Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet

De raad van de gemeente Hulst;

gelezen het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders;

gezien het advies van de Commissie Samenleving d.d. 3 december 2014;

gelet op artikel 47 van de Participatiewet;

BESLUIT

vast te stellen de navolgende verordening:

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  cliënt: persoon bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet die woonachtig is in de gemeente Hulst;

 • b.

  belangenorganisatie: organisatie die mede de belangen van cliënten als bedoeld in onderdeel a behartigen;

 • c.

  Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hulst: een uit leden (cliënten en vertegenwoordigers van belangenorganisaties) bestaand overlegorgaan met taken en bevoegdheden zoals in deze verordening omschreven;

 • d.

  lid: een cliënt of vertegenwoordiger van een belangenorganisaties die door de portefeuillehouder is benoemd tot lid van de Cliëntenraad, zoals in deze verordening beschreven;

 • e.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst;

 • f.

  portefeuillehouder: de wethouder die binnen het college de verantwoordelijkheid voor het taakveld Werk & Inkomen in portefeuille heeft.

Artikel 2 Taak, doelstelling en werkwijze

 • 1. Het doel van cliëntenparticipatie is dat cliënten en vertegenwoordigers van belangenorganisaties invloed kunnen uitoefenen op het lokaal beleid en uitvoering op het terrein van de bijstand (Participatiewet). Ten behoeve van dit doel is de Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hulst in het leven geroepen.

 • 2. De Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hulst kan gevraagd en ongevraagd schriftelijk adviseren aan het college en de gemeenteraad over alle onderwerpen die de vorming, de uitvoering, de controle en de evaluatie van het gemeentelijk beleid op het terrein van de bijstand (Participatiewet) betreffen, daaronder begrepen de wijze waarop rijksregelgeving wordt uitgevoerd.

 • 3. De Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hulst is niet bevoegd te adviseren over de afhandeling van klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben, met uitzondering van de hierbij gehanteerde procedures en regelingen.

 • 4. Aan de Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hulst gevraagde adviezen worden binnen twee weken door de Cliëntenraad uitgebracht. De Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hulst kan het uitbrengen van een advies met maximaal een week verdagen. Van een verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan.

 • 5. Indien binnen de termijn genoemd in artikel 2, lid 4, geen advies wordt ontvangen door het college, wordt de Cliëntenraad geacht neutraal of positief te adviseren.

 • 6. Indien het besluit van het college of de gemeenteraad (significant) afwijkt van het advies van de Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hulst, wordt de Cliëntenraad hiervan gemotiveerd schriftelijk op de hoogte gesteld.

 • 7. De Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hulst kan een huishoudelijk reglement met betrekking tot haar interne functioneren opstellen voor zover het betreft aangelegenheden die in deze verordening niet geregeld zijn.

 • 8. Tussen de portefeuillehouder en de Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hulst vindt minimaal 4 keer per jaar overleg plaats.

 • 9. Tussen de commissie Samenleving en de Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hulst vindt in principe 1 keer per jaar overleg plaats. Het initiatief hiertoe gaat uit van de Commissie Samenleving. De Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hulst stemt de vergaderdatum af met de raadsgriffier en levert de agendapunten een maand voor het overleg aan bij de griffier.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1. De Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hulst bestaat uit cliënten en/of vertegenwoordigers van belangenorganisaties.

 • 2. De Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hulst telt minimaal 5 leden en maximaal 15 leden die worden benoemd door de portefeuillehouder.

 • 3. Nieuwe leden van de Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hulst worden benoemd door de portefeuillehouder, op voordracht van de leden van de Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hulst. De benoeming wordt schriftelijk bevestigd.

 • 4. De Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hulst kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. Een onafhankelijk voorzitter heeft de voorkeur.

 • 5. Het lidmaatschap van de Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hulst is onverenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad, dan wel het college.

 • 6. Burgerlidmaatschap van een raadscommissie is verenigbaar met het lidmaatschap van de cliëntenraad. Bij voorstellen of adviezen van de cliëntenraad aan het gemeentebestuur die behandeld worden in de betreffende raadscommissie waar het burgerlid deel van uitmaakt, onthoudt het burgerlid zich van deelname aan beraadslagingen van en aan het verlenen van advies aan de gemeenteraad.

