Verordening voor de uitoefening van de Rekenkamerfunctie 2014

Geldend van 20-12-2014 t/m heden

Intitulé

Verordening Rekenkamerfunctie 2014

De raad van de gemeente Asten;

gelezen het voorstel van het presidium van 10 november 2014;

gehoord het advies van de Commissie Algemene Zaken en Control van 27 november 2014;

gelet op artikel 81oa van de Gemeentewet;

overwegende dat de Verordening rekenkamercommissie Deurne, Asten en Someren 2012 nooit tot uitvoering is gekomen;

b e s l u i t:

vast te stellen de Verordening voor de uitoefening van de Rekenkamerfunctie 2014 en de bijbehorende Toelichting.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

de raad: de gemeenteraad van Asten

het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten

de rekenkamerfunctie: uitoefening van de rekenkamerfunctie conform het bepaalde in artikel 81oa van de Gemeentewet

het rekenkameronderzoek: het onderzoek in het kader van de uitoefening van de rekenkamerfunctie

de rekenkamercommissie: een commissie als bedoeld in artikel 2 van deze verordening

het onderzoeksbureau: een extern bureau of persoon die, op grond van een schriftelijke overeenkomst opdracht heeft gekregen voor onderzoek naar doeltreffendheid, doelmatigheid en/of rechtmatigheid.

Artikel 2. Rekenkamerfunctie

Voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie wijst de raad de voorzitters van de in de raad vertegenwoordigde fracties aan. Zij vormen tezamen de rekenkamercommissie. Een lid van de rekenkamercommissie kan zich niet laten vervangen door een ander raadslid uit de fractie.

Artikel 3. Secretariaat van de rekenkamerfunctie

 • 1. De griffier verzorgt het secretariaat voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie.

 • 2. Het secretariaat staat de rekenkamercommissie bij de uitoefening van al haar taken in dit kader terzijde.

 • 3. Het secretariaat legt rechtstreeks verantwoording af aan de rekenkamercommissie over de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht.

 • 4. Het secretariaat draagt zorg voor de agendaplanning, de verslaglegging en de vorming van dossiers.

Artikel 4. Reglement van orde

De rekenkamercommissie stelt een reglement van orde voor haar werkzaamheden vast en zendt dit na vaststelling onverwijld ter kennisneming naar de raad.

Artikel 5. Onderwerpselectie

 • 1. De rekenkamercommissie bepaalt de onderwerpen die zij onderzoekt, formuleert de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast.

 • 2. De in het vorige lid bedoelde onderzoeksopzet wordt door de rekenkamercommissie ter kennisneming aan de raad gezonden.

 • 3. De raad kan de rekenkamercommissie een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De rekenkamercommissie bericht de raad binnen een maand in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. Indien de rekenkamercommissie niet aan het verzoek van de raad voldoet zal zij daarvoor goede gronden aanvoeren.

Artikel 6. Werkwijze

 • 1. De rekenkamercommissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet.

 • 2. De rekenkamercommissie beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren.

 • 3. De rekenkamercommissie kan voor de uitvoering van het rekenkameronderzoek, conform de bepalingen in het aanbestedingsbeleid, een ter zake kundig en onafhankelijk onderzoeksbureau werven. Met inachtneming van het beschikbare budget is de rekenkamercommissie bevoegd opdracht te verlenen voor de uitvoering van het onderzoek.

 • 4. Zo nodig in overleg met het onderzoeksbureau stelt de rekenkamercommissie de onderzoeksvraag en/of probleemstelling voor het onderzoek vast.

 • 5. De rekenkamercommissie, danwel het onderzoeksbureau dat de opdracht heeft gekregen, heeft ten behoeve van het onderzoek alle bevoegdheden, conform het bepaalde in de artikelen 183 en 184 van de Gemeentewet.

 • 6. De rekenkamercommissie vergadert zoveel als zij dit nodig acht, ter bespreking van procedurele en inhoudelijke aspecten van het onderzoek.

 • 7. De rekenkamercommissie vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur kan de rekenkamercommissie rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken.

 • 8. De hoorzittingen en informatieve bijeenkomsten in het kader van rekenkameronderzoek zijn openbaar, tenzij anders besloten.

 • 9. De rekenkamercommissie stelt de betrokkenen, alsmede bestuurlijk eindverantwoordelijken in de gelegenheid om, binnen een door haar te stellen termijn, hun zienswijze op het conceptonderzoeksrapport aan de rekenkamercommissie kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. Daarnaast bepaalt de rekenkamercommissie wie verder als betrokkenen worden aangemerkt.

 • 10. Na vaststelling door de rekenkamercommissie worden het onderzoeksrapport, de nota met conclusies en aanbevelingen en de zienswijze van betrokkenen op het rapport zo spoedig mogelijk, onder toezending van een afschrift aan het college en betrokkenen, aan de raad aangeboden.

Artikel 7. Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie van de gemeente Asten 2014.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 3.

  Op hetzelfde moment komt de Verordening Rekenkamercommissie Deurne, Asten, Someren 2012 te vervallen

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 16 december 2014.
De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans
voorzitter,
mr. H.G. Vos