Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Heerde

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Intitulé

Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Heerde

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Heerde;

gelezen het voorstel van het college d.d. 11 november 2014;

gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b van de Participatiewet;

besluit:

vast te stellen de “Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Heerde”.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begrippen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: de Participatiewet;

  • b.

   het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerde;

  • c.

   de raad: de gemeenteraad van de gemeente Heerde;

  • d.

   belanghebbende: degene die aanspraak maakt of wenst te maken op een uitkering of voorziening op grond van de wet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

  • e.

   mantelzorg: definitie als beschreven in artikel 1.1.1 eerste lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

  • f.

   vrijwilligerswerk: werk dat in enig verband onverplicht en onbetaald wordt verricht, voor anderen of de samenleving.

Hoofdstuk 2 De tegenprestatie naar vermogen

Artikel 2 Inhoud van een tegenprestatie

 • 1.

  Als tegenprestatie gelden onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden, die additioneel van aard zijn, voor zover die werkzaamheden:

  • a)

   naar zijn aard niet zijn gericht op toeleiding tot de arbeidsmarkt;

  • b)

   niet zijn bedoeld als re-integratie instrument;

  • c)

   worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid in de organisatie waarin ze worden verricht; en

  • d)

   niet leiden tot verdringing.

 • 2.

  Het college stelt ter nadere uitvoering van deze verordening beleidsregels vast waarin in ieder geval de duur en omvang wordt aangegeven en wanneer sprake is van verdringing van de arbeidsmarkt.

Artikel 3 Het opleggen van een tegenprestatie

 • 1.

  Het college kan een belanghebbende een tegenprestatie opleggen.

 • 2.

  Bij het opdragen van een tegenprestatie houdt het college rekening met de volgende factoren:

  • a)

   Het vermogen om een tegenprestatie te verrichten;

  • b)

   De persoonlijke situatie en individuele omstandigheden;

  • c)

   Het verrichten van mantelzorg of vrijwilligerswerk.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015 en kan worden aangehaald als: “Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Heerde”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 15 december 2014.
griffier, voorzitter,

Algemene toelichting behorende bij Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Heerde.pdf