 • 7. Zodra een lid door het college niet meer wordt aangemerkt als cliënt of vertegenwoordiger van een belangenorganisatie vervalt het lidmaatschap.

Artikel 4 Het secretariaat

 • 1. Een ambtenaar van de gemeente Hulst (hierna: ambtelijk secretaris) voorziet in het secretariaat voor zover het betrekking heeft op de periodieke overlegvergadering met de portefeuillehouder.

 • 2. In de overige secretariaatswerkzaamheden voorziet de Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hulst zelf.

 • 3. De ambtelijk secretaris stelt voor aanvang van het kalenderjaar in overleg met de secretaris van de Cliëntenraad een vergaderkalender samen.

 • 4. De ambtelijk secretaris stelt in overleg met de secretaris van de Cliëntenraad tenminste een week voorafgaand aan iedere overlegvergadering de agenda samen.

 • 5. De ambtelijk secretaris ziet erop toe dat adviesvragen en conceptbeleid de leden van de Cliëntenraad op een zodanig tijdstip bereiken dat zij hun rol effectief kunnen vervullen. Indien nodig last hij een tussentijds extra overleg in.

 • 6. De ambtelijk secretaris maakt een verslag van de overlegvergadering en zendt deze binnen twee weken na de vergadering aan de secretaris van de Cliëntenraad.

Artikel 5 Informatievoorziening

Het college draagt er zorg voor dat aan de Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hulst tijdig de nodige informatie wordt verstrekt ten behoeve van het naar behoren kunnen functioneren van de Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hulst.

Artikel 6 Vergoedingen aan de leden

Het college kan, na overleg met de Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hulst, nadere regels stellen aangaande vergoedingen voor de leden van de Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hulst.

Artikel 7 Faciliteiten

 • 1. Ten behoeve van de Cliëntenraad wordt jaarlijks in de begroting een budget opgenomen.

 • 2. Ten laste van de begroting kunnen, ter beoordeling van de portefeuillehouder, onder meer kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering van de leden en organisatorische kosten.

 • 3. De gemeente stelt vergaderruimte en kopieerfaciliteiten beschikbaar ten behoeve van het naar behoren kunnen functioneren van de Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hulst.

Artikel 8 Begroting en verslaglegging

 • 1. Jaarlijks voor 1 september dient de Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hulst een begroting in bij het college voor de geplande activiteiten voor het volgende jaar.

 • 2. Jaarlijks voor 1 april brengt de Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hulst aan het college inhoudelijk verslag uit van de activiteiten en bevindingen over het voorgaande jaar. Daarbij wordt in een financieel verslag tevens verantwoording afgelegd over de besteding van een eventueel beschikbaar gesteld budget.

Artikel 9 Nadere regels

Het college kan met betrekking tot de uitvoering van deze verordening, na overleg met de Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hulst, nadere regels stellen.

Artikel 10 Intrekking oude regeling

De Verordening Cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid zoals vastgesteld op 17 december 2009, wordt ingetrokken per de datum dat deze verordening in werking treedt.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt, na bekendmaking, in werking op 1 januari 2015.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Hulst van 18 december 2014.

De griffier, De voorzitter,

ALGEMENE TOELICHTING

Met deze verordening wordt uitvoering gegeven aan artikel 47 van de Participatiewet. Dit artikel draagt de gemeenteraad op bij verordening regels vast te stellen over de wijze waarop personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet of hun vertegenwoordigers betrokken worden bij de ontwikkeling van het gemeentelijke beleid. Personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet zijn personen:

 • -

  die algemene bijstand ontvangen;

 • -

  als bedoeld in de artikelen 34a, vijfde lid, onderdeel b, 35, vierde lid, onderdeel b, en 36, derde lid, onderdeel b, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen tot het moment dat het inkomen uit arbeid in dienstbetrekking gedurende twee aaneengesloten jaren ten minste het

minimumloon bedraagt en ten behoeve van die persoon in die twee jaren geen loonkostensubsidie

als bedoeld in artikel 10d is verleend;

 • -

  personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Participatiewet;

 • -

  personen met een nabestaanden- of wezenuitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet;

 • -

  personen met een uitkering ingevolge de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

 • -

  personen met een uitkering ingevolge de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 • -

  personen zonder uitkering;

en, die voor de arbeidsinschakeling zijn aangewezen op een door het college aangeboden voorziening.

