Lijst waardevolle bomen 2014

Geldend van 17-06-2022 t/m heden

Intitulé

Lijst waardevolle bomen 2014

Het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen;

Gelet op artikel 4:11 eerste lid onder b van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2014.

besluit vast te stellen:

1. Vaststellen reactienota 'Lijst waardevolle bomen 2014'

2. Vaststellen definitieve 'Lijst waardevolle bomen 2014'

3. Intrekken ‘Lijst Waardevolle- en Monumentale bomen Gemeente De Ronde Venen’ (d.d. 27-01-2011)

4. Instemmen met het opnemen van een toetsingsgrond ‘zwaarwegende belangen’ in de Apv bij de eerstvolgende wijziging van de Apv.

Inleiding

In 2013 is het ‘Bomenbeleid – groener dan nu’ vastgesteld. Het herzien van de ‘Lijst Waardevolle- en Monumentale bomen Gemeente De Ronde Venen (d.d. 27-01-2011) maakte hier onderdeel van uit. Voor de totstandkoming van de nieuwe ‘Lijst waardevolle bomen 2014’ hebben we samengewerkt met groenverenigingen als De Groene Venen, Abcoude Groen, IVN en Milieudefensie. Zij konden, net als onze inwoners, bomen aanmelden voor de nieuwe ‘Lijst waardevolle bomen 2014’. Alle aangemelde bomen, evenals de bomen op de oude lijst waardevolle bomen, zijn getoetst aan de gemeenteraad vastgestelde criteria.

Criteria waardevolle bomen

Een boom is opgenomen op de ‘Lijst waardevolle bomen 2014’ wanneer deze tenminste 20 punten scoort op onderstaande maatlat.

Daarnaast dient de boom aan een tweetal randvoorwaarden te voldoen:

  • -

    De boom levert op zijn standplaats geen onoverkomelijk gevaar;

  • -

    De kroon van de boom moet zichtbaar zijn vanaf openbaar gebied.

1. De Beeldbepalendheid van de boom

De boom bepaalt voor een groot deel het karakter zijn omgeving. Wanneer in de omgeving van die boom nog veel meer bomen staan, daalt de waarde van de groenbeleving van die specifieke boom.

Puntenaantal

De boom is niet beeldbepalend en heeft geen goede vorm

0

De boom is goed van vorm

5

De boom is beeldbepalend op die specifieke plek

10

De boom is goed van vorm en is beeldbepalend

20

2.Ouderdomwaarde

De leeftijd van de boom of houtopstand (bv. hakhout) bepaalt de waarde.

Puntenaantal

Tot 40 jaar

0

Tussen 40 en 80 jaar

10

80 jaar en ouder

20

3.Cultuurhistorische betekenis

Dit kan zijn een: herdenkingsboom (geplant ter gelegenheid van een belangrijke gebeurtenis), markeringsboom (geplant ter markering), kruis- kapelboom (geplant naast een kapel of kruisbeeld), bijzondere snoeivorm.

Puntenaantal

Geen betekenis bekend, of geen bijzondere snoeivorm

0

Betekenis lokaal bekend of bijzondere snoeivorm

5

Betekenis vastgelegd in literatuur

10

Monumentale boom geregistreerd bij Bomenstichting

20

4.Flora- & Fauna waarde

De Flora- en faunawet beschermt flora en fauna. De aanwezigheid daarvan is niet in alle gevallen eenvoudig te beoordelen. Het vermoeden dat flora en fauna aanwezig is, bepaalt de waarde.

Puntenaantal

Als er niets aan de boom te zien is dat duidt op de aanwezigheid van beschermde flora en /of fauna

0

Als er bijvoorbeeld een holte te zien is in de stam

2

Als door de groenmedewerker of omwonenden aangeven of het grote vermoeden hebben dat beschermde flora en/of fauna aanwezig is.

5

5.Ecologische waarde

De mate waarin de boom gebruikt wordt als woonruimte of voedselplant voor insecten, vogels, zoogdieren, korstmossen of paddenstoelen. Dit is moeilijk meetbaar voor een leek, daarom gebruiken we als richtlijn een lijst met de boomsoorten waarop de meeste insecten voorkomen.

