Regeling vervallen per 01-01-2016

Regeling gemeentelijke onderscheidingen

Geldend van 01-09-2004 t/m 31-12-2015

Intitulé

Regeling gemeentelijke onderscheidingen

De gemeente kent de volgende gemeentelijke onderscheidingen in vier gradaties van verdienste of prestatie:

 • a.
  • -

   het ereburgerschap van de gemeente Veldhoven

 • b.
  • -

   de erepenning van de gemeente Veldhoven

 • c.
  • -

   de ereprijs van de gemeente Veldhoven

  • -

   de sportmedaille van de gemeente Veldhoven

  • -

   de cultuurmedaille van de gemeente Veldhoven

  • -

   de welzijnsmedaille van de gemeente Veldhoven

 • d.
  • -

   de vrijwilligersmedaille 15-29 jaar

  • -

   de vrijwilligersmedaille 30 jaar en langer

Ad. A. Ereburgerschap

Het ereburgerschap is de hoogste gemeentelijke onderscheiding voor natuurlijke personen. Met de uitreiking hiervan dient derhalve terughoudend te worden omgegaan. Mocht er enige twijfel bestaan dan kan gekozen worden voor de erepenning in zilver.

Toekenning

Om voor de onderscheiding in aanmerking te komen moet men aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • 1.

  Het ereburgerschap wordt toegekend aan natuurlijke personen.

 • 2.

  Er moet sprake zijn van uitzonderlijke verdiensten voor de ontwikkeling van de Veldhovense gemeenschap of er moet sprake zijn van uitzonderlijke verdiensten in het algemeen, dus niet specifiek voor Veldhoven, waarbij de persoon in kwestie in enigerlei relatie staat tot de gemeente Veldhoven (bijvoorbeeld: een bekend geleerde, die in Veldhoven is geboren en/of getogen).

 • 3.

  Men moet van onbesproken gedrag zijn.

Besluit tot toekenning

De gemeenteraad besluit in een besloten gedeelte van de raadsvergadering tot toekenning van het ereburgerschap.

Uitreiking onderscheidingen

Het ereburgerschap met bijbehorende versierselen wordt bij voorkeur uitgereikt in een vergadering van de gemeenteraad door de burgemeester.

Vormgeving onderscheidingen

De onderscheiding heeft twee componenten: een gouden medaille plus een gouden draagspeld. De gouden medaille draagt aan de voorzijde een voorstelling van het wapen van de gemeente Veldhoven met daaromheen het opschrift ‘Gemeente Veldhoven’ en aan de achterzijde de tekst ‘ereburger’.

De gouden draagspeld draagt aan de voorzijde een voorstelling van het wapen van de gemeente Veldhoven met daaromheen het opschrift ‘Ereburger der gemeente Veldhoven’. Elke toekenning van het ereburgerschap wordt aangetekend in een register.

Ad B. Erepenning

Toekenning

De erepenning is de op één na hoogste gemeentelijke onderscheiding voor natuurlijke personen. Deze penning kan worden toegekend indien niet voldaan wordt aan de voorwaarden om een ereburgerschap te verkrijgen.

Om voor de onderscheiding in aanmerking te komen moet men aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • 1.

  De erepenning in zilver wordt toegekend aan natuurlijke personen, waarbij de persoon in kwestie in enigerlei relatie staat tot de gemeente Veldhoven, indien deze persoon zich in een bijzonder hoge mate heeft inzet voor de Veldhovense gemeenschap. Er kan in dat verband gedacht worden aan een persoon:

 • 2.

  die in mindere mate aan de normen voor het ereburgerschap voldoet die incidenteel door een bepaalde daad de gemeente of gemeenschap aan zich heeft verplicht. Men moet van onbesproken gedrag zijn.

Besluit tot toekenning

Burgemeester en wethouders besluiten tot toekenning van de erepenning. Deze besluiten worden medegedeeld aan de raad.

Uitreiking onderscheidingen

De erepenning wordt uitgereikt door de burgemeester op een datum, tijdstip en wijze bepaald door burgemeester en wethouders.

Vormgeving onderscheidingen

De onderscheiding heeft twee componenten: een zilveren erepenning plus een zilveren draagspeld.

De zilveren erepenning draagt aan de voorzijde een voorstelling van het wapen van de gemeente Veldhoven met daaromheen het opschrift ‘Gemeente Veldhoven’ en aan de achterzijde de tekst ‘erepenning’.

De zilveren draagspeld draagt aan de voorzijde een voorstelling van het wapen van de gemeente Veldhoven met daaromheen het opschrift ‘Erepenning der gemeente Veldhoven’.

Elke toekenning van de erepenning wordt aangetekend in een register

Ad C. Ereprijs en sport-, cultuur- en welzijnsmedaille

Voor bijzondere verdiensten kan aan rechtspersonen de ereprijs worden toegekend en aan natuurlijke personen de cultuur-, sport-, en welzijnsmedaille.

Ereprijs

Toekenning

Om voor de onderscheiding in aanmerking te komen moet men aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • 1.

  De onderscheiding wordt toegekend aan rechtspersonen.

 • 2.

  Er moet sprake zijn van een bijzondere prestatie of meer dan normale inzet voor de Veldhovense gemeenschap op de gebieden cultuur, sport of welzijn. Er kan daarbij gedacht worden aan:

  • a.

   een muziekvereniging die tijdens een groot internationaal concours de eerste prijs behaalt.

  • b.

   een koor dat zich inspant voor het gehele culturele klimaat van de gemeente Veldhoven.

