Regeling vervallen per 03-05-2023

Horeca - sanctiebeleid

Geldend van 24-08-2000 t/m 02-05-2023

Intitulé

Horeca - sanctiebeleid

Horeca – sanctiebeleid

Inhoudsopgave

 • 1.

  Inleiding

  • 1.1

   Doelstellingen project “horeca”

  • 1.2

   Reikwijdte van het project

  • 1.3

   Het juridisch kader

 • 2.

  Algemene Wet Bestuursrecht

  2.1Handhaving

 • 3.

  Geluidsoverlast

  3.1Stroomschema geluid

 • 4.

  Terrassen

  4.1Stroomschema terrassen

 • 5.

  Sluitingstijd

  5.1.Stroomschema sluitingstijd

 • 6.

  Looptijd van het project

  Bijlage 1: het juridisch kader voor de handhaving

1. Inleiding

De sectie Toezicht & Handhaving heeft in 1998 de nota Handhaven is regel het licht doen zien. Kern van de nota is dat situaties, die in strijd zijn met wet- en regelgeving niet langer gedoogd worden maar dat in deze situaties voortaan handhavend opgetreden wordt. Dit uitgangspunt heeft ertoe geleid dat er gebiedsgericht en projectmatig opgetreden wordt. In dit verband werd de sectie Toezicht & Handhaving geconfronteerd met het gegeven dat de verschillende secties binnen de gemeente Zwolle onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. Teneinde tot een betere afstemming te komen is de projectgroep Horeca opgezet. Naast vertegenwoordigers van de verschillende secties van de gemeente Zwolle, waren ook vertegenwoordigers van de politie en het parket van het Openbaar Ministerie gesprekspartner.(bijlage 1) De projectgroep is in 1999 verschillende keren bij elkaar geweest om de doelstellingen en het handhavingstraject te bespreken. De eerste bijeenkomsten waren vooral gericht om te komen tot een onderlinge afstemming en inventarisatie van de knelpunten. De knelpunten deden zich vooral voor op het gebied van overlast veroorzaakt door de horeca-inrichtingen in de gemeente Zwolle. De projectgroep wilde komen tot een gezamenlijk plan van aanpak.

1.1 Doelstellingen project Horeca

De projectgroep heeft op basis van de inventarisatieronde de volgende doelstellingen verwoord:

 • -

  het terugdringen van overlast door de horeca c.q. de evenementen;

 • -

  het ontwikkelen van een handhavingsstrategie;

 • -

  het verbeteren van de interne en externe communicatie.

1.2 Reikwijdte van het project

De volgende stap van de projectgroep is geweest om de reikwijdte van het project vast te stellen. Immers overlast veroorzaakt door horeca-activiteiten en evenementen moet wel precies omschreven worden want het begrip overlast is een ruim begrip. De projectgroep heeft op basis van de inventarisatie gekozen voor drie speerpunten , te weten geluidsoverlast, overtredingen van de terrasvergunningen alsmede overtredingen van de vergunningen sluitingsuur.

1.3 Het juridisch kader

Naast de voorschriften die op basis van de Algemene Plaatselijk Verordening Zwolle aan de horeca worden gesteld, moeten alle horeca bedrijven ook voldoen aan de voorschriften verbonden aan de Wet Milieubeheer en het Besluit Horeca-,sport- en recreatie-inrichtingen. Dit kan in het toepassen van een sanctiebeleid leiden tot een zekere overlap. Voor de afbakening in de praktijk betekent dit dat tegen horecabedrijven die geluidsoverlast produceren in ieder geval op grond van de Wet Milieubeheer wordt opgetreden. Optreden op grond van de APV of de Wet Milieubeheer voorziet in een bestuursrechtelijke handhavingstraject. Daarnaast kan ook strafrechtelijk worden opgetreden, zeker op het gebied van handhaving milieurecht. In de Bestuursovereenkomst van 1999 is immers nadrukkelijk uitgesproken dat het Openbaar Ministerie en de politie het als hun gezamenlijke taak zien het strafrechtelijk aandeel te leveren in de integrale handhaving van het milieurecht. Ook bij de handhaving van de andere speerpunten is nadrukkelijk een rol weggelegd voor de politie.

