Verzamelbesluit Participatiewet gemeente Maassluis 2015

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Intitulé

Verzamelbesluit Participatiewet gemeente Maassluis 2015

Verzamelbesluit Participatiewetgemeente Maassluis2015

De raad van de gemeente Maassluis;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet, alsook op de Participatiewet;

besluit als volgt:

Artikel 1. Toeslagenverordening

 • 1. De Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Maassluis 2012-2 wordt met ingang van 1 januari 2015 ingetrokken.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde verordening blijft van toepassing voor zover dit op grond van het overgangsrecht van de Participatiewet noodzakelijk is.

Artikel 2. Cliëntenparticipatie

De Verordening Adviesraad Samenlevingszaken gemeente Maassluis 2011 wordt ingaande 1 januari 2015 gewijzigd in die zin dat:

 • a.

  de woorden ‘Wet werk en bijstand” telkens worden vervangen door “Participatiewet”;

 • b.

  de afkorting “WWB” telkens wordt vervangen door “Participatiewet”;

 • c.

  alle verwijzingen naar de Wet investeren in jongeren (WIJ) vervallen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maassluis, gehouden op 2 december 2014.

De griffier, De voorzitter,

mr. R. van der Hoek drs. J.A. Karssen

Verordening tegenprestatie Participatiewet Maassluis 2015

Toelichting

Algemene toelichting

De invoering van de Participatiewet vergt een aantal besluiten ten aanzien van bestaande verordeningen die niet passen in de vaststelling van de per 1 januari 2015 in te voeren ‘nieuwe’ verordeningen. Daarom zijn deze besluiten samengevoegd in dit verzamelbesluit.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Met de Participatiewet krijgen we vanaf 1 januari 2015 te maken met een nieuwe normsystematiek voor situaties waarin kosten kunnen worden gedeeld. Door deze wijziging vervalt de systematiek van toeslagen en verlagingen en de bijbehorende verordening kan daarom worden ingetrokken.

Het overgangsrecht van de Participatiewet (Artikel 78z Participatiewet) brengt met zich mee dat de toeslagen en verlagingen nog een periode in stand blijven voor personen die op 31 december 2014 bijstandgerechtigd zijn en van wie het bijstandsrecht in 2015 voortduurt.

Artikel 2

De verordening met betrekking tot cliëntenparticipatie moet voor 1 juli 2015 worden gebaseerd op de Participatiewet.

Cliëntenparticipatie is in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zowel formeel als in samenstelling en praktische werkwijze heel verschillend vormgegeven, al dan niet gecombineerd met een adviesrol ten aanzien van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW).

Gezien deze uitgangssituatie is afgezien van onderzoek naar de mogelijkheden van een gelijkluidende verordening voor de drie gemeenten en een eventuele uniformering van de vormgeving en werkwijze.

Door de wijziging van artikel 2 is de verordening formeel onder de werking van de Participatiewet gebracht en wordt voorkomen dat in de eerste helft van 2015, wanneer de samenwerking binnen Stroomopwaarts veel energie zal vragen, onder druk een nieuwe verordening moet worden vormgegeven.

Gemeenteblad 2014-35