Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 7 oktober 2014 , tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven voor het begrotingsjaar 2015 ten behoeve van: de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2013 (SNL), de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Zuid-Holland 2013 (SKNL),de Subsidieregeling Agrarisch natuurbeheer Zuid-Holland (pSAN),de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 (SN), (OPENSTELLINGSBESLUIT 2015 VAN DE SUBSIDIEREGELING NATUUR- EN)

Geldend van 18-11-2014 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 7 oktober 2014 , tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven voor het begrotingsjaar 2015 ten behoeve van: de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2013 (SNL), de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Zuid-Holland 2013 (SKNL),de Subsidieregeling Agrarisch natuurbeheer Zuid-Holland (pSAN),de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 (SN), (OPENSTELLINGSBESLUIT 2015 VAN DE SUBSIDIEREGELING NATUUR- EN)

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 7 oktober 2014 , tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven voor het begrotingsjaar 2015 ten behoeve van: de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2013 (SNL), de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Zuid-Holland 2013 (SKNL), de Subsidieregeling Agrarisch natuurbeheer Zuid-Holland (pSAN), de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 (SN), (Prov. Blad 2014, nr. 3099)

 

Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland Gelet op de artikelen 93 van de Wet inrichting landelijk gebied; Gelet op artikel 1.3 van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2013; Gelet op artikel 2 van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Zuid-Holland 2013; Gelet op artikel 7 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Zuid-Holland; Gelet op artikel 8 van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000;

Besluiten:  

ARTIKEL I

A. SUBSIDIEPLAFONDS 

1. Voor de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer 2013 Zuid-Holland (SNL) worden voor het begrotingsjaar 2015 de volgende subsidieplafonds vastgesteld:  

1.1 Natuur- en landschapsbeheer  

a. Continuïteit natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen voor gecertificeerde beheerders als bedoeld in artikel 3.1.3, vierde lid, en artikel 5.1.2.1, vierde lid, voor subsidies als bedoeld in:  

 • • artikel 3.1.1, eerste lid (natuurbeheer), ten behoeve van de natuurtypen met de aanduiding N01 tot en met N017;

 • • artikel 3.1.1, tweede lid (recreatiepakket);

 • • artikel 3.1.8, tweede lid, onderdeel a (toeslag vaarland);

 • • artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a (landschapsbeheer binnen natuurterreinen), ten behoeve van landschapbeheertypen met de aanduiding L01.01 tot en met L01.09, met uitzondering van L01.03.02.ZH en L01.09.02.ZH;

Ten behoeve van: 

 • i) het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie een subsidie is verstrekt voor beheer en waarbij deze subsidie afloopt in de periode tussen 30 december 2011 en 31 december 2015; of

 • ii) het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie een subsidie/vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving en/of functieverandering, of

 • iii) waarvan het beheer berust bij Staatsbosbeheer. € 2.995.000,- voor terreinen welke zijn gelegen binnen de EHS, € 143.999,- voor terreinen welke zijn gelegen buiten de EHS, voor zover deze voldoen aan de voorwaarden als opgenomen in artikel 5a.1 van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2013.

b. Continuïteit natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen voor andere beheerders dan bedoeld in artikel 3.1.3, vierde lid, en artikel 5.1.2.1, vierde lid(niet gecertificeerde beheerders met minder dan 75 ha in beheer), voor subsidies als bedoeld in:  

 • • artikel 3.1.1, eerste lid (natuurbeheer), ten behoeve van de natuurtypen met de aanduiding N01 tot en met N017;

 • • artikel 3.1.1, tweede lid (recreatiepakket);

 • • artikel 3.1.8, tweede lid, onderdeel a (toeslag vaarland);

 • • artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a (landschapsbeheer binnen natuurterreinen), ten behoeve van landschapbeheertypen met de aanduiding L01.01 tot en met L01.09, met uitzondering van L01.03.02.ZH en L01.09.02.ZH;

Ten behoeve van:  

 • i) het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie een subsidie is verstrekt voor beheer en waarbij deze subsidie afloopt in de periode tussen 30 december 2011 en 31 december 2015; of

 • ii) het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie een subsidie/vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving en/of functieverandering, € 50.000,- voor terreinen welke zijn gelegen binnen de EHS, € 1,- voor terreinen welke zijn gelegen buiten de EHS, voor zover deze voldoen aan de voorwaarden als opgenomen in artikel 5a.1 van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2013.

c. Nieuwe aanvragen natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen voor andere beheerders dan bedoeld in artikel 3.1.3, vierde lid, en artikel 5.1.2.1, vierde lid (niet gecertificeerde beheerders met minder dan 75 ha in beheer), voor subsidies als bedoeld in:  

 • • artikel 3.1.1, eerste lid (natuurbeheer), ten behoeve van de natuurtypen met de aanduiding N01 tot en met N017;

 • • artikel 3.1.1, tweede lid (recreatiepakket);

 • • artikel 3.1.8, tweede lid, onderdeel a (toeslag vaarland);

 • • artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a (landschapsbeheer binnen natuurterreinen), ten behoeve van landschapbeheertypen met de aanduiding L01.01 tot en met L01.09, met uitzondering van L01.03.02.ZH en L01.09.02.ZH;

voor zover het andere terreinen betreft als onder 1.1, onderdeel b, subonderdeel i en ii, van dit besluit.  

