Verordening basisregistratie personen Moerdijk (Verordening BRP)

Geldend van 16-10-2014 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 06-01-2014

Intitulé

Verordening basisregistratie personen Moerdijk (Verordening BRP)

De raad van de gemeente Moerdijk;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 augustus 2014;

gelet op de Wet basisregistratie personen en de Wet bescherming persoonsgegevens;

BESLUIT

vast te stellen de Verordening basisregistratie personen Moerdijk

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Moerdijk;

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, over een ingeschrevene gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente;

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingeschrevene gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van degene wiens gegevens worden verstrekt;

 • 3. De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;

 • 4. De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3 Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

 • 1. Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belang worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 1 van deze Verordening;

 • 2. Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 1 van deze Verordening.

Artikel 4 Inperking ingeschrevenen over wie gegevens kunnen worden verstrekt aan derden

 • 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 2, eerste en tweede lid van deze verordening, beperkt het college van burgemeester en wethouders zich, tot het verstrekken van gegevens over personen die als ingezetene zijn ingeschreven in de gemeente Moerdijk of die dat waren op het tijdstip van overlijden.

 • 2. Op het moment waarop bij algemene maatregel van bestuur het verstrekken van gegevens op grond van de artikelen 3.5 en 3.6 van de wet, over personen waarvan de gemeente niet de bijhoudingsgemeente is, mogelijk wordt gemaakt, vervalt de in het eerste lid genoemde inperking.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze Verordening treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

 • 2.

  Deze Verordening kan worden aangehaald als: Verordening basisregistratie personen Moerdijk (Verordening BRP).

Ondertekening

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 25 september 2014,
de griffier, de voorzitter,
H.D. Tiekstra J.P.M. Klijs

Bijlage 1 Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

Ingevolge het bepaalde in artikel 3 van de Verordening BRP zijn aangewezen als categorieën derden die werkzaamheden uitvoeren met het aangewezen gewichtig maatschappelijk belang:

Verstrekking blijft achterwege als betrokkene op grond van en met inachtneming van artikel 3.21 Wet basisregistratie personen verzocht heeft om geheimhouding.

Categorie derde BRP

Gewichtig maatschappelijk belang BRP

Bibliotheken

Het bevorderen van de leesvaardigheid van de burger in het algemeen en het tegengaan van analfabetisme in het bijzonder

Niet gemeentelijke crematoria en

begraafplaatsen

Het contacteren van nabestaanden met het oog op het beheren van begraafplaatsen en crematoria.

Instellingen, verenigingen en stichtingen

belast met woningbeheer

Het tegengaan van woonfraude

Instellingen en organisaties op het gebied van werkvoorziening

Het bevorderen van maatschappelijke deelname

Instellingen en organisaties op het gebied van jeugdwelzijnswerk

Het bevorderen van het welzijn van de Moerdijkse jongeren

Instellingen en organisaties op het gebied van ouderenzorg

Het verlenen van zorg aan Moerdijkse ouderen

Instellingen en organisaties op het gebied van algemene en geestelijke gezondheidszorg

Het verlenen van medische of geestelijke zorg

Instellingen en organisaties op het gebied van gehandicaptenzorg

Het verlenen van zorg aan burgers met een handicap

Instellingen en organisaties op het gebied van kinderopvang

Het bevorderen van maatschappelijke deelname

Organisaties op het gebied van schuldhulpverlening

Het verlenen van hulp bij financiële problemen voor Moerdijkse burgers

Instellingen en organisaties op het gebied van sociale en juridische zorg

Het verlenen van sociale en juridische zorg aan inwoners van de gemeente Moerdijk

Niet gemeentelijke instellingen en organisaties op het gebied van inburgering

Het bevorderen van inburgering voor niet autochtone ingezetenen van de gemeente Moerdijk

Patiëntenverenigingen

Het bevorderen van onderlinge hulp voor patiënten

Instellingen en organisaties op het gebied van thuiszorg

Het bevorderen van zelfredzaamheid van inwoners van de gemeente Moerdijk

Een overheidsorgaan van, dan wel een persoon of organisatie gevestigd in een land buiten de Europese Unie

Het uitvoeren van verdragen of besluiten van een volkenrechtelijke organisatie, waarin de verstrekking van persoonsgegevens is voorzien

Een overheidsorgaan van, dan wel een persoon of organisatie gevestigd in een land binnen de Europese Unie

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Buitenlandse rechtspersonen op het gebied van sociale zekerheid

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Caribische landen (Aruba, Curaçao en

Sint Maarten) en het Caribisch deel van

Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en

Saba)

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Toelichting Verordening basisregistratie personen Moerdijk

Algemeen

Op 6 januari 2014 is de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA) vervangen door de Wet basisregistratie personen (Wbrp).

