Regeling vervallen per 01-01-2015

Verordening Cliëntenraad individuele Wmo-voorzieningen van de gemeente Ede

Geldend van 01-01-2007 t/m 31-12-2014

Intitulé

Verordening Cliëntenraad individuele Wmo-voorzieningen van de gemeente Ede

De raad van de gemeente Ede;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2006, nummer OO/2006/339;

gelet op artikel 150 van de Gemeentewet, artikel 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 47 van de Wet werk en bijstand,

overwegende dat de Gemeenteraad verplicht is bij verordening regels te stellen over de wijze waarop de burger- en cliëntenparticipatie is geregeld voor zowel de Wet maatschappelijke ondersteuning als de Wet werk en bijstand;

Artikel 1 Begripsbepalingen

Cliëntenraad individuele Wmo-voorzieningen:

De formele adviesraad van de gemeente Ede die het college adviseert over het beleid en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor zover dit betrekking heeft op hetgeen wordt aangegeven in artikel 1, eerste lid onder g, zesde punt en artikel 1, eerste lid onder h.

College: 

Het college van burgemeester en wethouders van Ede

Cliënten:

Afnemers van verstrekkingen als bedoeld in de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede.

Belangenbehartigers:

Een lid van een organisatie die belangen behartigt of mede behartigt van cliënten.

Hoofdafdeling: 

De Hoofdafdeling Werk Inkomen en Zorg van de sector Educatie, Welzijn en Zorg van de gemeente Ede

Hoofd: 

Hoofd van de Hoofdafdeling Werk Inkomen en Zorg

Artikel 2 Taken van de Cliëntenraad individuele Wmo-voorzieningen

 • 1. De taak van de Cliëntenraad individuele Wmo-voorzieningen bestaat uit het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college over beleid en uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor zover dit betrekking heeft op hetgeen wordt aangegeven in artikel 1, eerste lid onder g, zesde punt en artikel 1, eerste lid onder h van die wet.

 • 2. Tot de onder 1 genoemde onderwerpen behoren geen klachten, bezwaarschriften of andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben, maar wel de hiervoor gehanteerde procedures, regelingen en richtlijnen. Evenmin kan worden geadviseerd inzake het personeels- en organisatiebeleid van de hoofdafdeling.

 • 3. Het college doet door middel van de secretaris aan de Cliëntenraad individuele Wmo-voorzieningen de informatie toekomen die deze raad nodig heeft bij de uitvoering van zijn adviserende taak. Het college kan beleidsstukken met betrekking tot welke het college geen adviserende taak ziet voor de Cliëntenraad individuele Wmo-voorzieningen, ook enkel ter kennisneming aan deze raad toe doen komen.

Artikel 3 Samenstelling van de Cliëntenraad individuele Wmo-voorzieningen

 • 1. De Cliëntenraad individuele Wmo-voorzieningen bestaat uit minimaal 7 en maximaal 9 leden, een voorzitter en een ambtelijk secretaris.

 • 2. De Cliëntenraad individuele Wmo-voorzieningen vaardigt een door de raad aan te wijzen vertegenwoordiger af naar het Wmo-platform.

 • 3. De leden van de Cliëntenraad individuele Wmo-voorzieningen worden geselecteerd op basis van de ‘profielschets leden Cliëntenraad individuele Wmo-voorzieningen’ zoals door de Cliëntenraad individuele Wmo-voorzieningen vastgesteld.

 • 4. Tenminste vier van de leden zijn cliënten, de overige leden zijn belangenbehartigers, zoals genoemd in artikel 1. Voor ieder lid wordt een plaatsvervangend lid benoemd.

 • 5. De voorzitter van de Cliëntenraad individuele Wmo-voorzieningen is onafhankelijk. De voorzitter mag geen cliënt zijn, geen vertegenwoordiger zijn van een organisatie, niet werkzaam zijn in dienst van de gemeente noch deel uit maken van het gemeentebestuur.

 • 6. De plaatsvervangend voorzitter is een lid van de Cliëntenraad individuele Wmo-voorzieningen.

 • 7. De ambtelijk secretaris wordt aangewezen door het hoofd die tevens voorziet in de vervanging.

 • 8. Het hoofd of een door hem aan te wijzen vervanger woont de vergaderingen bij voor het geven van advies, informatie of een toelichting. Het hoofd is geen lid van de Cliëntenraad individuele Wmo-voorzieningen.

Artikel 4 Benoeming, zittingsduur en ontslag leden van de Cliëntenraad individuele Wmo-voorzieningen

 • 1. Het college benoemt en ontslaat de leden en de voorzitter.