 • € 0,-- voor terreinen welke zijn gelegen binnen de EHS,

 • € 0,-- voor terreinen welke zijn gelegen buiten de EHS, voor zover deze voldoen aan de voorwaarden als opgenomen in artikel 5a.1 van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2013.

d. Nieuwe aanvragen natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen voor beheerders als bedoeld in artikel 3.1.3, vierde lid, en artikel 5.1.2.1, vierde lid, voor subsidies als bedoeld in:  

 • • artikel 3.1.1, eerste lid (natuurbeheer), ten behoeve van de natuurtypen met de aanduiding N01 tot en met N017;

 • • artikel 3.1.1, tweede lid (recreatiepakket);

 • • artikel 3.1.8, tweede lid, onderdeel a (toeslag vaarland);

 • • artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a (landschapsbeheer binnen natuurterreinen), ten behoeve van landschapbeheertypen met de aanduiding L01.01 tot en met L01.09, met uitzondering van L01.03.02.ZH en L01.09.02.ZH;

voor zover het terreinen betreft die in het kader de Nota Beheer EHS middels een openbare procedurein 2015 of daarna als natuurterrein zijn verkocht.  

 • € 5000,-- voor terreinen welke zijn gelegen binnen de EHS,

 • € 0,-- voor terreinen welke zijn gelegen buiten de EHS, voor zover deze voldoen aan de voorwaarden als opgenomen in artikel 5a.1 van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2013.

1.2 Collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer  

€ 3.200.000,- voor subsidies als bedoeld in:  

 • • artikel 4.1.1.1. ten behoeve van de agrarische beheertypen A01.01 en A02.01, met uitzondering van A01.01.03e t/m A01.01.03h (deze zijn niet opengesteld), welke op grond van artikel 2.1, vierde lid, zijn aangewezen voor collectief agrarisch natuurbeheer;

 • • artikel 4.1.2.4, eerste lid, ten behoeve van de toeslagen T01 t/m T03 en T08 (toeslag collectief agrarisch natuurbeheer);

 • • artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel b, ten behoeve van de landschapstypen met de aanduiding L01.01 t/m 04.01 met uitzondering van L01.04 (deze is niet opengesteld), welke pakketten op grond van artikel 2.1, vierde lid, zijn aangewezen voor collectief landschapsbeheer.

Dit subsidieplafond is alleen beschikbaar voor het uitvoeren van beheer op terreinen waarvoor door of namens de provincie een subsidie is verstrekt voor collectief agrarisch beheer of voor het continueren van aflopend agrarisch natuur- en landschapsbeheer van subsidiebeschikkingen, welke aflopen in de periode tussen 30 december 2011 en 31 december 2015. Subsidietoekenning verloopt middels vaststelling van collectieve beheerplannen welke door -in opdracht van de Provincie Zuid-Holland opererendegebiedscoördinatoren worden ingediend.

2. Voor de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013 (SKNL) wordenvoor het begrotingsjaar 2015 de volgende subsidieplafonds vastgesteld:  

2.1 Investeringssubsidie natuur en landschap  

a) Aanvragen voor eenmalige investeringen  

€ 700.000 voor subsidies als bedoeld in:  

 • • artikel 8, eerste lid, onderdeel a (t.b.v. realisatie natuurbeheertypen op grond die functieverandering heeft ondergaan);

 • • artikel 8, eerste lid, onderdeel b (realisatie landschapselementen op grond die functieverandering heeft ondergaan);

 • • artikel 8, eerste lid, onderdeel c (kwaliteitsimpuls natuurbeheertype);

 • • artikel 8, eerste lid, onderdeel d (kwaliteitsimpuls landschapselement);

 • • artikel 8, eerste lid, onderdeel e (omzetting naar een ander natuurbeheertype);

 • • artikel 8, eerste lid, onderdeel f (verhoging natuurkwaliteit van een habitattype);

 • • artikel 8, tweede lid (realisatie agrarisch beheertype);

 • • artikel 8, derde lid, onderdeel a (realisatie landschapselement binnen natuurterrein);

 • • artikel 8, derde lid onderdeel b (realisatie landschapselement buiten natuurterrein).

2.2 Subsidie functieverandering.  

€ 5.100.000 voor subsidies als bedoeld in:  

 • • artikel 15, onderdeel a (realisatie van een natuurbeheertype door de omzetting van landbouwgrond in natuurterrein);

 • • artikel 15, onderdeel b (realisatie van een landschapselement of beheerpakket landschap door de omzetting van landbouwgrond in landschap).

Subsidie voor de onderdelen 2.1 en/of 2.2 van dit besluit kunnen uitsluitend worden aangevraagd door personen en voor percelen en projecten zoals bedoeld in bijlage 9 bij dit besluit.  

