Regeling vervallen per 04-02-2023

Verordening burgerparticipatie Adviesraad Sociaal Domein gemeente Gilze en Rijen 2015

Geldend van 01-01-2015 t/m 03-02-2023

Intitulé

Verordening burgerparticipatie Adviesraad Sociaal Domein gemeente Gilze en Rijen 2015

Agendapunt 11a.

Vergadering

d.d. 15 december 2014.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 december 2014;

gelet op het bepaalde in

 • ·

  artikel 2.1.3 lid 3 van de Wmo 2015 dat het college van burgemeester en wethouders verplicht de ingezetenen van de gemeente te betrekken bij de voorbereiding van het beleid betreffende maatschappelijke ondersteuning en hen vroegtijdig in de gelegenheid te stellen om zelfstandig voorstellen te doen ten aanzien van de maatschappelijke ontwikkeling op de wijze, voorzien in de krachtens artikel 150 van de Gemeentewet vastgestelde verordening;

 • ·

  artikel 84 en artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening burgerparticipatie Adviesraad Sociaal Domein gemeente Gilze en Rijen 2015

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

 • 1. Adviesraad: de door het college ingestelde Adviesraad Sociaal Domein.

 • 2. Burgerparticipatie: Het tijdig betrekken van betrokkenen bij de voorbereiding van besluitvorming in het kader van het gemeentelijk beleid.

 • 3. College: Het college van burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen.

 • 4. Sociaal Domein: het sociale domein gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt. Het sociale domein gaat om mensen en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving. Het heeft dus betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs, gezondheidszorg en vrije tijdsbesteding. Voor wat betreft de advisering door de adviesraad wordt (in eerste instantie) gefocust op de onderwerpen voorkomend uit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Wet jeugdhulp.

Artikel 2: Doelstelling

Het doel van de Adviesraad is om vanuit een onafhankelijke positie via overleg en advisering invloed te kunnen hebben op de voorbereiding, ontwikkeling, uitvoering, evaluatie en verbetering van het gemeentelijk beleid in het sociaal domein.

Artikel 3: Taken

 • 1. De adviesraad bevordert de totstandkoming van een integraal en evenwichtig beleid met betrekking tot de beleidsterreinen van het sociale domein en geeft hiertoe gevraagd en ongevraagd advies aan het college.

 • 2. Naast adviesrecht heeft de adviesraad informatierecht en initiatiefrecht.

 • 3. De Adviesraad onderhoudt een relatie met de burgers, instellingen en de diverse (belangen)organisaties en pakt actief signalen op vanuit de samenleving.

Artikel 4: Begrenzing verantwoordelijkheid

De adviesraad gaat niet over individuele klachten, bezwaren en belangenbehartiging.

Artikel 5: Samenstelling

 • 1. De samenstelling van de adviesraad is een weerspiegeling van de diversiteit in de samenleving en de breedte van de onderwerpen in het sociale domein.

 • 2. De adviesraad bestaat uit ten minste 9 en ten hoogste 13 leden.

 • 3. De voorzitter wordt uit het midden van de adviesraad gekozen of als onafhankelijk voorzitter benoemd.

 • 4. De adviesraad kiest een penningmeester en secretaris uit zijn midden.

 • 5. Leden (en voorzitter) worden op persoonlijke titel benoemd door het college, op voordracht van de adviesraad.

 • 6. De leden van de adviesraad sociaal domein hebben zitting zonder last of ruggespraak.

Artikel 6: Lidmaatschap

 • 1. Om lid te worden van de adviesraad moet de betrokkene:

  • a.

   woonachtig zijn in de gemeente Gilze en Rijen;

  • b.

   affiniteit, kennis en ervaring hebben met meerdere onderwerpen binnen het sociale domein;

  • c.

   beschikking hebben over een netwerk en midden in de samenleving staan;

  • d.

   oog hebben voor de diversiteit van de samenleving van de gemeente Gilze en Rijen.

 • 2. Leden worden voor de termijn van 4 jaar benoemd.

 • 3. Leden zijn éénmaal herbenoembaar (maximale zittingsduur is dus 8 jaar). Zij blijven in functie totdat een nieuwe benoeming heeft plaatsgevonden.

 • 4. Het lidmaatschap is onverenigbaar met:

  • a.

   het lidmaatschap van de gemeenteraad, het college en/of commissie als bedoeld in de artikel 82 van de Gemeentewet;

  • b.

   het zijn van medewerker van de gemeente;

  • c.

   het zijn van bestuurder of medewerker van organisaties met zakelijke belangen bij uitvoering van de Wet maatschappelijk ondersteuning, de Participatiewet en/of de Jeugdwet.

 • 5. Het lidmaatschap eindigt met onmiddellijke ingang op het moment dat betrokkene daar zelf schriftelijk om verzoekt of eindigt indien de adviesraad unaniem daartoe een gemotiveerd verzoek indient en dit verzoek door het college wordt gehonoreerd.