Puntenaantal

Coniferen en naaldbomen, en de niet hieronder genoemde boomsoorten

0

Berk, Els, Es, Esdoorn, Linde, Beuk, Haagbeuk, Hazelaar, Iep, Kastanje, Lijsterbes, Meidoorn, Spaanse Aak, Sleedoorn, Populier, Wilde appel, Walnoot, Wilg

5

6.Dendrologische waarde

Een bijzondere soort of cultivar, bijvoorbeeld een weinig voorkomend fruitras of een veredeling die niet veel aangeplant wordt.

Puntenaantal

Algemeen voorkomende soort of cultivar

0

Weinig voorkomende soort of cultivar

5

Zeldzame soort

10

7.Duurzaamheid standplaats

Een boom die op een duurzame standplaats staat, kan op deze plek zonder bijzondere ingrepen blijven staan. De boom zal dan geen noemenswaardige overlast veroorzaken op hogere leeftijd.

Puntenaantal

Boom veroorzaakt overlast

-10

Boom zal binnen afzienbare tijd overlast veroorzaken

-5

Boom heeft duurzame standplaats

0

Status

In de Algemene plaatselijke verordening (Apv) staat in artikel 4:11 geschreven dat het verboden is zonder vergunning houtopstanden te vellen. Dit verbod geldt niet voor particuliere bomen, met uitzondering van de bomen op de lijst van waardevolle bomen. De betekenis van de ‘Lijst waardevolle bomen 2014’ is dus enkel en alleen dat de bomen waarvoor de vergunningplicht geldt, worden aangewezen. Het betreft de lijst als bedoeld in artikel 4:11, eerste lid onder b en het tweede lid, onder a, van de Algemene plaatselijke verordening De Ronde Venen 2014 (Apv). De lijst is een bijlage bij de Apv. De lijst staat los van het juridische en beleidsmatige toetsingskader waaraan een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden wordt getoetst.

