Verordening bijzondere bijstand 2015 gemeente Heerde

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Intitulé

Verordening bijzondere bijstand 2015 gemeente Heerde

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Heerde;

gelezen het voorstel van het college d.d. 11 november 2014;

gelet op artikel 35 van de Participatiewet;

besluit vast te stellen de “Verordening bijzondere bijstand 2015 gemeente Heerde”.

Artikel 1. Algemene bepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene bijstand: de periodieke bijstand als bedoeld in artikel 5 onder b Participatiewet en die bestemd is voor de voorziening in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan.

 • b.

  Bijzondere bijstand; de toeslag als bedoeld in artikel 35, lid 1 Participatiewet die vanwege bijzondere omstandigheden in een individuele situatie naast een inkomen ter hoogte van de algemene bijstand wordt verstrekt dan wel juist als aanvulling tot de hoogte van dit inkomen en waarbij de aanwezige draagkracht ontoereikend is.

 • c.

  Voorliggende voorziening; elke voorziening die gezien haar aard en doel wordt geacht voor de betrokkene toereikend en passend te zijn.

 • d.

  Inkomen; de (periodieke) middelen uit of in verband met arbeid, een uitkering ingevolge de sociale zekerheid of een daarmee gelijk te stellen uitkering, een uitkering tot levensonderhoud volgens Boek I Burgerlijk Wetboek, vermeerderd met toeslagen die gelden als inkomen.

 • e.

  Vrij te laten vermogen; het toepasselijke bedrag als bedoeld in artikel 34, lid 3 Participatiewet, het in de eigen woning vrijgelaten vermogen als bedoeld in artikel 34, lid 2 onder d Participatie-wet en een extra vrijlating van € 5.000 per persoon voor de aantoonbare reservering van uitvaartkosten.

 • f.

  Draagkracht; het in aanmerking te nemen bedrag waarmee het eigen inkomen de toepasselijke bijstandsnorm te boven gaat en het eigen vermogen waarmee het bescheiden vermogen wordt overschreden.

 • g.

  Leenbijstand; de te verstrekken geldsom ter voorziening in de kosten bedoeld in artikel 48 Participatiewet.

 • h.

  Aflossingscapaciteit; het gedeelte in het inkomen dat kan worden beschouwd als de financiële ruimte om een schuld periodiek af te lossen.

 • i.

  Rente; de over de te verstrekken leenbijstand verschuldigde rente ter hoogte van het percentage genoemd in artikel 15, onderdeel a van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004.

Artikel 2. Draagkrachtperiode

De draagkrachtperiode beslaat een tijdvak van één jaar en begint op de eerste van de maand waarin de betreffende kosten worden gemaakt.

Artikel 3. Vaststellen draagkracht

Voor de berekening van de draagkracht wordt in aanmerking genomen:

 • 1.

  35% van het in artikel 1 onder d genoemde inkomen waarmee 120% van de toepasselijke bijstandsnorm wordt overschreden.

 • 2.

  Het gehele eigen vermogen voor zover dit het vrij te laten vermogen als bedoeld in artikel 1 onder e te boven gaat.

Artikel 4. Verrekening draagkracht

De draagkracht wordt als volgt verrekend:

 • 1.

  Ineens bij incidentele verstrekkingen.

 • 2.

  Per maand bij periodieke kosten.

Artikel 5. Drempelbedrag

Geen drempelbedrag te hanteren.

Artikel 6. Vorm bijstandsverlening

 • 1.

  De bijzondere bijstand wordt als bedrag om niet verstrekt.

 • 2.

  Leenbijstand is van toepassing indien:

  • a.

   De aanvrager op korte termijn zelf voldoende middelen heeft om de betreffende kosten te voldoen;

  • b.

   Het beroep op bijzondere bijstand het gevolg is van een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan;

  • c.

   De gevraagde bijzondere bijstand betrekking heeft op een waarborgsom;

  • d.

   De gevraagde bijzondere bijstand bestemd is voor het geheel of gedeeltelijk aflossen van een schuldenlast;

  • e.

   De aanvrager niet heeft kunnen reserveren voor de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen.

Artikel 7. Geen leenbijstand

Indien uit het aanwezige (bescheiden) vermogen in het liquiditeitsprobleem kan worden voorzien wordt geen leenbijstand verstrekt.

Artikel 8. Aflossingscapaciteit

 • 1.

  Voor personen die een inkomen hebben op het niveau van de toepasselijke bijstandsnorm wordt de aflossingscapaciteit per maand vastgesteld op 6% van die bijstandsnorm.

 • 2.

  Van het meerdere van het in het eerste lid genoemde inkomen wordt een gedeelte van 35% aangemerkt als aflossingscapaciteit en hierbij opgeteld.

Artikel 9. Aflossingsduur

 • 1.

  De aflossingsduur wordt vastgesteld afhankelijk enerzijds van de hoogte van de te verstrekken geldsom en anderzijds van de berekende aflossingscapaciteit.

 • 2.

  Na voldoening van 36 aaneengesloten maandtermijnen vindt kwijtschelding van het restant van de leenbijstand plaats.

Artikel 10. Rente

 • 1.

  Over de te verstrekken leenbijstand wordt rente berekend.

 • 2.

  Gedurende de looptijd van de leenbijstand wordt het in artikel 1 onder i genoemde rente-percentage niet gewijzigd.

Artikel 11. Afwijken individueel geval

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien een onverkorte toepassing daarvan zou leiden tot onredelijkheid of onbillijkheid.

Artikel 12. Overgangsbepalingen

 • 1.

  Aanvragen ingediend op of na 1 januari 2015 worden beoordeeld naar de in deze verordening opgenomen bepalingen.

 • 2.

  Wijziging van verleende of toegekende bijstand vindt niet plaats indien de toepassing van deze verordening tot nadelige gevolgen voor de betrokkene leidt.

Artikel 13. Inwerkingtreding en citeertitel, intrekking oude verordening

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015 en kan worden aangehaald als: “Verordening bijzondere bijstand 2015 gemeente Heerde”.

 • 2.

  De “Verordening op de gemeentelijke richtlijnen ter uitvoering van de bijzondere bijstand 2009” wordt per dezelfde datum ingetrokken.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 15 december 2014.
griffier, voorzitter,

Algemene toelichting behorende bij Verordening bijzondere bijstand 2015 gemeente Heerde.pdf