B. AANVRAAGPERIODEN EN LOKET VOOR INDIENING  

1.

Aanvragen voor subsidies SNL als bedoeld in artikel I, onderdeel A, subonderdeel 1.1, onder a en d (natuurbeheer), van dit besluit kunnen worden ingediend in de periode, die loopt vanaf 15 november 2014 tot en met 31 december 2014 bij de Provincie Zuid-Holland;  

2.

Aanvragen voor subsidies SNL als bedoeld in artikel I, onderdeel A, subonderdeel 1.1, onder b en c (natuurbeheer), en 1.2 (agrarisch beheer) van dit besluit, kunnen worden ingediend in de periode, die loopt vanaf 15 november 2014 tot en met 31 december 2014 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle;  

3.

De vergoeding voor instandhouding van het recreatiepakket zoals bedoeld in artikel 3.1.1, tweede lid, van de SNL en artikel I, onderdeel A, subonderdeel 1.1, onder a (recreatiepakket) kan met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2014 worden aangevraagd door een begunstigde die op grond van het openstellingsbesluit voor het begrotingsjaar 2014, artikel I, onderdeel A, subonderdeel 1.1a en 1.1b, een aanvraag voor SNL (natuur- en landsschapsbeheer) heeft ingediend.  

4.

Aanvragen voor subsidies SKNL als bedoeld in artikel I, onderdeel A, subonderdeel 2.1 en 2.2, van dit besluit, kunnen in de periode vanaf 1 januari 2015 tot 31 oktober 2015, ingediend worden bij de Provincie Zuid-Holland;  

5.

Aanvragen voor een uitbreiding op een lopende beschikking onder de SNL in het kader van natuurbeheer kunnen worden ingediend in de periode, die loopt vanaf 15 november 2014 tot en met 31 december 2014 bij het loket waar de initiële aanvraag is ingediend of diens rechtsopvolger.  

C. TARIEVEN BEGROTINGSJAAR 2015  

1.

De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, opgenomen in bijlage 1 van de SNL, worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 1, in euro’s per eenheid vastgesteld.  

2.

De jaarvergoeding voor de agrarische beheerpakketten, opgenomen in bijlage 3, onderdelen B.1 en B.2 van de SNL, worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 2, in euro’s per eenheid vastgesteld;  

3.

De jaarvergoeding voor de landschapselementen binnen natuurterreinen, opgenomen in bijlage 6, onderdelen A.1 en A.2 van de SNL, worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 3, in euro’s per eenheid vastgesteld;  

4.

De jaarvergoeding voor de beheerpakketten landschap buiten natuurterreinen, opgenomen in bijlage 6, onderdelen B.1 en B.2 van de SNL, worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 4, in euro’s per eenheid vastgesteld;  

5.

De jaarvergoeding voor de toeslagen, bedoeld in artikel I, onderdeel A, onder1, van dit besluit, worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 5, in euro’s per eenheid vastgesteld;  

6.

De beheersbijdragen voor de beheerspakketten (overwinterende ganzen) van de pSAN worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 6, in euro’s per eenheid vastgesteld;  

7.

De beheersbijdragen voor de beheerspakketten (snelgroeiend bos) van de SAN worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 7, in euro’s per eenheid vastgesteld;  

8.

Op grond van artikel 14 van de SKNL wordt de hoogte van de investeringssubsidie als volgt bepaald: Voor aanleg en herstel van natuurterreinen zijn de maximale subsidiabele kosten per hectare vastgesteld op € 8.000,- voor de realisatie van een natuurbeheertype en € 11.428,- voor realisatie van een landschapstype;  

9.

Het percentage voor dit begrotingsjaar, bedoeld in artikel 44, vierde lid, van de SN, zoals die luidde tot 1 oktober 2004, waarmee de subsidie functieverandering voor de subsidies die zijn verleend op grond van aanvragen voor de begrotingsjaren 2000 tot en met 2006 wordt verhoogd, is vastgesteld op 2,88 %;  

10.

De tarieven voor de monitoring van de kwaliteit van de verschillende natuurbeheertypen, bedoeld in artikel 3.1.8, eerste lid, onderdeel c, van de SNL worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 8, in euro’s per eenheid vastgesteld.  

ARTIKEL II  

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verleend voor die onderdelen welke ook door de Europese Commissie en de Minister van Economische zaken zijn of worden goedgekeurd.  

ARIKEL III 

Het besluit tot vaststellen van de deelsubsidieplafonds genoemd in artikel I is onder voorbehoud van goedkeuring door Provinciale Staten van de hoofdsubsidieplafonds SNL en SKNL 2015.  

ARTIKEL IV

Dit besluit wordt geplaatst in het Provinciaal blad en treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.  

Ondertekening

Den Haag, 7 oktober 2014, Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Mw drs. J.A.M. Hilgersom, Secretaris drs. J. Smit, Voorzitter  

 Bijlagen 1 tot en met 8