Het succes van het horecasanctiebeleid is mede afhankelijk van de bereidheid tot samenwerking tussen gemeente, politie en het Openbaar Ministerie.

2. Algemene wet bestuursrecht

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht moet een belanghebbende in de gelegenheid worden gesteld zijn zienswijze kenbaar te maken voordat het bestuursorgaan een definitief besluit neemt. In dit verband zijn enkele zaken van belang.

Na het constateren van een overtreding van de voorschriften, krijgt de horeca-exploitant een (schriftelijke) waarschuwing. In deze brief wordt aangegeven dat het bestuursorgaan bij een volgende overtreding over zal gaan tot bestuursrechtelijke handhaving. Aangegeven moet worden hoe het handhavingstraject er uit ziet. Betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze binnen 14 dagen kenbaar te maken.

Indien een vervolg overtreding geconstateerd wordt, krijgt betrokkene vervolgens het besluit, waarin hem meegedeeld wordt dat bv. zijn terrasvergunning voor drie dagen wordt ingetrokken, zoals aangekondigd in de waarschuwingsbrief. De handhavingsbrief is een besluit gericht op rechtsgevolg. Onder dit besluit dient dan ook de bezwaarsclausule vermeld te worden.

2.1 Handhaving

Uit het bovenstaande kan afgeleid worden dat onderlinge afstemming en samenwerking erg belangrijk is. In het kader van de handhaving zijn verschillende rollen weggelegd voor de politie en de gemeente. De politie is verantwoordelijk voor het strafrechtelijk traject en de gemeente voor het bestuursrechtelijk traject. In sommige gevallen kan gekozen worden om voor beide trajecten te kiezen, terwijl er in een andere situatie alleen gekozen wordt voor een bestuursrechtelijk traject. Verder kennen de verschillende onderdelen waar het project horeca zich op richt ieder een eigen aanpak.

3.Geluidsoverlast

De huidige handhaving van geluidsklachten vanuit de horeca gebeurt op basis van klachten (zowel APV als Wm). De politie heeft hierin een eerste signalerende taak, daar deze gedurende 24 uur paraat zijn. Bij klachten constateren zij of de klacht terecht is. Vervolgens zal bij een niet gemeten overschrijding (indicatief) de veroorzaker worden gesommeerd het geluid terug te brengen tot een aanvaardbaar geluidsniveau.

Tevens zal de klacht worden doorgegeven aan de sectie Toezicht & Handhaving van de gemeente Zwolle. Deze sectie zal vervolgens de veroorzaker een schrijven doen toekomen waarin het voornemen wordt kenbaar gemaakt om bestuursrechtelijk op te treden bij een volgende daadwerkelijk gemeten geluidsoverschrijding. Dit schrijven wordt tevens als toegezonden aan de milieuofficier van justitie. Deze zal de exploitant schriftelijk informeren over het strafrechttraject.

Met betrekking tot het constateren van geluidsoverlast is er al een samenwerking tot stand is gekomen met politie (koppeling APV met de Wm).

In het kader van het project horeca zijn nadere afspraken gemaakt over het meten van geluid. Aangezien het overtreden van de geluidsnormen vooral in de avonden plaats vindt, is het van belang dat er ook bij de politie mensen zijn, die deze overtredingen kunnen meten. In overleg met het openbaar ministerie en de politie is ervoor gekozen om twee geluidsmeters ten laste van de bestaande budgetten aan te schaffen en de mensen van de Hondenbrigade op te leiden zodat zij direct kunnen constateren dat er sprake is van overtreding van de geluidsnorm.

