Regeling vervallen per 22-10-2016

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2015

Geldend van 01-01-2015 t/m 21-10-2016

Intitulé

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2015

Overwegende dat voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning Nadere Regels nodig zijn aanvullend op de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 en de toelichting daarop;

Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning;

Besluit:

Vast te stellen de

Het College van Burgemeester en wethouders van Uden;

Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning 2015

Hoofdstuk 1 Procedure melding, onderzoek en aanvraag

Artikel 1 Melding

1.Een melding zoals bedoeld in artikel 2 van de Verordening is een melding waarin wordt gevraagd om maatschappelijke ondersteuning zoals bedoeld in artikel 2.3.2 lid 1 van de Wet wordt gevraagd.

Niet alle vragen die binnen komen zijn meldingen zoals bedoeld in de Verordening. Bijvoorbeeld een verzoek om informatie, een vraag om maatschappelijk werk en eenvoudige vraagverheldering behoren niet altijd tot de procedure van melding, onderzoek en aanvraag. Deze vragen kunnen direct worden opgelost.

Artikel 2 Spoedprocedure

Als er een melding wordt gemaakt van een situatie waar direct maatschappelijke ondersteuning nodig is en niet het onderzoek kan worden afgewacht, dan wordt een tijdelijke maatwerkvoorziening ingezet voor de duur van maximaal 8 weken. Gedurende deze periode wordt, indien er langer ondersteuning wordt gevraagd, naast de tijdelijke voorziening het reguliere onderzoek uitgevoerd om zo nodig te komen tot een maatwerkvoorziening.

Artikel 3 Cliëntondersteuning

 • 1. Als cliëntondersteuning reeds heeft plaatsgevonden zoals bedoeld in artikel 3 van de Verordening worden de resultaten hiervan meegenomen in het onderzoek als bedoeld in artikel 7 van de Verordening.

 • 2. Voor het onderzoek zoals bedoeld in de Verordening, kan cliëntondersteuning ingezet worden om de vraag helder te krijgen en mogelijke oplossingen te inventariseren. Een voorbeeld is het inzetten van een familieconferentie om duidelijk te krijgen hoe mantelzorg verdeeld kan worden. Cliëntondersteuning is bedoeld als middel om de situatie en behoeften van belanghebbende(n) in kaart te brengen. Mogelijk kan de belanghebbende hierdoor tot een eigen oplossing komen of de aanvullende ondersteuningsbehoefte helder krijgen.

 • 3. Het college informeert de betrokkenen over de mogelijkheid van cliëntondersteuning en waar deze verkregen kan worden.

Hoofdstuk 2 Maatwerkvoorziening

Artikel 4 Beschikking

Het gespreksverslag van het onderzoek zoals bedoeld in artikel 7 lid 5, 6 en 7 van de Verordening wordt geacht onderdeel uit te maken van de beschikking.

Artikel 5 Persoonsgebonden budget

Artikel 2.3.6 van de Wmo regelt de mogelijkheid om een persoonsgebonden budget (PGB) te verstrekken voor alle mogelijke maatwerkvoorzieningen in de Wmo. Een PGB dient daarbij altijd een bewuste en vrijwillige keuze van de aanvrager te zijn. Om voor een PGB in aanmerking te komen, moeten naast de verplichtingen en voorwaarden zoals opgenomen in de Verordening in artikel 12, aan de volgende voorwaarden in de Wmo worden voldaan:

 • 1.

  De cliënt moet motiveren dat hij de maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget geleverd wenst te krijgen.

  • a.

   Onderdeel van deze motivering (artikel 2.3.6, lid 2 onder b. Wmo) is dat belanghebbende schriftelijke afspraken maakt met de PGB-aanbieder, waaruit blijkt dat het PGB veilig, doeltreffend en cliëntgericht wordt besteed (artikel 2.3.6, lid 2 onder c Wmo), dat het PGB in redelijkheid geschikt is voor het doel waarvoor het is verstrekt (artikel 2.3.6, lid 3 Wmo) en in voldoende mate bijdraagt aan het resultaat en kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning (artikel 12, lid 1 onder e van de Verordening).

  • b.

   Het college toetst dit middels een beoordeling van de schriftelijke concept-zorgovereenkomst tussen aanbieder en de budgethouder, danwel andere ter goedkeuring van de het college aan te leveren gegevens.Dit betekent dat de belanghebbende eerst een schriftelijke concept-zorgovereenkomst aan het college verstrekt, voordat het college deze toets uit kan voeren.