  • c.

   een sportvereniging waarvan een afvaardiging een prijs in een nationaal of internationaal kampioenschap heeft behaald in de hoogste jongerencategorie en daarboven of een daarmee vergelijkbare sportprestatie heeft geleverd.

 • 3.

  De rechtspersoon dient gevestigd te zijn in de gemeente Veldhoven.

Besluit tot toekenning

 • 1.

  Burgemeester en wethouders besluiten tot toekenning van de ereprijs. Deze besluiten worden medegedeeld aan de raad.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen in afwijking van de voorwaarden besluiten om een ereprijs toe te kennen, voor zover in enig geval de bijzondere verdiensten van betrokkene een dergelijke afwijking rechtvaardigen.

Uitreiking onderscheidingen

De ereprijs wordt uitgereikt door de portefeuillehouder op een datum, tijdstip en wijze bepaald door burgemeester en wethouders.

Vormgeving onderscheidingen

De onderscheiding is een speciaal voor dit doel ontworpen kunstwerk.

Cultuur-, sport- en welzijnsmedaille

Toekenning

Om voor een onderscheiding in aanmerking te komen moet men aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • 1.

  De onderscheiding wordt toegekend aan natuurlijke personen waarbij de persoon in kwestie in enigerlei relatie staat tot de gemeente Veldhoven.

 • 2.

  Men moet een bijzondere prestatie of verdienste hebben verricht voor de Veldhovense gemeenschap. Er kan daarbij gedacht worden aan:

  • a.

   een dirigent die zich inspant voor het gehele culturele klimaat van de gemeente Veldhoven.

  • b.

   een persoon die een prijs heeft behaald in een nationaal of internationaal kampioenschap in de hoogste jongerencategorie en daarboven of een daarmee vergelijkbare sportprestatie heeft geleverd.

Besluit tot toekenning

Burgemeester en wethouders besluiten tot toekenning van de sport-, cultuur-, en welzijnsmedaille. Deze besluiten worden medegedeeld aan de raad.

Uitreiking onderscheidingen

De medailles worden jaarlijks tijdens één bijeenkomst door de burgemeester uitgereikt aan hen die in de periode tot die datum van deze bijeenkomst een medaille toegekend hebben gekregen.

Vormgeving onderscheidingen

De onderscheiding heeft twee componenten: een medaille plus een draagspeld.

De medailles dragen aan de voorzijde een voorstelling op het gebied van respectievelijk sport, cultuur en welzijn en aan de achterzijde een inscriptie met de naam van de begiftigde en de datum van toekenning.

De draagspeld bevat respectievelijk een ‘s’ een ‘c’ en een ‘w’.

Ad D. Vrijwilligersmedaille

Toekenning

Om voor een onderscheiding in aanmerking te komen moet men aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • 1.

  De onderscheiding wordt toegekend aan natuurlijke personen.

 • 2.

  Men moet als vrijwilliger op organisatorische en / of bestuurlijke wijze 15-29 jaar of 30 jaar en langer vrijwilligerswerk in Veldhoven hebben verricht. Onder organisatorisch wordt verstaan ‘het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve het goed functioneren van de vereniging / stichting’. Ook kan de vrijwilligersmedaille worden toegekend aan vrijwilligers die mantelzorg verlenen, buiten het verband van een vereniging / stichting om.

 • 3.

  Men moet in Veldhoven woonachtig zijn of lid zijn van een Veldhovense vereniging / stichting.

 • 4.

  Het college kent een algemeen gemeentelijk belang toe aan de vereniging of stichting waar het vrijwilligerswerk is of wordt uitgevoerd.

 • 5.

  De vereniging of stichting dient open te staan voor alle groeperingen zonder onderscheid naar ras, godsdienst, levensovertuiging, sekse of seksuele geaardheid behoudens voor zover er sprake is van een op een specifieke doelgroep gerichte activiteit.

 • 6.

  Het werk dient vrijwillig te zijn en niet gekoppeld te zijn aan een geldelijke of stoffelijke tegenprestatie.

 • 7.

  Het werk dient zeer regelmatig (wekelijks / maandelijks) of een groot aantal uren (intensief / projectmatig) in een korte tijd te worden uitgevoerd.

 • 8.

  Het vrijwilligerswerk hoeft niet bij één vereniging of stichting te zijn verricht.

 • 9.

  De vrijwilliger doet één jaar voorafgaand aan het moment dat de medaille wordt toegekend nog vrijwilligerswerk.

Besluit tot toekenning

 • 1.

  Burgemeester en wethouders besluiten tot toekenning van de vrijwilligersmedaille. Deze besluiten worden medegedeeld aan de raad.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen in afwijking van de voorwaarden besluiten om een vrijwilligersmedaille toe te kennen, voor zover in enig geval de bijzondere verdiensten van betrokkenen een dergelijke afwijking rechtvaardigen.

Uitreiking onderscheidingen

De vrijwilligersmedaille wordt uitgereikt door de portefeuillehouder vrijwilligersbeleid of diens plaatsvervang(st)er op een tijdstip dat door het college bepaald is.

Vormgeving onderscheidingen

Een kunstenaar zal de medailles en de draagspelden ontwerpen.

15 jaar- 29 jaar - zilveren medaille en draagspeld

30 jaar of langer - gouden medaille en draagspeld

In werkingtreding regeling en evaluatie

De regeling zal zo spoedig als mogelijk is in werking treden en tenminste voor 1 september 2004. Op een nader te bepalen moment volgt een evaluatie.