Verordening individuele inkomenstoeslag 2017 gemeente Heerde

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Intitulé

Verordening individuele inkomenstoeslag 2017 gemeente Heerde

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Heerde;

gelezen het voorstel van het college d.d. 17 oktober 2017;

gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en tweede lid van de Participatiewet;

besluit:

vast te stellen de “Verordening individuele inkomenstoeslag 2017 gemeente Heerde”.

Artikel 1. Begrippen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht of de Gemeentewet.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet en de algemene bijstand;

 • b.

  peildatum: datum waarop een persoon individuele inkomenstoeslag aanvraagt;

 • c.

  referteperiode: periode van 3 jaar voorafgaand aan de peildatum.

Artikel 2. Indienen verzoek

 • 1.

  Een verzoek als bedoeld in artikel 36, eerste lid van de Participatiewet wordt ingediend middels een door het college beschikbaar gesteld formulier.

 • 2.

  Op een opvolgend verzoek kan ambtshalve door het college worden beslist.

Artikel 3. Langdurig laag inkomen

Een persoon heeft een langdurig laag inkomen als bedoeld in artikel 36, eerste lid van de Participatiewet als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.

Artikel 4. Hoogte individuele inkomenstoeslag

 • 1.

  De toeslag bedraagt per kalenderjaar 35% van de voor die persoon van toepassing zijnde bijstandsnorm. De bedragen worden op hele euro’s naar boven afgerond.

 • 2.

  Als één van de gehuwden is uitgesloten van het recht op individuele inkomenstoeslag ingevolge de artikelen 11 of 13, eerste lid van de Participatiewet, komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

 • 3.

  Voor toepassing van het eerste en tweede lid is de situatie op de peildatum bepalend.

 • 4.

  Uitgangspunt voor de toepassing van het percentage genoemd in het eerste lid is de bijstandsnorm die geldt op de peildatum.

Artikel 5. Beperking doelgroep

 • 1.

  Uitgesloten van het recht op een individuele inkomenstoeslag zijn:

 • 2.

  Personen aan wie in de referteperiode een maatregel is opgelegd wegens een schending van een arbeids- of re-integratieverplichting;

 • 3.

  Personen die door het rijk bekostigd onderwijs volgen of tijdens de referteperiode hebben gevolgd.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel, intrekking oude verordening

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2018 en kan worden aangehaald als: “Verordening individuele inkomenstoeslag 2017 gemeente Heerde”.

 • 2.

  De “Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Heerde” wordt ingetrokken per 1 januari 2018.

  Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 27 november 2017.

  griffier, voorzitter,

Wijzigingsoverzicht Individuele inkomenstoeslag gemeente Heerde 2017.pdf

Toelichting Verordening individuele inkomenstoeslag 2017 gemeente Heerde.pdf

Raadsvoorstel Verordening individuele inkomentoeslag 2017 gemeente Heerde.pdf