Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015 gemeente Terschelling

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Intitulé

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015 gemeente Terschelling

De raad van de gemeente Terschelling.

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Terschelling van 21 oktober 2014;

gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet;

besluit vast te stellen de

Verordening  loonkostensubsidie Participatiewet 2015

gemeente Terschelling

 

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begrippen

 • 1 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden

  omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, en de Algemene wet

  bestuursrecht (Awb).

   

 • 2 2. In deze verordening wordt verstaan onder:

  a. dagelijks bestuur:  het dagelijks bestuur van de Dienst Sociale Zaken en

                                         Werkgelegenheid Noardwest Fryslân;

  b. dienst:           de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân;

  c. IOAW:            Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte

                             werkloze werknemers;

  d. IOAZ:        Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte

           gewezen zelfstandigen.

  e. doelgroep loonkostensubsidie:   personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel

        a, van wie is vastgesteld dat zij met voltijdse arbeid niet in staat zijn

        tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, doch wel

        mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben (artikel 6, eerste lid,

        onderdeel e, Participatiewet);

  f. loonwaarde:        vastgesteld percentage van het rechtens geldende loon voor de door

           een persoon, die tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort,

    verrichte arbeid in een functie naar evenredigheid van de arbeids-

    prestatie in die functie van een gemiddelde werknemer met een

    soortgelijke opleiding en ervaring, die niet tot de doelgroep loon-

     kostensubsidie behoort (artikel 6, eerste lid, onderdeel g,

     Participatie  wet);

  g.  dienstbetrekking:    een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking (artikel 6,

                                        eerste lid, onderdeel f Participatiewet).

   

Hoofdstuk 2 Loonwaarde en loonkostensubsidie

Artikel 2 Vaststelling doelgroep

 • 1 Het dagelijks bestuur stelt vast of een persoon behoort tot de doelgroep

  loonkostensubsidie.

   

 • 2  Hierbij neemt het dagelijks bestuur de volgende criteria in acht:

  a.  een persoon moet behoren tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet;

  b.  die persoon is niet in staat met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te

  verdienen, en

  c.  die persoon heeft mogelijkheden tot arbeidsparticipatie.

   

 • 3 Het dagelijks bestuur kan advies inwinnen over het oordeel of de aanvrager tot de

  doelgroep loonkostensubsidie behoort. De adviseur neemt daarbij de in het tweede lid neergelegde criteria in acht.

   

Artikel 3 Vaststelling loonwaarde

 • 1 Het dagelijks bestuur gebruikt de in artikel 4 omschreven wijze om de loonwaarde van een persoon vast te stellen.

 • 2 Het dagelijks bestuur kan advies inwinnen over de vaststelling van de loonwaarde van een persoon uit de doelgroep. Men neemt daarbij de in artikel 4 omschreven methode in acht.

Artikel 4 Wijze bepalen loonwaarde

 • 1 Het dagelijks bestuur maakt gebruik van de loonwaarde-methode om de loonwaarde van een persoon te bepalen. Het dagelijks bestuur neemt het advies van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen over het hanteren van een loonwaarde methode in overweging. 

 • 2 De loonwaarde-methode is een objectieve meting van competenties gebaseerd op kennis van werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De definitieve bepaling van de loonwaarde vindt eerst plaats na bedrijfsbezoek. De bepaling van loonwaarde wordt

  vastgelegd in een schriftelijk rapport met advies.

   

 • 3 3. Een loonwaarde wordt individueel bepaald als iemand aan 2 criteria voldoet:

  a.  de persoon behoort tot de doelgroep;

  b. er is een werkgever die werk tegen een bepaald cao salaris aanbiedt.

   

 • 4 De loonwaarde wordt bepaald aan de hand van het inkomen dat ter beschikking wordt ge-steld op basis van de cao van de werkgever, afgezet tegen de prestatiemogelijkheid van de klant om een arbeidsprestatie te leveren.

Artikel 5 Loonkostensubsidie

 • 1 Het dagelijks bestuur bepaalt de loonkostensubsidie nadat de loonwaarde is vastgesteld.

 • 2 De loonkostensubsidie bedraagt maximaal 70% van het wettelijk minimum loon voor de werkgever voor het verschil tussen de loonwaarde en het wettelijk minimum loon

  gedurende de arbeidsperiode of zoveel korter als het dagelijks bestuur redelijk acht.

