Verordening op de heffing en de invordering van graf- en begrafenisrechten op de algemene begraafplaatsen van de gemeente Boekel 2015

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van graf- en begrafenisrechten op de algemene begraafplaatsen van de gemeente Boekel 2015

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Boekel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 november 2014;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

BESLUIT:

Vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN GRAF- EN BEGRAFENIS-RECHTEN OP DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN VAN DE GEMEENTE BOEKEL 2015.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de algemene begraafplaats gelegen aan de Raadstraat te Boekel en de algemene begraafplaats gelegen aan het Sint Josephplein te Venhorst;

 • b.

  particulier graf: een graf, ten aanzien waarvan het uitsluitend recht is verleend tot het daarin doen begraven van lijken van overledenen voor een periode van 20 jaren, met dien verstande, dat bij aanvang of bij het verstrijken van deze termijn het recht door burgemeester en wethouders steeds met een veelvoud van 10 jaar kan worden verlengd;

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan eenieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken gedurende een periode van 10 jaar;

 • d.

  particulier urnengraf: een graf, ten aanzien waarvan het uitsluitend recht is verleend tot het daarin doen bijzetten van asbussen, bevattende de as van overledenen, voor de tijd van 20 achtereenvolgende jaren, met dien verstande dat bij aanvang of bij het verstrijken van deze termijn het recht door burgemeester en wethouders steeds met een veelvoud van 10 jaar kan worden verlengd;

 • e.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan eenieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen gedurende een periode van 10 jaar;

 • f.

  particulier kindergraf: een graf, ten aanzien waarvan het uitsluitend recht is verleend tot het daarin doen begraven van overledenen beneden de leeftijd van 10 jaar voor een periode van 20 jaar, met dien verstande dat bij aanvang of bij het verstrijken van deze termijn het recht door burgemeester en wethouders steeds met een veelvoud van 10 jaar kan worden verlengd;

 • g.

  algemeen kindergraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken gedurende een periode van 10 jaar van personen beneden de leeftijd van 10 jaar;

 • h.

  urnennis: een nis, waarvoor voor bepaalde tijd het recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;

 • i.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • j.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • k.

  beheersverordening: de “Verordening op het beheer en gebruik van de algemene begraafplaatsen in de gemeente Boekel”;

 • l.

  Verstrooiïngsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid, dan wel een plaats waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam “graf- en begrafenisrechten” worden rechten geheven voor het gebruik van de algemene begraafplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.

Artikel 3. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4. Vrijstellingen

Algemene graven worden, onverminderd het ingevolge deze verordening verschuldigde begraafrecht en eventueel andere op grond van de verordening verschuldigde rechten, kosteloos ter beschikking gesteld.

Artikel 5. Maatstaf van heffing en tarieven

De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, zoals opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 6. Wijze van heffing

Alle rechten, als die bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7. Termijnen van betaling

De rechten bedoeld in de tarieventabel moeten worden betaald binnen een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet, de kennisgeving, nota of andere schriftuur.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de graf- en begrafenisrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  De “Verordening graf- en begrafenisrechten”, vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2013, wordt ingetrokken met ingang van in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgende op de dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening graf- en begrafenisrechten 2015".

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 11 december 2014.
de griffier, de voorzitter,
M.R.P. Philipse P.M.J.H. Bos