Lijst waardevolle bomen 2014

Vastgesteld door college van B&W op 25 november 2014

Abcoude

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Aasdomstraat

1

1 berk

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Aasdomstraat

3

1 berk

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Aasdomstraat

5

1 berk

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Aasdomstraat

7

1 berk

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Aasdomstraat

8

1 berk

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Aasdomstraat

9

1 berk

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Aasdomstraat

10

1 berk

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Aasdomstraat

14

1 berk

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Aasdomstraat

16

1 berk

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Aasdomstraat

18

1 berk

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Aasdomstraat

20

1 berk

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Aasdomstraat

22

1 berk

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Aasdomstraat

24

2 berken

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Aasdomstraat

zijtuin Dr. Sloetlaan 43

1 berk

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Aasdomstraat

zijtuin Dr. Sloetlaan 41

1 berk

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Aasdomstraat

zijtuin Blomswaard 23

2 berken

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Aasdomstraat

zijtuin Blomswaard 25

2 berken

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Amsterdamsestraatweg

dijk trap naar Koningsvaren

1 esdoorn

gem

Amsterdamsestraatweg

langs dijk achter het zwembad

1 esdoorn

gem

Amsterdamsestraatweg

16

voortuin

2 leilindes

Amsterdamsestraatweg

22-24

voortuin

2 platanen

part

Amsterdamsestraatweg

14-24

achtertuinen

moerascypres

part

Amsterdamsestraatweg

14-24

achtertuinen

moerascypres

part

Angsteloord

6

2 lindes

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Angsteloord

12

grasstrook naast nr. 12

1 linde

gem

Angsteloord

19

1 linde

gem

Angsteloord

21

1 linde

gem

Botshol

11

9 leilindes

part

Botshol

21

paardenkastanje

part

Botshol

4

2 paardenkastanjes

part

Broekzijdselaan

ter hoogte van Koningsvaren

essen en esdoorns

gem

Burg. Beaufortlaan

15

rechts voortuin

rode beuk

part

Doude van Troostwijkstraat

30

voortuin

moerascypres

part

Dr. Koomansstraat

21

berk

part

Dr. Koomansstraat

6C

zijtuin aan het water

Spaanse aak

part

Dr. Koomansstraat

6C

zijtuin aan het water

meelbes

part

Dr. v. Doornplein

glasbakken

plataan

gem

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Dr. v. Doornplein

25

voortuin

eik

part

Dwarskade

2-3

4 leilindes

part

Dwarskade

4

10 leilindes

part

Dwarskade

4

paardenkastanje

part

Fluitekruid

hoek Broekzijdselaan

rode beuk

gem

Folkert Postlaan

6

voortuin

hemelboom

part

Gein Noord

17

paardenkastanje

part

Gein Noord

21

achtertuin

plataan

part

Gein Noord

21

voortuin

7 leilindes

part

Gein Noord

21

naast pad

1 esdoorn

part

Gein Noord

22

voortuin

5 leilindes

part

Gein Noord

23

2 leilindes

part

Gein Noord

23

waterkant

paardenkastanje

part

Gein Noord

24

voortuin

1 leilinde

part

Gein Noord

26

voortuin

esdoorn

part

Gein Noord

27

voortuin

3 leilindes

part

Gein Noord

27

links v huis

paardenkastanje

part

Gein Noord

27

voortuin

4 eiken

part

Gein Noord

28-29

langs pad

12 leilindes

part

Gein Noord

28-29

langs de weg

Linde

part

Gein Noord

28-29

langs de weg

1 leilinde

Gein Noord

43

langs de weg

2 leilindes

part

Gein Noord

53

voortuin

3 leilindes

part

Gein Noord

53

zijtuin

1 leilinde

part

Gein Noord

60

langs Gein

paardenkastanje

part

Gein Noord

62

voor en zijtuin

leilindes

part

Gein Noord

64

voortuin

paardenkastanje

part

Gein Noord

64

voortuin

2 leilindes

part

Gein Zuid

60

links v oprit

esdoorn

part

Gein Zuid

60

links in voortuin

2 esdoorns

part

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Gein Zuid

60

links in voortuin

1 beuk

part

Gein Zuid

60

achtertuin bij kas

1 esdoorn

part

Gein Zuid

60

Helemaal achterin

1 paardenkastanjes

part

Gein Zuid

60

rechts achterin achtertuin

1 es

part

Gein Zuid

60

rechts achterin achtertuin

1 paardenkasntje

part

Gein Zuid

53

voortuin

3 leilindes

part

Gein Zuid

50

rechts in tuin

1 esdoorn

part

Gein Zuid

49

esdoorn

part

Gein Zuid

44

voortuin

3 leilindes

part

Gein Zuid

35-36

voortuin

3 leilindes

part

Gein Zuid

35-36

zijtuin

2 leilindes

part

Gein Zuid

34

2 leilindes

part

Gein Zuid

27

links v oprit

esdoorn

part

Gein Zuid

26

linde

part

Gein Zuid

22

voortuin

iep

part

Gein Zuid

22

rechts en lins vanhuis

2 paardenkastanjes

part

Gein Zuid

21

bij olietank

paardenkastanje

part

Gein Zuid

19

4 leilindes

part

Gein Zuid

19

Venijnboom

part

Gein Zuid

16

zijkant

4 leilindes

part

Gein Zuid

12

langs de weg

5 leilindes

part

Gein Zuid

9

voortuin

2 esdoorns

part

Gein Zuid

9

3 leilindes

part

Gein Zuid

9

zijkant

paardenkastanje

part

Gein Zuid

7

zijtuin

2 rode beuken

part

Gein Zuid

7

voortuin

2 japanse esdoorns

part

Hoogstraat

Hugo de Vriespark ingang

plataan

gem

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Hoogstraat

Hugo de Vriespark

Venijnboom

gem

Hoogstraat

Hugo de Vriespark

tulpenboom

gem

Hoogstraat

Hugo de Vriespark

bruine beuk

gem

Hoogstraat

Hugo de Vriespark

5 zomereiken

gem

Hoogstraat

Hugo de Vriespark vijver

trompetboom

gem

Hoogstraat

ingang 't Markvelt

es

gem

Hoogstraat

15

achtertuin

3 venijnbomen

part

Hoogstraat

15

achtertuin

esdoorn

part

Hoogstraat

15

achtertuin

1 beuken

part

Hoogstraat

15

achtertuin

3 lindes

part

Hoogstraat

24

achtertuin

4 moerascypressen

Part.

tuin maakt onderdeel uit van Rijksmonument

Hoogstraat

24

achtertuin

8 esdoorns

Part.

tuin maakt onderdeel uit van Rijksmonument

Hoogstraat

24

achtertuin

1 es

Part.

tuin maakt onderdeel uit van Rijksmonument

Hoogstraat

24

achtertuin

1 eik

Part.

tuin maakt onderdeel uit van Rijksmonument

Hoogstraat

24

achtertuin

3 lindes

Part.

tuin maakt onderdeel uit van Rijksmonument

Hoogstraat

24

achtertuin

1 iep

Part.