  • c.

   Het indienen van de motivering, waaronder de schriftelijke concept-zorgovereenkomst, is onderdeel van de onderzoeksfase zoals bedoel in artikel 7 van de Verordening.

  • d.

   Bij inzet van het sociale netwerk moet in de onderzoeksfase zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening worden aangetoond dat wordt voldaan aan artikel 12, lid 1 onder g van de Verordening. Tot het sociaal netwerk worden personen gerekend uit de huiselijk kring of andere personen met wie de cliënt een sociale relatie onderhoudt. Het inzetten van een PGB voor het sociaal netwerk past niet in de werkwijze van de Kanteling waarin inzet van het sociale netwerk wordt verwacht. In uitzonderlijke gevallen is op basis van maatwerk mogelijk om hiervan af te wijken. Denk hierbij aan complexe situaties, of bij situaties waar zorg geleverd wordt vanuit verschillende wetgeving.

  • e.

   Het is mogelijk om mensen uit het sociale netwerk te betalen met een PGB als:

  • i.

   het aantoonbaar tot betere en effectievere ondersteuning leidt en aantoonbaar doelmatiger is dan een maatwerkvoorziening in natura, en;

  • ii.

   het gebruikelijke zorg overstijgt, en;

  • iii.

   er sprake is van langdurige, omvangrijke en frequente ondersteuningsvraag, en;

  • iv.

   in alle redelijkheid en billijkheid niet verwacht kan worden dat iemand dit in het kader van gebruikelijke zorg en mantelzorg doet.

Bijvoorbeeld als iemand geheel of gedeeltelijk zijn/haar baan op moet zeggen om de zorg voor een naaste op zich te nemen.

2.De cliënt moet naar het oordeel van het college op eigen kracht in staat zijn tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake dan wel met behulp uit zijn sociale netwerk of van een curator, bewindvoerder, mentor of gemachtigde in staat zijn de aan een persoonsgebonden budget verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren.

Artikel 6 Uitsluitingsgronden persoonsgebonden budget

De algemene uitsluitingsgronden voor een maatwerkvoorziening gelden ook voor de verstrekking van een PGB: artikel 9 en 10 van de Verordening. Daarnaast zijn ook de uitsluitingsgronden in de Verordening artikel 12, lid 1 van toepassing.

Naast bovengenoemde uitsluitingsgronden, wordt geen PGB verstrekt indien:

1.Het vermoeden bestaat dat de belanghebbende niet in staat is om zelf de besteding van het PGB of de verantwoording hiervoor te verzorgen. Dit wordt meegenomen in het onderzoek. Hierbij moet gekeken worden of er sprake is van de volgende situaties:

 • a.

  De belanghebbende is wilsonbekwaam.

 • b.

  De belanghebbende is bekend met financiële problemen en/of problemen bij de afbetaling.

 • c.

  De belanghebbende leidt een zwervend bestaan.

 • d.

  De belanghebbende is bekend met een ziektebeeld waarbij beperkingen naar voren komen in het verantwoordelijkheidsbesef, ziekte-inzicht en/of regelvermogen (bv. dementie, verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel).

In deze gevallen heeft de belanghebbende de mogelijkheid de verantwoordelijkheid over te dragen aan een vertegenwoordiger.

 • 2.

  Als de belanghebbende bij een eerder toegekende PGB zich niet aan de geldende regels en verantwoordelijkheden heeft gehouden en als dit verwijtbaar is aan de belanghebbende.

 • 3.

  Er sprake is van een maatwerkvoorziening die naar verwachting binnen een kort tijdsbestek vervangen moet worden door een andere maatwerkvoorziening (bv. bij kindvoorzieningen, of als er sprake is van een zeer progressieve ziekte);

 • 4.

  Een PGB voor inzet van het sociaal netwerk niet aantoonbaar tot betere, effectievere en doelmatiger ondersteuning leidt, dan ondersteuning geleverd door een instelling of een ZZP-er;

 • 5.

  De belanghebbende verzuimt schriftelijke afspraken te overleggen zoals bedoeld in Artikel 12, lid 1 onderdeel e van de Verordening.

Artikel 7 De hoogte van het persoonsgebonden budget

 • 1.

