Verordening op de heffing en invordering van havengeld recreatievaart 2015

Geldend van 18-12-2014 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van havengeld recreatievaart 2015

De raad van de gemeente Lochem;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30-9-2014;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van havengeldrecreatievaart2015

Artikel 1 Inleidende bepaling

Krachtens deze verordening worden havengelden geheven.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  haven: de voor de openbare dienst bestemde wateren en de voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn;

 • b.

  kade: de voor de openbare dienst bestemde plaats ingericht voor het aanleggen of aangelegd houden van vaartuigen

 • c.

  pleziervaartuig: een vaartuig dat hoofdzakelijk is bestemd of wordt gebruikt voor de recreatie;

 • d.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur;

 • e.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen, beginnende op de dag waarin het gebruik een aanvang neemt.

Artikel 3 Tarieftoepassing

Voor de toepassing van de tarieven wordt een gedeelte van een dag en een week voor een geheel gerekend.

Artikel 4 Belastbaar feit

Onder de naam 'havengelden' worden rechten geheven ter zake van het gebruik van de havens aan het Twenthekanaal, overeenkomstig de bestemming daarvan.

Artikel 5 Belastingplicht

Belastingplichtig is de eigenaar van het vaartuig of degene aan wie het vaartuig in gebruik is gegeven of degene die als vertegenwoordiger voor één van dezen optreedt.

Artikel 6 Tarief en verschuldigde havengelden

Het tarief voor een pleziervaartuig, genoemd in artikel 2,letter c, bedraagt per dag exclusief omzetbelasting € 5,35. Voor de berekening van de verschuldigde havengelden wordt het tarief verhoogd met de wettelijke omzetbelasting.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van het gebruik.

Artikel 8 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald op het moment van uitreiking van de kennisgeving.

 • 2. Ingeval de kennisgeving wordt toegezonden, moeten de rechten worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 3. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de haven- en kadegelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de gelden.

Artikel 12 Inwerkingtreding nieuwe en intrekking oude verordening

 • 1. De ‘Verordening haven- en kadegelden 2014’ van 9-12-2013 wordt, voor wat betreft de recreatievaart, ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 3. In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4. De datum van ingang van de heffing is 01-01-2015.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening havengeld recreatievaart 2015.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lochem op 10 november 2014.
De griffier,
J.P. Stegeman
De voorzitter,
S.W. van ‘t Erve