemeester en wethouders op te stellen kwalificatielijst rieten daken.

Artikel 5.3 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor de redelijke kosten van aankoop van riet, van het bindmateriaal en van het arbeidsloon voor het aanbrengen van het riet.

Artikel 5.4 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt 20% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 10.000.

Artikel 5.5 Aanvraag

In afwijking van artikel 6 van de subsidieverordening Kampen worden de volgende stukken ingediend bij de aanvraag om verlening van subsidie:

Een omschrijving en begroting van de uit te voeren werkzaamheden.

Paragraaf 6 Wie het kleine niet eert…

Artikel 6.1 Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor het uitvoeren van kleine restauratiewerkzaamheden, het herstellen van waardevolle bouwelementen, het aanbrengen van cultuurhistorisch verantwoorde versieringen en het restaureren van gevelstenen en gevelornamenten, indien aan de voorwaarden wordt voldaan dat:

 • a.

  de werkzaamheden op een esthetisch en technisch verantwoorde wijze geschieden; en

 • b.

  de gemeentelijke geïntegreerde welstands-/monumentencommissie een positief advies uitbrengt over de voorgenomen werkzaamheden.

Artikel 6.2 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan eigenaren van panden binnen het beschermd stadsgezicht binnenstad die kleine werkzaamheden willen uitvoeren ter verbetering van de uitstraling van hun pand.

Artikel 6.3 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen /De hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt:

 • a.

  voor het restaureren van gevelstenen en gevelornamenten: 70% van de goedgekeurde kosten

  tot een maximumbedrag van € 1.500;

 • b.

  voor overige werkzaamheden: 40% van de goedgekeurde kosten tot een maximumbedrag van € 1.000.

Artikel 6.4 Aanvraag

In afwijking op artikel 6 van de subsidieverordening worden de volgende stukken ingediend bij de aanvraag om verlening van subsidie:

Een omschrijving, tekening en begroting van de uit te voeren werkzaamheden.

Paragraaf 7 Slotbepalingen

Artikel 7.1 Overgangsrecht

De ‘kwalificatielijst rieten daken’ die op moment van inwerkingtreding van deze regeling van kracht is, blijft onder de werking van deze regeling zijn geldigheid behouden en berust op artikel 5.2 van deze regeling.

Artikel 7.2 Overgangsregeling

Op subsidies die zijn verleend op grond van de Subsidieregeling, vastgesteld op 17 december 2013, blijft de Subsidieregeling van toepassing voor nog te nemen subsidiebesluiten. Dit betreft in ieder geval te nemen besluiten tot subsidievaststelling en het eventueel besluiten op bezwaarschriften ten aanzien van subsidies.

Artikel 7.3 Inwerkingtreding en intrekking

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2015. Daarmee wordt de regeling van 17 december 2013 ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 16 december 2014,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen,
J.F. Goedegebure, secretaris drs. mr. B. Koelewijn, burgemeester