Aanwijzing toezichthouders BRP (Basisregistratie Personen)

Geldend van 18-12-2014 t/m heden

Intitulé

Aanwijzing toezichthouders BRP (Basisregistratie Personen)

B&W hebben besloten om:

 • 1.

  de vakspecialisten B van het team Toezicht en Uitvoering van de afdeling Realisatie en Beheer, voor zover dit tot hun taken behoort binnen de kaders van FUWA en het IWP, aan te wijzen als toezichthouder BRP belast met de in de adviesnota omschreven vakgebieden.

 • 2.

  De bestuurlijke boete vast te stellen op standaard € 200,00 en maximaal € 325,00.

 • 3.

  De manager van de afdeling Dienstverlening te mandateren voor het opleggen van een bestuurlijke boete.

 • 4.

  De Handreiking Bestuurlijke Boete (INT14.3352), geschreven door de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB), vast te stellen en voor de gemeente Brummen van toepassing te verklaren.

Aanwijzing toezichthouders

Op 6 januari 2014 is de Wet Basisregistratie Personen (wet BRP) in werking getreden. Deze wet vervangt de wet Gemeentelijke Basisregistratie Persoonsgegevens (wet GBA).

In artikel 4.2. van de wet BRP staat dat B&W ambtenaren aanwijzen die belast zijn met het toezicht op de naleving van de regels over correcte registratie en de basisregistratie personen. Dit heeft betrekking op het doen van aangifte van verblijf en adres, aangifte van adreswijzigingen, het kiezen van een briefadres als er geen woonadres is en het verschaffen van inlichtingen en overleggen van geschriften die noodzakelijk zijn voor het bijhouden in de basisregistratie.

De aanwijzing als toezichthouder betekent dat de aangewezen ambtenaren komen te beschikken over de bevoegdheden die in titel 5.2 van de Algemeen wet bestuursrecht (Awb) zijn genoemd, zoals het vorderen van inlichtingen en inzage van een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.

Boete

Op grond van artikel 4.17 van de Wet BRP kan het college een bestuurlijke boete opleggen als de burger niet aan zijn verplichtingen voldoet of heeft voldaan, zoals: aangifte adreswijziging, valse aangifte, aangifte vertrek, verschaffen van inlichtingen, overleggen van identiteitsdocument.

De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) heeft hier een handleiding voor geschreven. Deze handreiking beoogt gemeenten enige standaardisatie in de uitvoering van het sanctiebeleid te bieden. Het heffen van de bestuurlijke boete is geen doel op zich. Het is de bedoeling, dat die burgers aanzet tot het nakomen van verplichtingen die de Wet basisregistratie personen aan hen oplegt.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 25 november 2014
gemeentesecretaris, E.V. Schmitz
wnd. burgemeester, A.J. van Hedel

Handreiking Bestuurlijke Boete

Handreiking bestuurlijke boete (NVVB)