Uitvoeringsbesluit beheer gemeentelijke begraafplaatsen 2014

Geldend van 12-12-2014 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit beheer gemeentelijke begraafplaatsen 2014

Zaaknummer: 1089588

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

- gelezen het voorstel van Stadsbeheer Groen en Reiniging d.d. 26-11-2014:

·Uitvoeringsbesluit beheer gemeentelijke begraafplaatsen 2014.

gelet op:

 • ·

  het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht

 • ·

  artikel 3 eerste lid, artikel 11 tweede lid, artikel 12, artikel 14 en artikel 18 derde lid van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Hoorn 2014

Besluit:

tot het vaststellen vandebeleidsregelmet titel:

Uitvoeringsbesluit beheer gemeentelijke begraafplaatsen 2014

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:

 • a.

  graf: een zandgraf of keldergraf;

 • b.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • c.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • d.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • e.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • f.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • g.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • h.

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken.

 • i.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf of gedenkplaats;

 • j.

  gedenkteken: steen, zerk of ander monument, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

 • k.

  afsluitplaat: hardstenen of glazen plaat ter afsluiting van urnennissen in de urnenmuren.

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen

Artikel 2. Openstelling begraafplaatsen

De begraafplaatsen zijn voor eenieder dagelijks toegankelijk van een half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang.

Artikel 3. Categorieën

 • 1. De begraafplaatsen beschikken over de volgende categorie graven en urnennissen:

  • a.

   Algemene begraafplaats Zuiderveld:

   • -

    particuliere graven

   • -

    particuliere kindergraven

   • -

    algemene graven

   • -

    particuliere urnengraven

  • b.

   Algemene begraafplaats Berkhouterweg:

   • -

    particuliere graven

   • -

    algemene graven

   • -

    particuliere urnengraven

   • -

    particuliere urnennissen

   • -

    ruimtes voor gedenkplaat

  • c.

   Algemene begraafplaats Zwaag:

   • -

    particuliere graven

 • 2. Op Algemene begraafplaats Keern en op Algemene begraafplaats Zwaag liggen koopgraven die zijn uitgegeven voor onbepaalde tijd of een looptijd van 100 jaar en waarin alleen nog mag worden bijgezet. Nieuwe koopgraven worden niet meer uitgegeven.

 • 3. Op Algemene begraafplaats Zuiderveld en Algemene begraafplaats Berkhouterweg zijn afzonderlijke gedeeltes ingericht voor het begraven van lijken die voor hun overlijden een geloof aanhingen.

 • 4. Op Algemene begraafplaats Zuiderveld is een gedeelte ingericht voor ecologisch begraven. De artikelen van hoofdstuk 4 zijn hierop niet van toepassing.

 • 5. Op Algemene begraafplaats Berkhouterweg zijn aparte vakken voor particuliere graven ingericht waarop alleen mag worden geplaatst een liggende steen.

Artikel 4. Afmetingen graven

 • 1. De graven op Algemene begraafplaats Keern hebben een afmeting van 180 cm bij 80 cm.

 • 2. De graven op Algemene begraafplaats Zuiderveld, Algemene begraafplaats Berkhouterweg en Algemene begraafplaats Zwaag hebben een afmeting van 190 cm bij 80 cm.

 • 3. De urnengraven hebben een afmeting van 100 cm bij 90 cm.

 • 4. De beschikbare afmeting per grafruimte op de algemene graven is 63 cm bij 80 cm.

 • 5. In uitzondering op het tweede lid kan op Algemene begraafplaats Zuiderveld en Algemene begraafplaats Berkhouterweg op aanvraag een breder graf worden uitgegeven, mits de aanvraag tegelijk met de schriftelijke kennisgeving van de begraving wordt ingediend en de situatie op de begraafplaats dat toelaat.

Hoofdstuk 3. uitgifte graven en urnenbewaarplaatsen

Artikel 5. Indeling en uitgifte der graven

 • 1. In de algemene graven wordt gelegenheid gegeven om lijken te begraven voor de tijd van tien jaren.

 • 2. De particuliere graven op Algemene begraafplaats Zuiderveld worden onderverdeeld in:

  • a.

   graven uitgegeven voor de tijd van 10, 15, 20, 25 of 30 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste drie lijken dan wel het plaatsen van drie asbussen met of zonder urnen;

  • b.