Onder de GBA diende de gemeenteraad bij verordening kaders te stellen voor het gebruik van GBA-gegevens binnen de eigen organisatie en de verstrekking van gegevens aan zogenaamde vrije derden. Op grond van de Wbrp is de gemeenteraad nog slechts verplicht kaders te stellen voor het verstrekken van gegevens aan derden.

De wetgever laat het aan het inzicht van de gemeenteraad over, om dit al dan niet voor het intern gebruik van gegevens uit de basisregistratie te doen. Informatievoorziening, waaronder persoonsinformatie, heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig bedrijfsmiddel, waarvan de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering volledig afhankelijk zijn geworden. Vanuit dat belang, is het noodzakelijk dat de gemeenteraad meer in het algemeen kaders stelt voor beleid, organisatie en beheer van de informatievoorziening, waarvan de persoonsinformatievoorziening deel uitmaakt. De onderhavige Verordening voorziet er in dat het college van burgemeester en wethouders nadere invulling geeft aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen aan de organen van de gemeente Moerdijk.

Deze Verordening voorziet daarnaast in de aanwijzing van door derden verrichte werk-zaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente en van de categorieën van derden die dergelijke werkzaamheden verrichten ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt. Daarmee voldoet de gemeente Moerdijk aan de vereisten zoals gesteld in de Wbrp.

Begripsbepalingen

De begrippen uit de Wbrp die relevant zijn voor de inhoud van deze Verordening, zijn integraal overgenomen van artikel 1 Wbrp. Het betreft de begrippen basisregistratie, ingeschrevene, ingezetene en derde.

Basisregistratie

Juridisch gezien is er sprake van één basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het rijk beheerde en lokale door de gemeenten beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

Ingeschrevene en ingezetene

De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Moerdijk

Derde

Een derde is elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

De systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente in de rol van bestuursorgaan is gebaseerd op een autorisatiebesluit op grond van artikel 3.2 Wbrp van de minister van BZK. Een autorisatiebesluit is het besluit van de minister van BZK voor de gemeente Moerdijk over de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan de gemeente in zijn rol als overheidsorgaan dat gebruik maakt van persoonsgegevens voor de uitvoering van haar taken.

Zolang de Wbrp door de gemeente Moerdijk wordt uitgevoerd met behulp van de systemen die zij al gebruikte onder het regime van de wet GBA, is er nog geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens met betrekking tot de eigen inwoners. De gemeente Moerdijk beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners. Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Moerdijk woonachtig zijn, moet de gemeente Moerdijk het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen.

Artikelen 2 en 3 Gegevensverstrekking aan derden

Derden die werkzaamheden verrichten met gewichtig maatschappelijk belang

De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de BRP aan een groot aantal derden al voorzien in de Wbrp. Desondanks kunnen er lokale maatschappelijke belangen zijn, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In die gevallen is de gemeenteraad bevoegd om werkzaamheden met een maatschappelijk belang, dat samenvalt met een gemeentebelang aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over inwoners van de gemeente Moerdijk. Die gegevens mogen worden verstrekt aan nader te bepalen categorieën derden die die werkzaamheden uitvoeren.

Derden met schriftelijke toestemming

Naast de mogelijkheid tot het verstrekken van gegevens aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een maatschappelijk belang, is het ook mogelijk gegevens te verstrekken aan een derde, wanneer deze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van degene over wie gegevens worden gevraagd.

Beperkt set aan gegevens

Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de Wbrp kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 4 Inperking ingeschrevenen over wie gegevens kunnen worden verstrekt aan derden

In artikel 4.15 van de Wbrp is bepaald dat de diverse onderdelen van de Wbrp bij algemene maatregel van bestuur gefaseerd in werking worden gesteld. Een van deze onderdelen betreft het plaatsonafhankelijk verstrekken van gegevens over ingeschrevenen. Tot het moment dat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze mogelijkheid open stelt, zijn gemeenten slechts bevoegd gegevens te verstrekken over personen waarvoor zij de bijhoudingsgemeente zijn.

Daarom perkt dit artikel de werking van de eerste twee leden van artikel 2 van deze verordening in tot het hiervoor genoemde moment.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

De verordening werkt terug tot en met 6 januari 2014, te weten de datum waarop de Wbrp in werking trad en de Wgba en de Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Moerdijk 2011(Verordening GBA) vervielen. Hiermee wordt aan de verstrekkingen gedaan in de periode tussen 6 januari 2014 en de inwerkingtreding van deze verordening alsnog een adequate grondslag geboden.