Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

De Raad van de gemeente Stein,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van ;

gelet op artikel 8b van de Participatiewet, artikel 35, eerste lid, onderdeel c van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en artikel 35, eerste lid, onderdeel c van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

gezien het advies van de commissie Sociaal Domein;

besluit vast te stellen de Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ.

Artikel 1. Opdracht college

 • 1. Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het opstellen van een handhavingsplan ter bestrijding van het ten onrechte ontvangen van uitkeringen alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

 • 2. Burgemeester en wethouders stellen beleidsregels vast voor het terugvorderen van ten onrechte verstrekte uitkeringen ingevolge deze wetten en het opleggen en invorderen van bestuurlijke boeten.

Artikel 2. Aanpak

In het in artikel 1 genoemde handhavingsplan komt in ieder geval tot uitdrukking:

 • ·

  de gemeentelijke visie op handhaving;

 • ·

  de aanpak van fraudepreventie;

 • ·

  de aanpak van frauderepressie.

Artikel 3. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Stein 2015”

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking na de bekendmaking ex art. 139 van de Gemeentewet en werkt terug tot 1 januari 2015

Gelijktijdig wordt hierbij de “Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ Gemeente Stein 2013” ingetrokken.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 4 december 2014

De raad voornoemd.

De griffier, De voorzitter,

Toelichting Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ

Algemene deel

In verband met artikel 8a Participatiewet en de artikelen 35 van de IOAW en de IOAZ is de gemeenteraad verplicht regels te stellen over het bestrijden van het ten onrechte ontvangen van Participatiewet, IOAW en IOAZ uitkeringen alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van deze wetten.

Vanwege de inwerkingtreding van de Participatiewet met ingang van 1 januari 2015 is de grondslag van de verordening gewijzigd van artikel 8a WWb in art b van de Participatiewet.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Hierin wordt burgemeester en wethouders opgedragen zorg te dragen voor een verdere uitwerking door middel van een handhavingsplan.

De beleidsvisie op het gebied van handhaving met de elementen uit het concept Hoogwaardig Handhaven wordt via de periodieke beleidsplannen op het terrein van werk en inkomen telkens geconcretiseerd

Daarnaast wordt het college opgedragen om beleidsregels vast te stellen over terugvordering en over het opleggen en invorderen van bestuurlijke boetes.

Voor het verrekenen van een bestuurlijke boete bij recidive is de vastgestelde verordening ex artikel 8, eerste lid, onderdeel i, van de Participatiewet van toepassing.

Artikel 2

In dit artikel wordt beschreven wat het handhavingsplan minimaal dient te bevatten: de gemeentelijke visie op handhaving, een plan van aanpak met beleidsdoelen/maatregelen om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen (preventie) en een plan van aanpak met beleidsdoelen/maatregelen om niet naleving op te sporen en te bestraffen (repressie).

Artikel 3

Dit artikel geeft de citeertitel van de verordening aan.