Om een goede werking van de cliëntenraad te waarborgen worden de leden van de cliëntenraad ondersteund en gefaciliteerd door de gemeente. De regering hecht, evenals het college, sterk aan actieve betrokkenheid van burgers die met de Participatiewet te maken krijgen.

Aanleiding voor deze nieuwe verordening vormt dus de Participatiewet. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe verordening, die inhoudelijk slechts zeer beperkt afwijkt van de vorige. Het betreft dan slechts bepalingen die een actualisering en verduidelijking betekenen en verwijzen naar de Participatiewet. Inhoudelijk zijn er niet of nauwelijks wijzigingen doorgevoerd. De in de oude verordening beschreven taken, procedures en voorzieningen worden adequaat geacht voor de vertegenwoordiging van de nieuwe doelgroep van de Participatiewet.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 1 Begripsomschrijving

Behoeft geen nadere toelichting

Artikel 2 Taak, doelstelling en werkwijze

Eerste tot en met derde lid

De Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hulst zorgt voor collectieve belangenbehartiging bij de lokale invulling van de Participatiewet. Het streven is om de Cliëntenraad niet alleen te betrekken bij de beleidsvoorbereiding, maar ook bij de kaderstellende en toetsende taken van de gemeenteraad. Het beleidsveld voor advisering strekt zich uit van de Participatiewet tot de inrichting en uitvoering van lokaal sociale zekerheidsbeleid in bredere zin, zoals minimabeleid. Het kan hierbij gaan om advisering inzake beleidsvoorstellen, verordeningen, nota’s, gevolgde procedures, de uitvoering van wetgeving, beoordeling van evaluaties en jaarverslagen, benchmark resultaten e.d. Het gaat dus nadrukkelijk niet om belangenbehartiging van individuele klanten.

Vierde lid

Het college zorgt voor tijdige toezending van stukken, welke voorafgaande aan de besluitvorming ter advisering worden voorgelegd aan de Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hulst. Hiervan kan alleen worden afgewezen indien advisering vooraf tot een ongewenste vertraging leidt in het besluitvormingsproces. In dat geval zal een en ander achteraf in de Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hulst ter discussie worden gesteld. Het opstellen van nota’s en verordeningen, vaststelling en

implementatie dient vaak in een strak (wettelijk) tijdpad te gebeuren. Teneinde het totale tijdsbeslag in beeld te kunnen brengen, is de adviestermijn voor de Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hulst opgenomen. Gelet op de gewenste voortgang is deze termijn op twee weken gesteld met een eenmalige maximale verlenging van nog eens een week.

Vijfde lid

Om de nodige voortgang van voorstellen te kunnen waarborgen is opgenomen dat de Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hulst positief staat tegenover voorstellen vanuit de gemeente, indien binnen twee weken geen advies is ontvangen en de advisering niet is verdaagd.

Zevende lid

In het huishoudelijk reglement kunnen zaken geregeld worden als vergaderquorum, besluitvorming bij gewone of tweederde meerderheid van stemmen, zittingsduur van de leden, eventuele onafhankelijkheid van de voorzitter, noodzakelijke ondergrens in het aantal cliënten. Plaatsvervanging ingeval van afwezigheid kan eveneens een punt van aandacht zijn.

Artikel 3 Samenstelling

Eerste lid

Niet alleen uitkerings- en/of re-integratiegerechtigden, maar ook vertegenwoordigers van belangenorganisaties worden bij cliëntenparticipatie betrokken. Een cliëntenorganisatie oprichten met uitsluitend cliënten heeft immers enige bezwaren. Het lidmaatschap van een cliëntenorganisatie vergt een aantal kwaliteiten en eigenschappen, zoals communicatieve vaardigheden en het kunnen abstraheren van de eigen ervaringen, individuele klachten en wensen.