   

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015 gemeente Terschelling.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Terschelling op 25
november 2014.
De raad van de gemeente Terschelling voornoemd,
J. Hofman, J.H. Bats,
griffier voorzitter

Toelichting 1 Nieuwe Toelichting

Toelichting

Algemeen

Deze verordening geeft uitvoering aan artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet.

Overeenkomstig deze bepaling dient de gemeenteraad bij verordening regels vast te stellen over de doelgroep loonkostensubsidie en de loonwaarde. De regels dienen in ieder geval te bepalen:

- de wijze waarop wordt vastgesteld wie tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort, en

- de wijze waarop de loonwaarde wordt vastgesteld.

Het dagelijks bestuur kan op verzoek of ambtshalve vaststellen wie tot de doelgroep

loonkostensubsidie behoort (artikel 10c van de Participatiewet). Personen zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet die mogelijkheden tot

arbeidsparticipatie hebben en van wie is vastgesteld dat zij met voltijdse arbeid niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, behoren tot de doelgroep

loonkostensubsidie (artikel 6, eerste lid, onderdeel e, van de Participatiewet).

Heeft het dagelijks bestuur vastgesteld dat een persoon behoort tot de doelgroep

loonkostensubsidie en is een werkgever voornemens met die persoon een dienstbetrekking aan te gaan, dan stelt het dagelijks bestuur in beginsel de loonwaarde van die persoon vast (artikel 10d, eerste lid, van de Participatiewet). Hiervoor is geen aanvraag vereist. De

vastgestelde loonwaarde legt het dagelijks bestuur vast in een beschikking waartegen zowel de betrokken persoon als diens (potentiële) werkgever bezwaar en beroep kunnen instellen. Het is niet toegestaan om een subsidieplafond in te stellen. In artikel 10d, vierde lid van de Participatiewet is bepaald dat als een werkgever een dienstbetrekking aangaat met iemand uit de doelgroep loonkostensubsidie, het dagelijks bestuur deze subsidie moet verstrekken.

De loonwaarde is een vastgesteld percentage van het rechtens geldende loon voor de door een persoon uit de doelgroep loonkostensubsidie verrichte arbeid in een functie. De

loonwaarde wordt vastgesteld naar evenredigheid van de arbeidsprestatie in die functie van een gemiddelde werknemer met een soortgelijke opleiding en ervaring, die niet tot de

doelgroep loonkostensubsidie behoort . (artikel 6, eerste lid, onderdeel g, van de Participatie-wet)

In deze verordening gaat het om een andere vorm van loonkostensubsidie dan de vorm van loonkostensubsidie zoals werd verstrekt onder de Wet werk en bijstand (WWB) De

loonkostensubsidie zoals beschreven in deze verordening kan uitsluitend worden ingezet als de persoon in kwestie behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel e, van de Participatiewet: mensen met een arbeidsbeperking. Deze nieuwe vorm van loonkostensubsidie is niet per definitie tijdelijk, maar kan indien nodig voor een langere periode worden ingezet. Met dit instrument worden werkgevers gecompenseerd voor de verminderde productiviteit van de werknemer (zie Kamerstukken II 2013/14, 33 161, nr. 107, blz. 60).

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Begripsbepalingen

Begrippen die al zijn omschreven in de Participatiewet, Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) of de Gemeentewet zijn vanzelfsprekend ook van toepassing op deze verordening.

Hiervan zijn in deze verordening daarom geen begripsomschrijvingen opgenomen. Voor de duidelijkheid zijn een aantal belangrijke wettelijke definities weergegeven: nl.: doelgroep

loonkostensubsidie, loonwaarde en dienstbetrekking.

Artikel 2. Vaststelling doelgroep

In artikel 10c van de Participatiewet is geregeld wanneer wordt vastgesteld of een persoon tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort: op schriftelijke aanvraag of ambtshalve.