 • 2. De benoeming van de leden gebeurt op voordracht van de Cliëntenraad individuele Wmo-voorzieningen. Het college is niet gebonden aan de voordracht. Belangenbehartigers worden voorgedragen door de belangenbehartigende organisaties.

 • 3. De voorzitter wordt via een sollicitatieprocedure voorgedragen. Het college kan ook een voorzitter voordragen. De Cliëntenraad individuele Wmo-voorzieningen kiest uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter.

 • 4. De zittingsduur van de leden is, behoudens tussentijds aftreden, gelijk aan de periode van de zitting van de gemeenteraad.

 • 5. De leden treden gelijktijdig af, maar zijn direct herbenoembaar. Zij blijven lid van de Cliëntenraad individuele Wmo-voorzieningen totdat nieuwe leden zijn benoemd.

 • 6. Als de hoedanigheid waaraan een lid zijn benoeming ontleent eindigt, dan kan hij nog maximaal 6 maanden lid van de Cliëntenraad individuele Wmo-voorzieningen zijn.

 • 7. De benoeming ter voorziening in tussentijds opengevallen plaatsen gebeurt bij voorkeur binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature.

 • 8. Bij disfunctioneren van een lid kan de Cliëntenraad individuele Wmo-voorzieningen bij meerderheidsbesluit het college voorstellen het betreffende lid te ontslaan.

Artikel 5 Presentiegeld, onkostenvergoeding en ondersteuning

 • 1. De voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden ontvangen voor het bijwonen van een vergadering van de Cliëntenraad individuele Wmo-voorzieningen een door het college vast te stellen presentiegeld per bijgewoonde vergadering. Zij ontvangen het presentiegeld alleen als zij een volledige vergadering in de hoedanigheid van lid van de Cliëntenraad individuele Wmo-voorzieningen bijwonen. Het presentiegeld kan eenmaal per vier jaar worden geïndexeerd.

 • 2. De voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden ontvangen eenmaal per half jaar een vaste onkostenvergoeding. De vergoeding kan eenmaal per vier jaar worden geïndexeerd.

Artikel 6 Taken voorzitter en secretaris

 • 1. Tot de taak van de voorzitter behoort:

  • a.

   het vaststellen van de agenda;

  • b.

   het bepalen van dag en uur van de vergadering;

  • c.

   het tijdig (zo mogelijk tenminste twee weken voor de vergadering, spoedeisende gevallen uitgezonderd) uitnodigen van de leden voor de vergadering;

  • d.

   het leiden van de vergadering;

  • e.

   het handhaven van de orde;

  • f.

   het schorsen van de vergadering;

  • g.

   het peilen van meningen en het mededelen van de uitslagen van stemmingen;

  • h.

   het vertegenwoordigen van de Cliëntenraad individuele Wmo-voorzieningen naar buiten.

 • 2. Tot de taak van de secretaris behoort:

  • a.

   het mede opstellen van de agenda;

  • b.

   het tijdig verzenden van de agenda;

  • c.

   het bijwonen van alle vergaderingen en het zorgdragen voor een verslag en besluitenlijst;

  • d.

   er voor zorgdragen dat de presentielijst door de aanwezige leden ter vergadering wordt getekend en het zorgen voor de uitbetaling van de presentiegelden.

  • e.

   het mede zorgdragen voor de uitvoering van de besluiten;

  • f.

   het bewaken van de voortgang en afhandeling van de uitgebrachte adviezen;

  • g.

   in zijn algemeenheid het zorgdragen voor een goede ondersteuning van de Cliëntenraad individuele Wmo-voorzieningen, opdat deze zijn taak op een goede wijze kan uitvoeren. 

Artikel 7 Vergaderingen en vergaderorde

 • 1. De Cliëntenraad individuele Wmo-voorzieningen vergadert 6 maal per jaar of zoveel meer als de voorzitter of de leden van het overleg dit nodig vinden.

 • 2. De vergaderingen zijn als regel openbaar. De Cliëntenraad individuele Wmo-voorzieningen kan besluiten een besloten of een huishoudelijke vergadering te houden.

 • 3. De agenda wordt zo mogelijk tenminste twee weken voor de vergadering aan de leden toegezonden.

 • 4. Ieder lid heeft het recht schriftelijke voorstellen aan de Cliëntenraad individuele Wmo-voorzieningen te doen. Deze voorstellen dienen bij de secretaris te worden ingediend.

 • 5. Ieder lid heeft het recht agendapunten in te leveren bij de secretaris.

 • 6. Ieder lid heeft het recht een voorstel betreffende de orde van de vergadering te doen.

 • 7. De Cliëntenraad individuele Wmo-voorzieningen kan één of meer (externe) deskundigen uitnodigen de vergadering bij te wonen voor het geven van toelichting of advies.