  In alle gevallen geldt dat het PGB toereikend moet zijn om de benodigde hulp in te kunnen kopen.

 • 2.

  Het college hanteert bij het vaststellen van de hoogte van het PGB maximaal de tarieven uit de naturacontracten.

Het uitgangspunt bij het vaststellen van de hoogte van het PGB is dat het PGB een adequate oplossing moet bieden en niet duurder mag zijn dan de oplossing in natura (artikel 12, lid 2 van de Verordening). Dit betekent dat de hoogte van het budget ook lager kan zijn, dan de naturatarieven. Daarbij wordt in de Verordening nog het onderscheid gemaakt in het vaststellen van de hoogte van een PGB voor het inkopen van de maatwerkvoorziening bij een organisatie, bij een ZZP-er en het betalen van het sociaal netwerk (artikel 12, lid 2 onderdeel c). De vaststelling van de hoogte van het PGB is maatwerk.

3.De hoogte van het PGB is een bruto budget.

In de beschikking wordt de hoogte van het bruto PGB vastgesteld. Een bruto budget wil zeggen dat de eigen bijdrage niet is ingehouden op het vastgestelde budget en dat het ook niet betaald mag worden uit het PGB. De budgethouder krijgt hiervoor een aparte beschikking en factuur van het CAK.

Artikel 8 Uitbetaling van het persoonsgebonden budget middels trekkingsrecht

1.Het PGB wordt uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank via het trekkingsrecht.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert het PGB en verzorgt de betalingen aan de zorgverleners op declaratiebasis. Dit wordt het trekkingsrecht genoemd.

 • 2.

  De uitbetaling vindt alleen plaats aan hulpverleners waar de cliënt een contract mee heeft afgesloten. Het trekkingsrecht maakt het mogelijk om alle betalingen aan zorgverleners vooraf te controleren. De SVB maakt inzichtelijk wat de bestedingen zijn en wat het resterende budget is. Budget dat niet wordt besteed, betaalt de SVB na afloop van het jaar terug aan de gemeente.

 • 3.

  In de beschikking wordt vastgelegd of er een eenmalig bedrag wordt verstrekt of een periodiek bedrag. Een PGB voor hulpmiddelen is meestal een eenmalig bedrag. In het geval van dienstverlening zoals huishoudelijke verzorging of begeleiding is veelal sprake van periodebedragen.

Artikel 9 Kwaliteitseisen persoonsgebonden budget

Ter borging van de kwaliteit van de geleverde maatwerkvoorziening, wordt de volgende werkwijze gehanteerd:

 • 1.

  De cliënt maakt met de hulpverlener/aanbieder tenminste schriftelijke afspraken over het resultaat van de maatschappelijke ondersteuning en de kwaliteit (Artikel 12 lid 1, onder e. Verordening). Dit sluit aan bij Artikel 2.3.6, lid 3 van de Wet, waarin is bepaald dat het college moet toetsen dat het PGB in redelijkheid geschikt is voor het doel waarvoor het budget wordt verstrekt. Het college kiest ervoor om dit middels een beoordeling van de schriftelijke concept-zorgovereenkomst tussen aanbieder en de budgethouder, danwel andere ter goedkeuring van de aan het college te leveren gegevens, te doen. Dit betekent dat de belanghebbende eerst een schriftelijke concept-zorgovereenkomst aan het college verstrekt, voordat het college deze toets uit kan voeren. Dit proces is onderdeel van het onderzoek.

 • 2.

  De cliënt en de PGB-aanbieder zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening. Samen maken zij kwaliteitsafspraken over de maatwerkvoorziening. Er moeten ten minste afspraken zijn dat de maatwerkvoorziening:

  • a.

   veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt gerealiseerd;

  • b.

   is afgestemd op de persoonlijke situatie en behoeften van de cliënt en zijn omgeving;

  • c.

   is afgestemd op andere vormen van ondersteuning en zorg, waaronder informele zorg;

  • d.

   wordt geleverd door personen die beschikken over de competenties en vaardigheden die nodig zijn om de gevraagde dienstverlening uit te voeren;

 • 3.

  De gemeente kan periodiek controleren op de voortgang en kwaliteit van de resultaten van de maatwerkvoorziening.

 • 4.