Ambtshalve vaststelling is alleen mogelijk bij:

-  personen die algemene bijstand ontvangen;

- personen als bedoeld in artikel 34a, vijfde lid, onderdelen b en c, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (hierna: WIA), artikel 35, vierde lid onderdelen b en c, van de WIA en artikel 36, derde lid, onderdelen b en c, van de WIA tot het moment dat het inkomen uit arbeid in dienstbetrekking gedurende twee aaneengesloten jaren ten minste het minimumloon bedraagt en ten behoeve van die persoon in die twee jaren geen loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de Participatiewet is verleend;

-  personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Participatiewet;

-  personen met een uitkering op grond van de IOAW;

-  personen met een uitkering op grond van de IOAZ.

In artikel 10c van de Participatiewet is ook bepaald dat het aan college i.c. het dagelijks

bestuur is om vast te stellen of een persoon tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort.

Binnen de kaders van de wet is het aan de gemeente i.c. de dienst om vast te stellen op welke wijze zij bepalen of mensen tot de doelgroep loonkostensubsidie behoren en of

loonkostensubsidie voor hen wordt ingezet (zie Kamerstukken II 2013/14, 33 161, nr. 107, blz. 62). In artikel 2, tweede lid, is vastgelegd welke criteria daarbij in acht genomen worden. Deze cumulatieve criteria zijn ontleend aan artikel 6, eerste lid, onderdeel e, van de Participatiewet. Daarin is immers wettelijk de doelgroep loonkostensubsidie vastgelegd.

Bij de vaststelling of iemand behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie kan het dagelijks bestuur zich laten adviseren door de een externe organisatie. Het dagelijks bestuur draagt personen voor die zouden kunnen behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie, de daartoe aangewezen externe organisatie adviseert en neemt daarbij eveneens de in het tweede lid neergelegde criteria in acht. Op basis van het advies beslist het dagelijks bestuur  of iemand tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort. Als sprake is van een onzorgvuldige

totstandkoming van het advies, kan besloten worden het advies niet te volgen.

Artikel 3. Vaststellen loonwaarde

In artikel 10d, eerste lid, van de Participatiewet is bepaald dat als een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie en een werkgever voornemens is een dienstbetrekking aan te gaan met die persoon, het dagelijks bestuur de loonwaarde van die persoon vaststelt.

Hiervoor is geen aanvraag vereist. De daartoe aangewezen externe organisatie adviseert het

dagelijks bestuur met betrekking tot de vaststelling van de loonwaarde van een persoon (tweede lid, van deze verordening). Het dagelijks bestuur stelt uiteindelijk de loonwaarde van een persoon vast. De vastgestelde loonwaarde legt het dagelijks bestuur vast in een

beschikking waartegen zowel de betrokken persoon als diens (potentiële) werkgever bezwaar en beroep kunnen instellen.

In artikel 4 wordt de methode die het dagelijks bestuur gebruikt om de loonwaarde van die persoon te bepalen omschreven.

Als een dienstbetrekking tot stand komt, verleent het dagelijks bestuur loonkostensubsidie aan de werkgever met inachtneming van artikel 10d van de Participatiewet.

Artikel 4.  Wijze bepalen loonwaarde

De wijze van bepalen van de loonwaarde wordt in regionaal verband overlegd.

Het systeem van de loonwaardebepaling moet kennis hebben van uitstroom van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Het systeem heeft een wetenschappelijke basis waarmee voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt een bijdrage wordt verzorgd aan

effectieve en efficiënte re-integratie.

De dienst zal kiezen voor een betrouwbare methode die de competenties van de werknemer of potentiële werknemer meet. Het systeem dient ervaring en kennis te hebben van functies en arbeidsomstandigheden aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De definitieve bepaling van de loonwaarde vindt eerst plaats na bedrijfsbezoek. De theoretische meting wordt

geverifieerd aan de praktijk en/of beoogde werkplek.

Artikel 5.  Loonkostensubsidie

Het dagelijks bestuur bepaalt de loonkostensubsidie nadat de loonwaarde is vastgesteld. De loonkostensubsidie bedraagt maximaal 70% van het wettelijk minimum loon voor de

werkgever gedurende de arbeidsperiode of zoveel korter als het dagelijks bestuur redelijk acht.

Artikel 6.  Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2015. De nieuwe verordening gaat onmiddellijk werken voor alle situaties. Vanaf die datum geldt de verordeningsopdracht voor de gemeenteraad om regels in de verordening vast te stellen over het bepalen van de loonwaarde.

Artikel 7. Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.