Nadere regels PGB Jeugdhulp

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Intitulé

Nadere regels PGB Jeugdhulp

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regels wordt verstaan onder:

 • a.

  Verordening: de verordening Jeugdhulp Veldhoven 2015

 • b.

  Sociaal netwerk: personen die behoren tot de huiselijke kring, en andere personen met wie de aanvrager een sociale relatie onderhoudt zoals familieleden die ergens anders wonen, buren, vrienden, kennissen etc.

 • c.

  Pgb: persoonsgebonden budget

 • d.

  aanvrager: de jeugdige en/of ouder die een pgb aanvraagt

Nadere regels PGB

Artikel 2 Bekwaamheid

 • 1.

  De bekwaamheid van de aanvrager om een maatwerkvoorziening te ontvangen in de vorm van een pgb, wordt getoetst aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   de aanvrager kan zelfstandig een redelijke waardering maken van zijn belangen ten aanzien van de zorgvraag.

  • b.

   de aanvrager kan de aan de pgb verbonden taken op verantwoorde wijze uitvoeren. Bij deze taken kan gedacht worden aan het kiezen van een zorgverlener die in de zorgvraag voldoet, het aangaan van een contract, het in de praktijk aansturen van de zorgverlener en het bijhouden van een juiste administratie.

  • c.

   de aanvrager is goed op de hoogte van zijn rechten en plichten die horen bij het beheer van een pgb.

  • d.

   de aanvrager kan de werkgeversplichten uitvoeren wanneer er sprake is van een ondersteuning of jeugdhulp bij 4 of meer dagen per week. Denk hierbij onder meer aan het overeenkomen van een redelijk uurloon, het doorbetalen van loon bij ziekte en het hanteren van een redelijke opzegtermijn.

 • 2.

  Indien de aanvrager voor wat betreft het pgb zijn belangen laat behartigen door een vertegenwoordiger, dient hij hiervoor een schriftelijke machtiging af te geven.

Artikel 3 Kwaliteitseisen pgb professionals

De op grond van de Jeugdwet geldende kwaliteitseisen voor aanbieders van professionele jeugdhulp zijn van overeenkomstige toepassing op professionele zorg die via een pgb wordt ingekocht.

Artikel 4 Hoogte pgb voor professionals

1.Het tarief voor een pgb om professionele zorg in te kunnen kopen:

 • a.

  is gebaseerd op een mede door de jeugdige of zijn ouders opgesteld plan over hoe zij het pgb gaan besteden en op welke wijze het pgb gaat bijdragen aan de in het ondersteuningsplan geformuleerde doelen.

 • b.

  is toereikend om effectieve en kwalitatief goede zorg in te kopen, en

 • c.

  bedraagt ten hoogste de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate individuele voorziening in natura.

Artikel 5 Beperkingsgronden pgb sociaal netwerk

 • 1.

  Een pgb mag worden ingezet om zorg te betrekken van iemand uit het sociaal netwerk.

 • 2.

  Een pgb zoals bedoeld in lid 1 mag alleen worden ingezet als:

 • -

  er geen sprake is van gebruikelijke zorg als bedoeld in het protocol “gebruikelijke zorg” van het CIZ

 • -

  het gaat om de functie begeleiding, kortdurend verblijf en vervoer.

 • 3.

  De aanvrager aan wie een pgb wordt verstrekt, kan de jeugdhulp onder de volgende voorwaarden betrekken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk:

 • -

  als de dienst zorg omvat waarvoor krachtens landelijk geldende kwaliteitscriteria een minimale opleiding vereist is, beschikt de persoon over de desbetreffende kwalificatie;

 • -

  deze persoon krijgt een lager tarief krijgt betaald voor zijn diensten dan het vastgestelde tarief voor een professional;

 • -

  als deze persoon heeft aangegeven dat de zorg aan de belanghebbende voor hem niet tot overbelasting leidt, en;

 • -

  als deze persoon geen tussenpersoon of belangenbehartiger is.

Artikel 6 Hoogte pgb voor sociaal netwerk

Het maximale pbg-tarief voor ondersteuning uit het sociale netwerk, bedraagt

 • -

  een bedrag van € 12,50 per uur voor personen van 23 jaar of ouder met een maximum van 40 uur per week;

 • -

  het wettelijk geldend minimumloon voor personen jonger dan 23 jaar;

 • -

  een bedrag van € 30,00 per etmaal voor kortdurend verblijf.

Artikel 7 Kwaliteitseisen pgb sociaal netwerk

 • 1.

  Voor de inzet van personen uit het sociale netwerk voor ondersteuning zijn de volgende kwaliteitseisen van toepassing:

  • a.

   de persoon verleent verantwoorde hulp, waaronder wordt verstaan hulp van goed niveau, die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en die is afgestemd op de reële behoefte van de jeugdige of ouder;

  • b.

   de kwaliteit van de voorziening moet voldoende zijn om de gestelde doelen in het gezinsplan te kunnen realiseren. De geleverde voorziening wordt afgestemd met de persoonlijke situatie van de aanvrager en eventuele andere vormen van hulp/zorg in het gezin;

  • c.

   de persoon doet melding van iedere calamiteit of geweld die bij de verlening van jeugdhulp of bij de uitvoering ervan plaatsvindt;

  • d.

   de persoon stelt een vertrouwenspersoon in de gelegenheid zijn taak uit te oefenen.

 • 2.

  Als aanvullende eis kan door het college worden gesteld dat de persoon die hulp verleent in het bezit is van een verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens van personen die in hun opdracht beroepsmatig of niet incidenteel als vrijwilliger in contact kunnen komen met jeugdigen of ouders aan wie de jeugdhulpaanbieder jeugdhulp verleent. Een verklaring is niet eerder afgegeven dan drie maanden voor het tijdstip waarop betrokkene is gaan werken voor de aanvrager. Deze aanvullende eis geldt niet voor inwonende gezinsleden van de jeugdige.

Artikel 8 Betaling

 • 1.

  Het pgb wordt na toekenning aan de aanvrager ter beschikking gesteld via de Sociale Verzekeringsbank.

 • 2.

  De aanvrager is verplicht te voldoen aan de regels zoals deze door de gemeente en SVB zijn gesteld.

Artikel 9 Overgangsrecht

Voor personen die op 31 december 2014 een pgb voor jeugdhulpverlening ontvangen en deze aanspraak doorloopt in 2015, behouden -gedurende de resterende indicatieperiode, zijnde uiterlijk tot 1 januari 2016, het recht op deze aanspraak.

Artikel 10 Indexeren bedragen

De bedragen genoemd in deze nadere regels worden niet geïndexeerd.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 12 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als “nadere regels Jeugdhulp”.