 • 8. Het verslag van de vergadering en de besluitenlijst worden ter vaststelling aan de Cliëntenraad individuele Wmo-voorzieningen aangeboden in de volgende vergadering.

 • 9. De Cliëntenraad individuele Wmo-voorzieningen mag niet beraadslagen of besluiten indien niet meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 10. Alle adviezen worden bij meerderheid van stemmen uitgebracht.

Artikel 8 Vergaderfaciliteiten

De Cliëntenraad individuele Wmo-voorzieningen kan voor zijn vergaderingen gebruikmaken van de vergaderruimten- en faciliteiten van het gemeentehuis.

Artikel 9 Nadere regels en Huishoudelijk Reglement

 • 1. Het college kan ter uitvoering van deze verordening nadere voorschriften geven. Over zaken waarin deze verordening niet voorziet beslist het college.

 • 2. De Cliëntenraad individuele Wmo-voorzieningen kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen ter nadere regeling van zijn functioneren. Hij geeft het college kennis van de inhoud van een dergelijk reglement.

Artikel 10 Wijziging of intrekking verordening

Wijziging of intrekking van deze verordening vindt niet plaats dan nadat de Cliëntenraad individuele Wmo-voorzieningen hierover is gehoord. 

Artikel 11 Inwerkingtreding verordening

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2007.

Vastgesteld bij raadsbesluit van 21 december 2006, nr. V.R. 2006/109.

ALGEMENE TOELICHTING

De belangenbehartiging en participatie van, voor en door mensen met een functiebeperking, bijstandscliënten en ouderen in de eigen gemeente wordt steeds belangrijker. Met de inwerkingtreding van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt de gemeente verantwoordelijk voor een geheel van voorzieningen waarmee het mensen mogelijk wordt gemaakt om mee te doen in de samenleving. Naarmate de gemeente meer bepalend wordt voor de levensomstandigheden van deze doelgroepen, dienen zij ook invloed op dat gemeentelijke beleid te kunnen uitoefenen. Dat kan door middel van formele vormen van participatie en via meer flexibele vormen van inspraak.

De gemeente de invoering van de Wmo aangegrepen als een natuurlijk moment om de cliëntenparticipatie binnen de gemeente te herstructureren.

De nieuwe structuur zal tegelijk met de Wmo in werking treden en bestaat uit de volgende 3 formele adviesraden:

 • ·

  Wmo-platform

 • ·

  Cliëntenraad individuele Wmo-voorzieningen

 • ·

  WWB-raad

De Cliëntenraad individuele Wmo-voorzieningen is bedoeld voor de belangenbehartiging van cliënten die in aanmerking komen voor een Wmo-voorziening op grond van de Verordening. De gemeente heeft de plicht om oplossingen te bieden aan burgers met beperkingen. Het beoogde resultaat ligt vast (zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie), de weg ernaar toe (de voorziening) is naar keuze. Deze Wmo-voorzieningen betreffen de onderdelen: een huishouden voeren, zich verplaatsen in en om de woning, zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel en medemensen ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aangaan. Onder het voeren van een huishouden wordt zowel het wonen, met name de woonvoorzieningen, als hulp bij het huishouden verstaan. Het zich verplaatsen in en om de woning wordt mogelijk gemaakt met het leveren van een rolstoel, Voor het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel zijn de vervoersvoorzieningen uit de Wvg-verordening overgenomen. Het ontmoeten van medemensen en het aangaan van sociale verbanden beschouwt de gemeente als doelstelling voor de bovengenoemde voorzieningen.

In zijn algemeenheid adviseert de Cliëntenraad individuele Wmo-voorzieningen dus over de vervoers- en woonvoorzieningen en over hulp bij het huishouden. In de Cliëntenraad individuele Wmo-voorzieningen hebben dan ook zitting individuele cliënten en organisaties die de belangen behartigen van deze cliënten. Te denken valt aan organisaties als de gehandicaptenraad, ouderenbonden, patiëntenorganisaties en organisaties van en voor de GGZ-doelgroep. De samenstelling van de raad wordt bij huishoudelijk reglement verder door de Cliëntenraad individuele Wmo-voorzieningen geregeld.

Artikelsgewijze toelichting

artikel 2 lid 1:

De taak van de Cliëntenraad individuele Wmo-voorzieningen bestaat uit het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college over beleid en uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor zover dit betrekking heeft op:

 • ·

  het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behouden en het bevorderen van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer. Dit zijn de woon- en vervoersvoorzieningen.

 • ·

  het bieden van huishoudelijke verzorging: het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van het verzorgen van het huishouden van een persoon dan wel de leefeenheid waartoe een persoon behoort. Dit is de hulp bij het huishouden.