Mandaatbesluit uitvoering Jeugdbeleid

Geldend van 08-01-2015 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit uitvoering Jeugdbeleid

Het college van burgemeester en wethouders, in de vergadering van 23 december 2014;

Gelet op:

 • -

  afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • -

  de Jeugdwet;

 • -

  de regionale Verordening Jeugdhulp West-Brabant West;

Overwegende dat:

 • -

  op grond van het feit dat per 1 januari 2015 de Jeugdwet van kracht is;

 • -

  per 1 januari 2015 een Coördinator Centrum voor Jeugd en Gezin in dienst van de gemeente Moerdijk is;

 • -

  voor een goede uitvoering van de werkzaamheden deze functionaris en het Teamhoofd Zorg van de Gemeentewinkel besluiten moeten kunnen nemen op grond van de bepalingen van de Jeugdwet en de daaruit voortvloeiende regelgeving;

Besluit

mandaat te verlenen aan de Coördinator Centrum Jeugd en Gezin en aan het Teamhoofd Zorg van de Gemeentewinkel voor het uitoefenen van de bevoegdheden van burgemeester en wethouders als bedoeld in de Jeugdwet en de daaruit voortvloeiende regelgeving waaronder de Regionale Verordening Jeugdhulp West-Brabant West;

De loco-gemeentesecretaris, de loco-burgemeester,

A.J.M. Gepkens E. Schoneveld