Verordening Individuele inkomenstoeslag gemeente Noord-Beveland

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Intitulé

Verordening Individuele inkomenstoeslaggemeente Noord-Beveland 2015

Artikel 1. Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  het dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden;

 • c.

  inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet, en de algemene bijstand;

 • d.

  peildatum: datum waartegen een persoon individuele inkomenstoeslag aanvraagt;

 • e.

  referteperiode: periode drie jaar voorafgaand aan de peildatum;

 • f.

  de bijstandsnorm: de van toepassing zijnde norm inclusief vakantietoeslag per 1 januari van het aanvraagjaar.

Artikel 2. Indienen verzoek

Een verzoek als bedoeld in artikel 36, eerste lid van de Participatiewet wordt ingediend middels een door het college vastgesteld formulier.

Artikel 3. Langdurig laag inkomen

Een persoon heeft een langdurig laag inkomen als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 110 procentvan de toepasselijke bijstandsnorm en er geen in aanmerking te nemen vermogen is als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet.

Artikel 4. Hoogte individuele inkomenstoeslag

 • 1. De individuele inkomenstoeslag bedraagt per kalenderjaar 38 procent van de van toepassing zijnde bijstandsnorm berekend over een maand, zoals die geldt per 1 januari van het jaar van aanvragen en wordt afgerond op hele euro’s naar boven.

 • 2. Als één van de gehuwden is uitgesloten van het recht op individuele inkomenstoeslag ingevolge de artikelen 11 of 13, eerste lid, van de Participatiewet, komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

 • 3. Voor toepassing van het eerste en tweede lid is de situatie op de peildatum bepalend.

Artikel 5. Hardheidsclausule

 • 1. Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien onverkorte toepassing zou leiden tot onredelijkheid of onbillijkheid.

 • 2. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 6. Intrekken oude verordening

De Verordening Langdurigheidstoeslag WWB 2013 gemeente Noord-Beveland wordt ingetrokken per 1 januari 2015.

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening Individuele inkomenstoeslag gemeente Noord-Beveland 2015”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Noord-Beveland in zijn openbare vergadering van 18 december 2014.