tuin maakt onderdeel uit van Rijksmonument

Hoogstraat

24

voortuin

moerbei

part

Hoogstraat

24

achtertuin

4 esdoorns

part

Hoogstraat

24

achtertuin

3 essen

part

Hoogstraat café restaurant

35-37

geheel

9 leilindes

part

Hoogstraat

40

zijtuin

beverboom

part

Hoogstraat

40

links voortuin

paardenkastanje

part

Hoogstraat

40

kornoeltje

part

Kerkgaarde

31

aan de weg

linde

part

Kerkplein

17

achtertuin aan het water

paardenkastanje

part

Kerkplein

26

achtertuin

paardenkastanje

part

Kerkplein

26

achtertuin

eik

part

Kerkplein Protetantse gemeente

45

rond de kerk

lindes

part

Kerkstraat

21

parochietuin

beverboom

part

Kerkstraat

21

parochietuin

linde

part

Kerkstraat

21

parochietuin achterin

paardenkastanje

part

Kerkstraat

21

parochietuin achterin

2 essen

part

Kerkstraat

21

parochietuin achterin

esdoorn

part

Kerkstraat

21

achter ingang parochie

esdoorn

part

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Kerkstraat kath. Kerk

23

ingang voortuin

2 rode beuken

part

Kerkstraat kath. Kerk

23

voortuin

gele paardenkastanje

part

Kerkstraat kath. Kerk

23

achtertuin

esdoorn

part

Kerkstraat kath. Kerk

23

achtertuin

paardenkastanje

part

Kerkstraat kath. Kerk

23

achtertuin

2 essen

part

Kerkstraat kath. Kerk

23

naast kerk naar begraafpl toe

esdoorn

part

Kerkstraat

31

voortuin

linde

part

Kerkstraat

31

voortuin

rode beuk

part

Kerkstraat

37

aan de weg

eik

part

Kerkstraat

134

achtertuin

treurwilg

part

Kloosterhof

2

voortuin

esdoorn

part

Koningsvaren

65

voortuin

paardenkastanje

part

Koppeldijk

26

1 esdoorn

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Koppeldijk

37

zijtuin

2 beuken

part

Koppelland

1

1 esdoorn

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Koppelland

2

1 esdoorn

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Koppelland

4

1 esdoorn

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Koppelland

5

1 esdoorn

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Koppelland

6

1 esdoorn

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Koppelland

8

1 esdoorn

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Koppelland

9

1 esdoorn

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Koppelland

10

1 esdoorn

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Koppelland

11

1 esdoorn

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Koppelland

13

1 esdoorn

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Koppelland

14

1 esdoorn

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Koppelland

zijtuin/voortuin Doude van Troostwijkstraat 23

2 esdoorn

Part./gem. (mandelig)

Beeldbepalend

Laan van Binnenrust

5

achtertuin

3 beuken

part

Laan van Binnenrust

geheel

geheel

ong 14 zomereiken

gem

Meerweg

23

voortuin

rode beuk

part

Meerweg

23

dijkbeplanting

2 eiken

gem

Meerweg

19

links voortuin

3 essen

part

Meerweg

19

links voortuin

esdoorn

part

Meerweg

19

oprijlaan

linde

part

Meerweg

19

rechts voortuin

eik

part

Meerweg

19

achtertuin bij sloot

esdoorn

part

Meerweg

21

zijtuin

3 leilindes

part

Meerweg

23

ter hoogte van nr.23

3 amerikaanse eiken

gem

Meerzicht

15

berk

part

Meerzicht

24

achtertuin

Spaanse aak

part

Meerzicht

28

voortuin

linde

gem

Meerzicht

30

voortuin

linde

gem

Meerzicht

hoek Landzicht

2 lindes

gem

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Molenweg

18

voortuin

2 esdoorns

part

Molenweg

11

voortuin

2 leilindes

part

Molenweg

9

voortuin

1 linde

part

Molenweg

7

voortuin

2 lindes

part

Molenweg

6

voortuin

4 leilindes

part

Molenweg

4

leilinde

part

Oudedijk

3

zijkant

2 paardenkastanjes

part

Oudedijk

3

voortuin

7 leilindes

part

Oudedijk

4

11 leilindes

part

Oudedijk

5

weiland

3 eiken

part

Raadhuislaan

1

voortuin

esdoorn

part

Raadhuislaan

11

voortuin

esdoorn

part

Sandbergstraat

2

voortuin

2 kastanjes

part

Stationsplein

voor oude stationsgebouw

abeel

part

Stationsstraat

5

trottoir

leilinde

gem

Stationsstraat

12

achtertuin

1 paardenkastanjes

part

Stationsstraat

12

achtertuin

1 eik

part

Stationsstraat

14-16

rechts op parkeerpl.