Daarnaast kan de positie die cliënten hebben lastig zijn: aan de ene kant de positie van cliënt met eigen verantwoordelijkheden en verplichtingen jegens de uitkeringsverstrekker en aan de andere kant de positie als kritische commentator en adviseur.

In de derde plaats speelt het potentiële gebrek aan continuïteit een rol. Mondige en bekwame uitkeringsgerechtigden, die goed kunnen functioneren in een cliëntenorganisatie, blijken in de praktijk vaak snel door te stromen in een re-integratietraject of een baan. Om deze reden worden ook belangenorganisaties bij de cliëntenparticipatie betrokken. Hierbij kan gedacht worden aan vakorganisaties als FNV en CNV, ouderenbonden, vrouwenorganisaties, Hulst voor Elkaar / Maatschappelijk Werk. Kandidaten worden voorgedragen door de organisatie die zij in de Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hulst moeten vertegenwoordigen.

Tweede lid

Om besluitvorming mogelijk te maken is een minimum van vijf deelnemers vereist. Ten einde een organisatorisch overzichtelijk geheel te houden is het maximum aantal leden van de Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hulst beperkt tot vijftien personen.

Derde lid

Er is om administratief-organisatorische redenen niet voor gekozen voor benoeming door college of gemeenteraad. De portefeuillehouder benoemt de leden namens het college. De leden ontvangen hiervan een schriftelijke bevestiging. De overdracht van de benoemingsbevoegdheid van het college naar de portefeuillehouder is ook opgenomen in het Mandaatsbesluit.

Artikel 4 Het secretariaat

Eerste lid

Het secretariaat inzake het periodiek overleg met de portefeuillehouder verzorgt de opstelling van de agenda voor de vergadering, verzorgt de uitnodiging en notuleert.

Tweede lid

De Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hulst draagt zorgt voor een secretariaat dat ten dienste staat van alle leden van de Cliëntenraad. Dit secretariaat verzorgt o.a. de opstelling van de agenda voor de eigen vergaderingen, verzorgt het versturen van de uitnodiging met bijbehorende stukken en notuleert. Tevens verzamelt het secretariaat actuele informatie over ontwikkelingen en brengt deze ter kennis aan de Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hulst. Het secretariaat zorgt mede voor de

verslaglegging zoals bedoeld in artikel 8 van deze Verordening.

Artikel 5 Informatievoorziening

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 6 Vergoedingen aan de leden

Het college kan nadere regels stellen aangaande de vergoedingen voor de leden van de Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hulst. Hiermee wordt bedoeld de mogelijk vast te stellen presentiegelden en/of onkostenvergoedingen. Het College heeft echter ook de mogelijkheid deze onder te brengen in het budget dat aan de Cliëntenraad ter beschikking wordt gesteld op grond van artikel 7 van deze Verordening. De regels worden vastgesteld na overleg met de Cliëntenraad. Het staat het college vrij om, kennis genomen hebbend van de opvattingen van de raad, een afwijkend besluit te nemen.

Artikel 7 Faciliteiten

Het budget is ter vrije besteding van de Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hulst. De Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hulst dient jaarlijks voor 1 september een begroting ter goedkeuring in te dienen en achteraf verantwoording af te leggen over de besteding van de middelen, zoals opgenomen in artikel 8 van deze verordening.

Artikel 8 Begroting en verslaglegging

In het huishoudelijk reglement kan opgenomen worden dat de vaststelling van het inhoudelijke verslag en de financiële verantwoording geschiedt bij tweederde meerderheid van stemmen. Zie ook artikel 2 lid 7 van deze verordening.

Artikel 9 Nadere regels

Dit artikel geeft het college de mogelijkheid om nadere uitvoeringsregels te stellen. Dat is bijvoorbeeld mogelijk over de wijze waarop een adviesaanvraag wordt ingediend, de samenstelling van de raad en de rol van de belangenorganisaties. Nadere regels worden vastgesteld na overleg met de Cliëntenraad, maar instemming van de raad is niet vereist.

Artikel 10 Intrekking oude regeling

Per de datum van inwerkingtreding van de nieuwe verordening, wordt de oude ingetrokken. Dat is expliciet hier geregeld.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 12 Citeertitel

Behoeft geen nadere toelichting.