  Bij een PGB hoger dan € 25.000, of een lager budget wanneer dat wenselijk geacht wordt, kan het college een aanvullend advies eisen van een inhoudelijk deskundige over het zorgplan en/of de uitvoering daarvan. Bij hoge PGB’s is er vaak sprake van een complexe situatie. Het gaat om hoge budgetten waarvan het college wil weten of de resultaten worden behaald. Hierbij is het mogelijk de deskundige een check in de onderzoeksfase te laten doen, of om in een later stadium een controle te laten doen op de resultaten en een juiste inzet van het PGB.

Artikel 10 Verantwoording van het persoonsgebonden budget

 • 1. De verantwoording van het persoonsgebonden budget wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank.

 • 2. Het college kan, in aanvulling op lid 1, een aanvullende controle uitvoeren op de rechtmatigheid en doelmatigheid van de besteding van het PGB.

 • 3. In de beschikking wordt opgenomen aan welke verantwoordingseisen voldaan moet worden. Dit zijn in elk geval de voor het trekkingsrecht noodzakelijke bescheiden.

Artikel 11 Bijdragen in de kosten

 • 1. Als de gemeente een nieuwe algemene voorziening creëert, dan kan daarvoor een bijdrage in de kosten worden gevraagd die maximaal de kostprijs bedraagt. Als er een bijdrage in de kosten van toepassing is, dan wordt de voorziening en de hoogte van de bijdrage opgenomen in de Nadere Regels.

 • 2. De kostprijs van een maatwerkvoorziening in natura wordt bepaald:

  • a.

   door een aanbesteding;

  • b.

   na een consultatie in de markt, of

  • c.

   in overleg met de aanbieder.

 • 3. De kostprijs voor een persoonsgebonden budget voor een maatwerkvoorziening wordt bepaald op grond van artikel 12 lid 2 van de Verordening.

 • 4. In de gevallen, bedoeld in artikel 2.1.4, zevende lid, van de wet, worden de bijdragen voor een maatwerkvoorziening door het CAK vastgesteld en geïnd.

 • 5. Als de bijdrage voor een maatwerkvoorziening ten behoeve van een woningaanpassing voor een minderjarige cliënt is verschuldigd, is de bijdrage verschuldigd door de onderhoudsplichtige ouders, daaronder begrepen degene tegen wie een op artikel 394 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek gegrond verzoek is afgewezen, en degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag uitoefent over een cliënt zoals bedoeld in artikel 2.1.5 van de Wet.

Hoofdstuk 3 Mantelzorgwaardering

Artikel 12 Jaarlijkse waardering van mantelzorgers

Artikel 13 Begripsomschrijvingen mantelzorgwaardering

 • 1. Mantelzorg: hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep. Het gaat hierbij om hulp die de gebruikelijke zorg overstijgt. De bijdrage van een mantelzorger die jonger is dan 18 jaar zal niet worden meegewogen bij het vaststellen van de zorgindicatie.

 • 2. Gebruikelijke hulp: hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid mag worden verwacht van echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten.

Artikel 14 Doel van mantelzorgwaardering

 • 1. Uiten van waardering voor hetgeen mantelzorgers betekenen voor de Udense samenleving.

 • 2. Het zichtbaar worden van mantelzorgers in de Udense samenleving.

Artikel 15 Subsidie

Het subsidiebedrag voor mantelzorgwaardering bedraagt € 155.000,00 voor 2015. Dit bedrag wordt elk jaar opnieuw geëvalueerd en vastgesteld.

Artikel 16 Vormen van mantelzorgwaardering

De jaarlijkse mantelzorgwaardering bestaat uit:

 • 1.

  Jaarlijks financieel mantelzorgcompliment

 • 2.

  Mantelzorglunches, tweemaal per jaar.

Artikel 17 Aanmelding voor mantelzorgwaardering

 • 1. De mantelzorgers die nu geregistreerd staan bij de Sociale Verzekeringsbank, komen in 2015 in aanmerking voor mantelzorgwaardering zoals bedoeld in artikel 16 lid 1, ze moeten zich echter wel melden bij de Sociaal Makelaars van de gemeente Uden

 • 2. Mantelzorgers zoals bedoeld onder lid 1 worden een keer per jaar gevraagd of zij nog mantelzorger zijn, of de zorg is veranderd en of zij nog in aanmerking willen komen voor mantelzorgwaardering zoals bedoeld in artikel 16 lid 1. Dit kan aanleiding zijn om meteen het mantelzorggesprek te voeren zoals bedoeld in de “Beleidsnotitie Mantelzorgondersteuning en – waardering 2015 Boekel – Landerd – Uden - Veghel”. Het mantelzorggesprek is echter vrijblijvend en afhankelijk van de uitvoeringscapaciteit van dat moment. Het mantelzorggesprek wordt ingezet als een service naar de mantelzorger en als extra signaleringsmiddel voor het basisteam Volwassenen Uden.