 • 6. De benoeming ter voorziening in een tussentijdse vacature geschiedt bij voorkeur binnen 2 maanden na het ontstaan van de vacature.

Artikel 7: Vergaderingen

 • 1. De adviesraad sociaal domein vergadert ten minste 4 maal per jaar.

 • 2. De adviesraad sociaal domein bepaalt zelf de vergaderorde en de wijze van besluitvorming.

 • 3. De vastgestelde notulen van de vergaderingen zijn openbaar.

 • 4. Ten minste 1 maal per jaar vindt een overlegvergadering plaats met de portefeuillehouder en de ambtelijk adviseur.

Artikel 8. Taken voorzitter, secretaris en penningmeester

 • 1.

  Tot de taken van de voorzitter behoren onder meer:

  • a.

   het vaststellen van de agenda, in overleg met de secretaris en de ambtelijk adviseur voor de adviesraad;

  • b.

   het bepalen van dag en uur van de vergadering;

  • c.

   het leiden van de vergadering;

  • d.

   het handhaven van de orde;

  • e.

   het geven van spreekrecht;

  • f.

   het schorsen en beëindigen van de vergadering.

 • 2.

  Tot de taken van de secretaris behoren onder meer:

  • a.

   het openbaar bekendmaken van de agenda en andere publicaties;

  • b.

   het mede opstellen van de agenda;

  • c.

   het ten minste een week vóór aanvang van de vergadering versturen van de agenda met bijbehorende stukken aan de voorzitter en leden van de adviesraad;

  • d.

   het verstrekken van de benodigde informatie aan de voorzitter en de leden van de adviesraad;

  • e.

   het bijwonen van de vergaderingen en zorgen voor het verslag en de besluitenlijst;

  • f.

   het verzenden van goedgekeurde verslagen en besluitenlijsten;

  • g.

   het mede zorg dragen voor de uitvoering van besluiten;

  • h.

   het bewaken van en rapporteren over de voortgang en afhandeling van de uitgebrachte adviezen;

  • i.

   het (doen) voorzien in de secretariaatswerkzaamheden.

 • 3.

  Tot de taken van de penningmeester behoren onder meer:

  • a.

   het bewaken van het door de gemeente ter beschikking gestelde budget;

  • b.

   het toetsen en beoordelen van ingediende onkostendeclaraties;

  • c.

   de financiële verantwoording van ontvangen en uitgegeven middelen.

Artikel 9: Externe deskundigen

 • 1. Het staat de adviesraad sociaal domein vrij om externe deskundigen te betrekken bij zijn vergaderingen.

 • 2. De externe deskundigen, als genoemd in lid 1, komen niet in aanmerking voor een vergoeding als bedoeld in artikel 10, lid 3 van deze verordening.

Artikel 10: Taken van het college

 • 1. Onverminderd het bepaalde in de verordening ex artikel 150 van de Gemeentewet en in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht stelt het college de adviesraad in de gelegenheid gehoord te worden over de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid in het sociale domein.

 • 2. Het college vraagt op een zodanig tijdstip advies dat het uitgebrachte advies met een reactie van het college toegevoegd kan worden aan de aan de gemeenteraad ter beschikking te stellen stukken.

 • 3. Indien het college besluit om af te wijken van een door de adviesraad schriftelijk uitgebracht advies dan wordt in een reactie aangegeven op welke gronden van het advies is afgeweken;

 • 4. Het advies van de adviesraad wordt met de reactie van het college aan de gemeenteraad ter beschikking gesteld.

 • 5. Tussen de adviesraad en de betreffende portefeuillehouder vanuit het college wordt ten minste één keer per jaar overleg gevoerd.

 • 6. De beleidsmedewerker Wmo is contactpersoon voor de adviesraad.

Artikel 11: Facilitering

 • 1. Het college zorgt er voor dat de adviesraad kan beschikken over de middelen die noodzakelijk zijn om de in deze verordening geformuleerde taken te kunnen uitvoeren.

 • 2. Het college stelt, gehoord de adviesraad, de door de gemeente aan de adviesraad te bieden faciliteiten vast.

 • 3. De leden van de adviesraad ontvangen per bijgewoonde vergadering dezelfde vergoeding als de leden (niet-raadsleden) van de gemeentelijke raadscommissies.

Artikel 12. Begroting en verslaglegging

 • 1. Jaarlijks vóór 1 oktober dient de adviesraad een begroting in bij het college voor de geplande activiteiten voor het volgend jaar.

 • 2. Jaarlijks vóór 1 juli brengt de adviesraad aan het college inhoudelijk verslag uit van de activiteiten en bevindingen over het voorgaande jaar. Daarbij wordt in een financieel verslag tevens verantwoording afgelegd over de besteding van het eventueel beschikbaar gestelde budget.

Artikel 13: Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening burgerparticipatie Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen 2015".

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare
vergadering van 15 december 2014.
DE RAAD VOORNOEMD,
de griffier, de voorzitter,
mr. J.W. Timmermans dr. A.J.W. Boelhouwer