   Islamitische graven uitgegeven voor de tijd van 10, 15, 20, 25 of 30 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste twee lijken;

  • c.

   kindergraven uitgegeven voor de tijd van 10, 15, 20, 25 of 30 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste één lijk dan wel het plaatsen van één asbus met of zonder urn.

 • 3. De particuliere graven op Algemene begraafplaats Berkhouterweg worden uitgegeven voor de tijd van 10, 15, 20, 25 of 30 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste drie lijken dan wel het plaatsen van drie asbussen met of zonder urnen.

 • 4. De particuliere graven op Algemene begraafplaats Zwaag worden uitgegeven voor de tijd van 10, 15, 20, 25 of 30 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste twee lijken dan wel het plaatsen van twee asbussen met of zonder urnen.

Artikel 6. De bezorging van as

 • 1. De particuliere urnengraven worden uitgegeven voor de tijd van 10, 15, 20, 25 of 30 jaren, bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste twee asbussen met of zonder urnen,

 • 2. De particuliere urnennissen worden uitgegeven voor de tijd van 10, 15, 20, 25 of 30 jaren, bestemd voor de bijzetting van ten hoogste twee asbussen met urnen;

Artikel 7. Gedenkplaatsen

 • 1. Op de rechte urnenmuur van Algemene begraafplaats Berkhouterweg is ruimte aanwezig voor het aanbrengen van een gedenkplaat.

 • 2. Ruimte voor de gedenkplaat wordt uitgegeven voor de tijd van 20 jaar.

Hoofdstuk 4. Grafbedekkingen

Artikel 8. Aanvraag vergunning

 • 1. Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken behoort een werktekening te worden ingediend.

 • 2. Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  • b.

   de soort en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);

  • d.

   de wijze van bevestiging van het gedenkteken op de fundering.

Artikel 9. Beslissing

De beslissing op de aanvraag wordt door burgemeester en wethouders schriftelijk medegedeeld.

Artikel 10. Gedenkteken

 • 1. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals glas, natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.

 • 2. Het gebruik van grind, keien, schelpen of vergelijkbaar los materiaal is alleen toegestaan op een verharde ondergrond dat is voorzien van opstaande randen.

 • 3. De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

 • 4. Gedenktekens in de vorm van staande elementen moeten zuiver worden gesteld op een onder het maaiveld aan te brengen funderingsplaat van gewapend beton. Het gebruik van funderingspalen onder gedenktekens is niet toegestaan.

 • 5. Op het gedenkteken mag geen firmanaam of enige andere reclame zijn aangebracht.

Artikel 11. Afmeting en positie gedenktekens algemene graven

 • 1. Voor iedere grafruimte mag worden geplaatst een liggende steen of een kei met maximale lengte van 50 cm, maximale breedte van 55 cm en een maximale hoogte van 20 cm boven maaiveld.

 • 2. De steen van de eerst begravene komt op het hoofdeinde van het graf. De steen voor de tweede begravene wordt geplaatst op 63,3 cm vanaf het hoofdeinde van het graf. De steen voor de derde begravene wordt geplaatst op 126,6 cm vanaf het hoofdeinde van het graf.

 • 3. De steen mag onder een helling worden geplaatst van maximaal 1:20.

Artikel 12. Afmeting en positie gedenktekens particuliere graven

 • 1. Het gedenkteken op de particuliere graven, met uitzondering van de gedenktekens genoemd in het vierde lid, moet passen binnen de grafafmetingen genoemd in artikel 4.

 • 2. De maximale hoogte van het gedenkteken is 120 cm boven maaiveld. Bij een graf met een breedte vanaf 160 cm is de maximale hoogte van het gedenkteken 160 cm, tenzij de aanvrager anders is overeengekomen met het college.

 • 3. Het staande gedeelte van het gedenkteken wordt geplaatst op het hoofdeinde van het graf.

 • 4. Het gedenkteken op graven in de vakken van de liggende stenen op Algemene begraafplaats Berkhouterweg heeft een maximale breedte van 60 cm, een maximale lengte van 130 cm en een dikte tussen 8 cm en 10 cm. Het wordt geplaatst op 30 cm vanaf het hoofdeinde van het graf onder een helling van 1:20.