Artikel 18 Registratie en informatie

 • 1. Bij aanmelding voor mantelzorgwaardering zoals bedoeld in artikel 16 lid 1, wordt toestemming gevraagd om de gegevens van de mantelzorger te registreren.

 • 2. De toestemming moet worden verleend door een handtekening van de aanvrager.

 • 3. Bij aanmelding voor mantelzorgwaardering zoals bedoeld in artikel 16 lid 1, wordt mondeling toegelicht dat de gegevens van de mantelzorger enkel worden gebruikt voor:

  • a.signalering van overbelasting;

  • b.

   mantelzorgondersteuning

  • c.

   de verstrekking van mantelzorgwaardering zoals bedoeld in artikel 16 lid 1, zonder dat er een jaarlijks hernieuwde aanmelding nodig is;

  • d.

   zorg gerelateerde communicatie en voorlichtingsactiviteiten van de gemeente.

Artikel 19 Toetsing en selectiecriteria

 • 1.

  Een persoon komt alleen voor mantelzorgwaardering zoals bedoeld in artikel 16 lid 1, in aanmerking als er sprake is van mantelzorg zoals bedoeld in artikel 13, lid 1, en er sprake is van:

 • a.

  zorg die gebruikelijke zorg overstijgt zoals bedoeld in artikel 13 lid 2 en meer bedraagt dan 8 uur per week;

 • b.

  zorg met een structureel karakter;

 • c.

  zorg welke ten minste langer dan drie maanden wordt verleend;

 • d.

  zorg die gegeven wordt voorvloeiende uit een sociale relatie;

 • e.

  zorg die geleverd wordt aan een inwoner van de gemeente Uden;

2 Een persoon komt niet voor mantelzorgwaardering in aanmerking als er sprake is van:

 • a.

  zorg die in georganiseerd verband wordt verleend, waaronder vrijwilligerswerk;

 • b.

  zorg welke wordt verleend vanuit een hulpverlenend (beroepsmatig karakter)

 • c.

  het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens welke tot een onjuiste verstrekking van de mantelzorgwaardering leidt.

Artikel 20 De hoogte van de Udense mantelzorgwaardering

De mantelzorgwaardering voor 2015, zoals bedoeld in artikel 16 lid 1, wordt vastgesteld op maximaal

€ 200,=.per persoon.

Hoofdstuk 4 Inspraak

Artikel 21 Betrekken van ingezetenen bij het beleid

Het college heeft Nadere Regels gesteld over het betrekken van ingezetenen bij het beleid zoals bedoeld in artikel 20 Verordening. Dit is een voortzetting van de reeds bestaande afspraken. De afspraken hierover zijn vastgelegd in:

de “Verordening cliëntenparticipatie Wet maatschappelijke ondersteuning, Gemeentelijk bijstandsbeleid en minimabeleid” van de gemeente Uden.

Hoofdstuk 5 Overgangsrecht

Artikel 22 Overgangsrecht bestaande Wmo-voorzieningen

 • 1. Op grond van artikel 23, lid 2 van de Verordening blijven geldige indicaties van kracht tot het college een nieuw besluit heeft genomen.

 • 2. In de Wmo 2015 staat dat het alleen mogelijk is om maatwerkvoorzieningen in natura of in PGB te verstrekken. Hiermee komt de mogelijkheid om financiële tegemoetkomingen te verstrekken, te vervallen.

 • 3. Voor vervoersvoorzieningen waarbij periodiek een financiële tegemoetkoming wordt verstrekt geldt een overgangsrecht tot 1 juli 2015.

Artikel 23 Overgangsrecht van AWBZ naar Wmo

In artikel 8.3 van de Wet staat het overgangsrecht voor cliënten die een indicatie hebben op grond van de in artikel 8.1 van de Wet genoemde onderdelen van de AWBZ.