beuk

part

Stationsstraat

14-16

voortuin langs de straat

6 leilindes

part

Stationsstraat

22

achtertuin

rode beuk

part

Stationsstraat

52

voortuin

eik

part

Stationsstraat

58

voortuin

eik

part

Stationsstraat

60

voortuin

3 eiken

part

Stationsstraat/stat.plein

60

laanbepl

2 zomereiken

gem

t Markvelt

grasveld

japanse notenboom

gem

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

t Markvelt

geheel

gehele straat

ong 12 zomereiken

gem

t Markvelt/Hoogstraat

hoeken

hoeken

3 zomereiken

gem

t Markvelt

14

achtertuin

berk

part

Torenlaan

54

voortuin

paardenkastanje

part

Van Oosterhoutstraat

op speelveldje

eik

gem

van Tuyll van Serooskerkenstr

grasveld

moerascypres

gem

Voordijk

gehele voordijk

Alle leilindes

part

Voordijk

2

voortuin

1 leilinde

gem

Voordijk

3

voortuin

2 leilindes

gem

Voordijk

6

voortuin

3 leilindes

part

Voordijk

11

voortuin

2 leilindes

part

Voordijk

12

voortuin

2 leilindes

part

Voordijk

13-14

voortuin

2 leilindes

part

Voordijk

15

voortuin

1 leilinde

part

Voordijk

17

voortuin

2 leilindes

part

Voordijk

22

voortuin

2 leilindes

part

Winkeldijk

1

1 rode beuk

part

Winkeldijk

1

4 platanen

part

Winkeldijk

1

leilindes

part

Winkeldijk

4

beuk

part

Winkeldijk

4

voortuin

3 haagbeuken

part

Winkeldijk

5

voortuin

paardenkastanje

part

Winkeldijk

5

voortuin

3 eiken

part

Winkeldijk

32

5 esdoorns

part

Winkeldijk

30

5 leilindes

part

Winkeldijk

20

paardenkastanje

part

Winkeldijk

18

bij schuur

plataan

part

Winkeldijk

18

naast pad

esdoorn

part

Winkeldijk

16

3 platanen

part

Winkeldijk

15

vh huis

3 leilindes

part

Winkeldijk

15

rechts op de hoek

es

part

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Winkeldijk

12-12a

5 leilindes

part

Winkeldijk

11

4 leilindes

part

Zilverschoon

naast huisnr 57

koningslinde

gem

Amstelhoek

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Amstelkade

70-72

voortuin

5 leilindes

part

Amstelkade

70-72

overzijde weg

tweearmige esdoorn

part

Amstelkade

108

paardenkastanje

part

Mijdrechtse Zuwe

31

fortterrein

plataan

part

Mijdrechtse Zuwe

31

fortterrein

8 essen

part

Piet Heinlaan

3

2 zomereiken

part

van Dijklaan

grasveld t.o. huisnr. 25

koningslinde

gem

Baambrugge

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Binnenweg

8

voortuin

7 esdoorns

part

Binnenweg

12

zijtuin

6 esdoorns

part

Binnenweg

18A

voortuin

2 leilindes

part

Binnenweg

18A

zijtuin

2 leilindes

part

Binnenweg

22

waterkant

linde

part

Binnenweg

24

treures

part

Binnenweg

24

voortuin

esdoorn

part

Brugstraat

leilindes

gem

De Horn

6

4 lindes

part

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

De Horn

4

voortuin

7 esdoorns

part

De Horn

2

rechterzijde

esdoorn

part

De Horn

6

1 es

Particuliere boom Voldoet aan criteria

Ouderdomwaarde/flora en faunawaarde/ecologische waarde

Donkervlietse Binnenweg

12-13

eik

part

Donkervlietse Binnenweg

12-13

3 leilindes

part

Donkervlietse Binnenweg

9

beuk

part

Donkervlietse Binnenweg

9

2 lindes

part

Donkervlietse Binnenweg

9

paardenkastanje

part

Donkervlietse Binnenweg

2

voortuin

8 leilindes

part

Donkervlietse Binnenweg

7

links v huis

beuk

part

Donkervlietse Binnenweg

7

waterkant

2 esdoorns

part

Donkervlietse Binnenweg

8

waterkant

eik

part

Donkervlietse Binnenweg

8

landzijde

beuk

part

Donkervlietse Binnenweg

8

langs de weg

3 beuken

Part.