Artikel 13. Gedenktekens urnennissen en urnengraven

 • 1. Op de urnengraven mag geplaatst een tegel met maximale lengte van 60 cm, een maximale breedte van 60 cm en een dikte van 8 cm.

 • 2. De urnennissen in de urnenmuren zijn afgedekt met een in de muur passende afsluitplaat van ongeveer 2 cm dikte.

Artikel 14. Afmeting en positie gedenkplaat

 • 1. De maximale afmeting van de gedenkplaat bedraagt 20 cm x 30 cm.

 • 2. De plaats van de gedenkplaat kan willekeurig worden gekozen op de rechte urnenmuur.

Artikel 15. Tijden van plaatsen gedenktekens

 • 1. Het plaatsen van gedenktekens is mogelijk op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur.

 • 2. Het plaatsen van gedenktekens is niet toegestaan tijdens een begrafenisplechtigheid of tijdens het ruimen van graven.

 • 3. Degene die het gedenkteken plaatst, neemt voorafgaande aan de plaatsing van het gedenkteken contact op met de beheerder over het tijdstip van plaatsen.

Artikel 16. Tijdelijk gedenkteken

 • 1. Het is toegestaan zonder vergunning een tijdelijk gedenkteken op het graf te plaatsen voor de duur van ten hoogste 6 maanden, als overbrugging naar de plaatsing van het blijvende gedenkteken.

 • 2. De rechthebbende of de belanghebbende stelt voorafgaand de beheerder in kennis van het plaatsen van een tijdelijk gedenkteken.

 • 3. Het tijdelijke gedenkteken is maximaal 50 cm breed, 30 cm hoog en 10 cm dik.

 • 4. Op het tijdelijke gedenkteken mag geen firmanaam of enige andere reclame zijn aangebracht.

Artikel 17. Grafbeplanting, bloemen en memorabilia

 • 1. Blijvende en niet-blijvende beplanting, bloemen en andere artikelen moeten zijn aangebracht binnen de grafafmetingen als genoemd in artikel 4. Naastgelegen graven en grafruimtes mogen geen hinder ondervinden van deze artikelen.

 • 2. Op het graf geplaatste artikelen mogen geen afbreuk doen aan het aanzien van de begraafplaats.

 • 3. Beplanting op de graven mag niet uitgroeien buiten de voor het graf beschikbare oppervlakte of moet door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden.

 • 4. Beplanting op de particuliere graven mag de hoogte van 120 cm niet overschrijden of moet door snoei binnen deze hoogte kunnen worden gehouden.

 • 5. Beplanting op de algemene graven en de urnengraven mag de hoogte van 30 cm niet overschrijden of moet door snoei binnen deze hoogte kunnen worden gehouden.

 • 6. Bij de kromme urnenmuren kunnen in de nis en voor de afsluitplaat kleine potplantjes, bloemen en kleine memorabilia worden geplaatst. Het is bij geen der urnenmuren toegestaan bloemen en planten op de grond te plaatsen.

 • 7. Grafbedekkingkan door de beheerder (tijdelijk) worden verwijderd als dat voor zijn werkzaamheden noodzakelijk is, zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 18. Afwijking

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in de artikelen 4 tweede lid, 10 eerste lid, 12 tweede lid, 13 en 15 eerste lid.

Artikel 19. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op de eerste dag na bekendmaking in het gemeenteblad.

 • 2.

  De Regels grafbedekkingen 2010, vastgesteld op 4 januari 2011, worden ingetrokken.

 • 3.

  De Regels voor de graven, asbezorging en openstelling 2010, vastgesteld op 4 januari 2011, worden ingetrokken.

 • 4.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels gemeentelijke begraafplaatsen 2014.

te bepalen dat dit besluit wordt bekendgemaakt:

·door opname in het Gemeenteblad

de gemeentebladen kunnen worden geraadpleegd:

 • ·

  onder ‘Openbare Bekendmakingen’ op de website van de gemeente Hoorn;

 • ·

  bij de leestafel in de centrale hal van het Stadhuis, Nieuwe Steen 1 in Hoorn

 • ·

  middels publicatie in “West-Friesland op Zondag”

 • ·

  door publicatie op Overheid.nl

Aldus vastgesteld d.d. 28 november 2014

College van burgemeester en wethouders,

de secretaris,                           de burgemeester,