Verordening in het kader van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen gemeente Moerdijk

Geldend van 27-01-2010 t/m heden

Intitulé

Verordening in het kader van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen gemeente Moerdijk

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 januari 2010,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2010,

gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 2, tweede lid, van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

BESLUIT

vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING IN HET KADER VAN DE WET GEMEENTELIJKE ANTIDISCRIMINATIE-VOORZIENING GEMEENTE MOERDIJK

Hoofdstuk 1

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga).

 • 2.

  Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 3.

  De antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening (ADV) als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders waarborgen dat deze ADV voldoet aan alle kwaliteitseisen uit de Wet en het Besluit.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders dragen zorg voor een goede en laagdrempelige toegankelijkheid van de ADV.

Artikel 3 Het belang van samenwerking met andere gemeenten

Ten behoeve van antidiscriminatie werkt de gemeente samen met gemeenten uit de omgeving en/of gemeenten met vergelijkbare kenmerken. Daartoe wordt:

 • 1.

  Regionale inzameling van gegevens bevorderd, en

 • 2.

  Periodiek een bijeenkomst met vergelijkbare gemeenten gehouden.

Artikel 4 Subsidie voor werkzaamheden door de ADV, samenhangend met de uitvoering van de Wet

 • 1.

  De subsidie met betrekking tot antidiscriminatie samenhangend met de Wet wordt verstrekt voor drie jaar.

 • 2.

  De algemene subsidieverordening is niet van toepassing op deze subsidie.

Artikel 5 Indienen aanvraag

 • 1. De ADV dient de subsidieaanvraag samenhangend met de Wet in voor een periode van drie jaar.

 • 2. De aanvraag geschiedt uiterlijk op 1 oktober voorafgaand aan het eerste subsidiejaar.

 • 3. De aanvraag is opgebouwd volgens format a (zie bijlage a in de toelichting bij deze verordening). De aanvraag omvat in elk geval een begroting en een activiteitenplan.

Artikel 6 De beschikking

 • 1. Burgemeester en wethouders geven de beschikking tot subsidieverlening af op uiterlijk 15 december vóór het eerste jaar waarvoor de driejaarlijkse subsidie wordt toegekend.

 • 2. De beschikking is opgebouwd volgens format b (zie bijlage b in de toelichting bij deze verordening).

Artikel 7 Verantwoording en verzoek tot definitieve vaststelling van de subsidie

 • 1. De ADV verantwoordt zich jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het jaar door toezending van een financieel verslag of jaarrekening en een activiteitenverslag.

 • 2. De verantwoording is opgebouwd volgens format c (zie bijlage c in de toelichting bij deze verordening).

 • 3. De ADV dient binnen drie maanden na afloop van het derde jaar een verzoek in tot definitieve vaststelling van de subsidie, volgens format d (zie bijlage d in de toelichting bij deze verordening).

Artikel 8 Definitieve vaststelling van de subsidie

 • 1. Burgemeester en wethouders stellen de subsidie uiterlijk vast op 1 juni van het jaar na afloop van de driejarige subsidieperiode, volgens format e (zie bijlage e in de toelichting op deze verordening).

 • 2. De subsidie wordt vastgesteld voor een periode van drie jaar.

 • 3. Indien de prestaties genoemd in de aanvraag niet of gedeeltelijk geleverd worden, kan de subsidie lager worden vastgesteld.

Artikel 9 Bevoorschotting/afrekening

De bevoorschotting vindt als volgt plaats:

 • 1.

  90% van het jaarlijkse bedrag wordt betaald in januari van ieder jaar in de driejaarlijkse periode waarvoor de subsidie wordt toegekend.

 • 2.

  10% van het jaarlijkse bedrag wordt betaald binnen zes maanden na afloop van ieder jaar en na toetsing en goedkeuring van de verantwoording. Eventuele inflatiecorrectie wordt verrekend in het laatst te betalen bedrag, na vaststelling van de subsidie.

Artikel 10 Onvoorziene financiële tegenvallers

In geval van onvoorziene grote financiële problemen en/of buitenproportionele, onverwachte stijging van de prestaties, stelt de ADV burgemeester en wethouders zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikel 11 Vorming van reserves

 • 1. De ADV mag een weerstandsvermogen opbouwen. Dit vermogen mag niet hoger zijn dan 20% van de jaarlijkse inkomsten.

 • 2. Bestemmingsreserves mogen worden gevormd mits verantwoord in de jaarrekening.

Artikel 12 Vervallen van eventuele eerdere subsidieafspraken

Bij in werking treden van deze verordening vervalt de inhoud van eventuele eerder gemaakte subsidiebeschikkingen met betrekking tot antidiscriminatie samenhangend met de Wet, voor zover zij de periode betreffen na ingaan van de verordening. Deze beschikkingen worden opgevat als beschikkingen bedoeld in artikel 6, lid 2. Alleen het bedrag in de eerder afgegeven beschikking blijft gelden.

Slotbepalingen

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 28 januari 2010;

 • 2.

  De verordening wordt met inachtneming van de bepalingen in de Gemeentewet bekendgemaakt in huis aan huis blad de Moerdijkse Bode.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening in het kader van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen gemeente Moerdijk.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. 21 januari 2010,
de griffier,de voorzitter,
J.A.M. HereijgersDrs. W.M.J. Denie