Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Groesbeek 2015

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Intitulé

Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Groesbeek 2015

De raad van de gemeente Groesbeek;

gelezen het voorstel van de stuurgroep/de gezamenlijke colleges van 16 december 2014;

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

gelet op het bepaalde in artikel 28 en 29 Wet Arhi;

overwegende dat:

deze verordening is opgesteld in verband met de herindeling van de gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek per 1 januari 2015;

de stuurgroep/gezamenlijke colleges van de MUG gemeenten hebben ingestemd met het voorstel;

b e s l u i t :

 • 1.

  De Commissie voor de behandeling van bezwaarschriften op grond van artikel 84 van de Gemeentewet in te stellen;

 • 2.

  Vast te stellen onderstaande Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Groesbeek 2015.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

 • b.

  commissie: vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften.

Artikel 2 Inleidende bepaling commissie

 • 1. Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de raad, het college en de burgemeester.

 • 2. De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van een wettelijk voorschrift inzake belastingen, de Wet waardering onroerende zaken of van de urgentiecommissie woonruimteverdeling.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

 • 1. De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden.

 • 2. De voorzitter en de leden worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 3. Het college benoemt een aantal plaatsvervangende leden.

 • 4. De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

 • 5. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 7:13, eerste lid, sub b, van de wet wordt tot voorzitter benoemd: een persoon, niet werkzaam bij of onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Groesbeek en die door opleiding en/of ervaring op het gebied van juridische en beleidsmatige aspecten van de gemeentelijke overheid een zodanige kennis van zaken heeft verkregen, dat deze persoon geacht kan worden een commissie voor de behandeling van bezwaarschriften bekwaam te kunnen leiden.

 • 6. Tot lid of plaatsvervangend lid wordt benoemd een persoon, niet werkzaam bij of onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Groesbeek en die door opleiding en/of ervaring op het gebied van juridische en beleidsmatige aspecten van de gemeentelijke overheid een zodanige kennis van zaken heeft verkregen, dat deze persoon geacht kan worden zitting te hebben in een commissie voor de behandeling van bezwaarschriften.

Artikel 4 Indeling in kamers

 • 1. De commissie kan besluiten om de behandeling van bezwaarschriften in kamers te laten plaatsvinden.

 • 2. De commissie stelt voor elke kamer vast welke categorie of categorieën bezwaarschriften door welke kamer zullen worden behandeld.

 • 3. Elke kamer bestaat uit ten minste drie leden:

  • a.

   een voorzitter, overeenkomstig artikel 7:13 Awb, zijnde de voorzitter of een van de leden van de commissie, uit haar midden aangewezen;

  • b.

   ten minste twee andere leden, door de commissie aangewezen uit haar midden.

 • 4. Op de werkwijze van de kamers is het bepaalde in deze verordening zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Secretaris

 • 1. De secretaris van de commissie is een door het college aangewezen ambtenaar.

 • 2. Het college wijst tevens een of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.

Artikel 6 Zittingsduur

 • 1. De voorzitter en de leden van de commissie treden af na een periode van 4 jaar. Herbenoeming is mogelijk voor telkens een periode van 4 jaar.

 • 2. De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan het college.

 • 3. De aftredende of ontslag nemende voorzitter of leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 7 Ingediend bezwaarschrift

 • 1. Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2. Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt binnen 7 werkdagen in handen van de commissie gesteld.

Artikel 8 Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Awb worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter van de commissie of namens hem door de secretaris van de commissie:

 • a.

  artikel 2:1, tweede lid;

 • b.

  artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie;

 • c.

  artikel 7:4, tweede lid;

 • d.

  artikel 7:6, vierde lid.

Artikel 9 Vooronderzoek

 • 1. De voorzitter van de commissie is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 2. De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het college vereist.

Artikel 10 Hoorzitting

 • 1. De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

 • 2. De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de Awb .

 • 3. Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

Artikel 11 Uitnodiging zitting

 • 1. De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee weken voor de zitting schriftelijk uit.

 • 2. Binnen drie dagen na de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3. De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld.

 • 4. De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.

Artikel 12 Quorum

Gereserveerd

Artikel 13 Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. Zij laten zich zonodig vervangen.

Artikel 14 Openbaarheid zitting

 • 1. De zitting van de commissie is openbaar.

 • 2. De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter van de commissie of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 3. Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats met gesloten deuren.

Artikel 15 Schriftelijke verslaglegging

 • 1. Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de Awb vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.

 • 2. Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

 • 3. Indien de zitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

 • 4. Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.

 • 5. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

 • 6. In afwijking van hetgeen in de leden 2 tot en met 5 is vermeld, kan de commissie in het in artikel 17 bedoelde advies de zakelijke inhoud vermelden van hetgeen tijdens de hoorzitting aan de orde is geweest.

Artikel 16 Nader onderzoek

 • 1. Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere commissieleden dit onderzoek houden.

 • 2. De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3. De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op zo'n verzoek.

 • 4. Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17 Raadkamer en advies

 • 1. De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.

  • a.

   De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

  • b.

   Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

  • c.

   Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt.

 • 3. Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel tot voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 4. Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van commissie ondertekend.

Artikel 18 Uitbrengen advies en verdaging

 • 1. Het advies wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 15 en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie en nader verslag, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

 • 2. Indien naar het oordeel van de voorzitter van de commissie de termijn van 12 weken, als bedoeld in artikel 7:10, eerste lid, van de Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, verzoekt hij het verwerend orgaan tijdig de beslissing te verdagen.

 • 3. Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie en de belanghebbenden een afschrift.

Artikel 19 Jaarverslag

De commissie brengt jaarlijks vòòr 1 juli aan de bestuursorganen van de gemeente verslag uit van haar werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar.

Artikel 20 Intrekking/vervallen oude regelingen

De volgende verordeningen worden vervallen verklaard:

 • -

  Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Millingen aan de Rijn 2010, vastgesteld op 27 april 2010;

 • -

  Verordening Commissie Bezwaarschriften 2010, vastgesteld op 15 april 2010;

 • -

  Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Groesbeek 2010, vastgesteld op 29 april 2010.

Artikel 21 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 22 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening bezwaren gemeente Groesbeek 2015’.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Groesbeekop 8 januari 2015.
De raadsgriffier, De voorzitter,

Toelichting

Korte toelichting

De voorgestelde verordening is zoveel mogelijk conform de VNG modelverordening.

De feitelijke werkwijze met betrekking tot bezwaarschriften is inmiddels geharmoniseerd.

Mede met het oog op de te verwachten bezwaarschriften op het gebied van het sociaal domein is het wenselijk geacht om de mogelijkheid op te nemen om de commissie in kamers te verdelen. Daarnaast is ervoor gekozen om functiewaarderingsregelingen buiten de taakstelling van de commissie te houden.

Na vaststelling en bekendmaking van deze verordening zal aan het college van de nieuwe gemeente worden voorgesteld de voorzitter en leden van de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften te benoemen.