3.1 Stroomschema geluid

Stroomschema geluid

4. Terrassen

De controle van de terrassen is gericht op het exploiteren van een terras zonder vergunning dan wel het terras exploiteren in strijd met de verleende vergunning. De terrassen worden gecontroleerd door de sectie Toezicht en Handhaving, de stadswachten en de politie. De controleurs stellen een rapportage op van de geconstateerde overtreding. De afdeling vergunningen van de Bestuursdienst zal vervolgens de betrokken ondernemer schriftelijk waarschuwen en hem in de gelegenheid stellen zijn zienswijze in te dienen.

Wanneer vervolgens geconstateerd wordt dat de betrokken ondernemer de terrasvoorschriften opnieuw overtreedt, wordt zijn vergunning voor drie dagen – de donderdag/vrijdag en zaterdag – ingetrokken. Bij een derde overtreding raakt de ondernemer zijn vergunning voor de rest van het seizoen kwijt.

4.1 Stroomschema Terrassen

Stroomschema terrassen

5. Sluitingstijd

De handhaving van het sluitingsuur ziet op het zonder vergunning voor het publiek open zijn na 01.00 uur.

De politie constateert deze overtreding en rapporteert aan het bureau Vergunningen van de Bestuursdienst. Eerst wordt bekeken of legalisatie mogelijk is. Wanneer deze mogelijkheid aanwezig is krijgt de betrokken ondernemer een waarschuwingsbrief en wordt hij in de gelegenheid gesteld een aanvraag vergunning sluitingsuur in te dienen.

NB: een horecagelegenheid mag alleen na 01.00 uur open zijn wanneer de gevraagde vergunning verleend is

Wanneer legalisatie niet mogelijk is krijgt de ondernemer een waarschuwingsbrief en wordt hij in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze in te dienen. In de waarschuwingsbrief wordt ook aangegeven wat het vervolgtraject inhoudt.

Bij de tweede overtreding wordt de sluitingstijd gedurende één maand teruggebracht tot 01.00 uur. Bij de derde overtreding wordt de sluitingstijd voor de rest van het seizoen teruggebracht tot 01.00 uur.

Het uitgangspunt is dat wij volgens bovenstaande stappen de geconstateerde overtredingen aanpakken. Dit vereist een goede samenwerking maar ook een goede discipline van alle betrokken partijen. Deze aanpak vereist ook dat wij eenduidig en helder naar buiten treden.

Verder moet het stappenplan goed gecommuniceerd worden met de horeca. Zij moeten vooraf op de hoogte zijn welke consequenties verbonden zijn aan de diverse overtredingen.

NB: er is gekozen voor het intrekken van de vergunning en niet voor het opleggen van een dwangsom omdat is aangegeven dat het intrekken van een vergunning een effectievere maatregel is dan het opleggen van een dwangsom

5.1 Stroomschema Sluitingstijd

Stroomschema terrassen

6. Looptijd van het project

Overtredingen worden volgens het horecasanctiebeleid aangepakt, nadat hiermee is ingestemd. De verwachting is dat medio 2000 volgens deze aanpak gewerkt gaat worden. Deze werkzaamheden worden binnen de bestaande capaciteit van de sectie Toezicht & Handhaving verricht. De projectgroep wil een eerste evaluatie eind 2000 en vervolgens ieder jaar opnieuw bekeken of voortgegaan wordt op de ingeslagen weg dan wel bekijken of het beleid op onderdelen aangepast moet worden. Voor de evaluatie is een goede registratie van belang. We starten immers vanuit een nulsituatie en aan het eind van het jaar willen wij kijken wat we hebben bereikt

De praktijk op dit moment is dat klachten vooral binnen komen bij de meldkamer. De meeste overtredingen doen zich immers voor in het weekend en de avond- en nachturen. Overdag kan men zijn klacht ook melden bij het centrale klachtennummer van de gemeente. Dit betekent dat zowel de Meldkamer als de medewerker van de gemeente de klachten zorgvuldig moet registreren en deze terug moet koppelen aan de coördinator van het project.

De informatie, die op deze manier wordt verkregen kan vervolgens ook gebruikt worden om het management te informeren.

Bijlage beleidsregel 4.27 Horecasanctiebeleid