Dorpsplein

plein kerk

koningslinde

gem

Dorpsstraat

straat

leilindes

gem

Kleiweg

32

voortuin

2 leilindes

part

Pr. Alexanderstraat

4

grasveld

paardenkastanje

gem

Pr. Alexanderstraat

4

grasveld

plataan

gem

Rijksstraatweg

bij cafe de Punt t.o.huisnr 57

linde

gem

Rijksstraatweg

hoek C.P. v.d. Leestraat

koningslinde

gem

Rijksstraatweg

107

1 paardenkastanje

Particuliere boom Voldoet aan criteria

Ouderdomwaarde/flora en faunawaarde/ecologische waarde

Rijksstraatweg

157-159

voortuin

4 leilindes

part

Rijksstraatweg

155

voortuin

linde

part

Rijksstraatweg

151

voortuin

paardenkastanje

part

Rijksstraatweg

151

voortuin

7 lindes

part

Rijksstraatweg

147-151

voortuin

paardenkastanje

part

Rijksstraatweg

147-151

voortuin

linde

part

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Rijksstraatweg

143-145

laan met bomen

laan met paardenkastanjes

part

Rijksstraatweg

135

voortuin

rode beuk

part

Rijksstraatweg

135

voortuin

es

part

Rijksstraatweg

135

voortuin

eik

part

Rijksstraatweg

125

voor het huis

3 leilindes

part

Rijksstraatweg

121a

waterkant weg

3 eiken

part

Rijksstraatweg

121a

langs rechtersloot

es

part

Rijksstraatweg

121a

bij het huis

eik

part

Rijksstraatweg

115

zijtuin

4 esdoorns

part

Rijksstraatweg

115b

voortuin

4 leilindes

part

Rijksstraatweg

113

voortuin

2 leilindes

part

Rijksstraatweg

113

bij sloot

paardenkastanje

part

Rijksstraatweg

107

voortuin

6 leilindes

part

Rijksstraatweg

95

ingang

2 paardenkastanjes

part

Rijksstraatweg

94

voortuin

3 leilindes

part

Rijksstraatweg

91

es

Rijksstraatweg

91

achtertuin

paardenkastanje

Rijksstraatweg

87A

voortuin en achtertuin op erfgrens

esdoorn

part

Rijksstraatweg

87a

esdoorn

Rijksstraatweg

87

hulst

part

Rijksstraatweg

87

taxus

part

Rijksstraatweg

85

inrit

linde

part

Rijksstraatweg

85

plataan

Rijksstraatweg

n monument

ingang PTT

moerascypres

part

Rijksstraatweg

41

voortuin

1 leilinde

part

Rijksstraatweg

41

voortuin

2 lindes

part

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Rijksstraatweg

37-39

oprijlaan vooraan

2 platanen

part

Rijksstraatweg

37-39

parkje aan zuidzijde

8 paardenkastanjes

part

Rijksstraatweg

37-39

parkje aan zuidzijde

2 eiken

part

Rijksstraatweg

37-39

parkje aan zuidzijde

1 es

part

Rijksstraatweg

37-39

parkje aan zuidzijde

4 lindes

part

Rijksstraatweg

37-39

Zijkant noordz

paardenkastanje

part

Rijksstraatweg

37-39

Zijkant noordz

6 esdoorns

part

Rijksstraatweg

37-39

zuidzijde achtertuin

4 platanen

part

Rijksstraatweg

37-39

langs pad kerk

paardenkastanje

part

Rijksstraatweg

37-39

langs pad kerk

rode beuk

part

Rijksstraatweg

21

opriijlaan

lindelaan

part

Rijksstraatweg

19

rode beuk

part

Rijksstraatweg

19

linde

part

Rijksstraatweg

6A

2 platanen

part

Rijksstraatweg

6A

paardenkastanje

part

Rijksstraatweg

4

3 lindes

part

Rijksstraatweg

4

paardenkastanje

part

Rijksstraatweg

4

achtertuin

plataan ?

part

Rijksstraatweg

4

esdoorn

part

Rijksstraatweg

1

esdoorn

part

Toertocht

bij speelplaats en ijsclub

koningslinde

gem

Zand en Jaagpad

hoek

cafe de Punt

paardenkastanje

gem

Zuwe

weg

ingang Baambrugge thv drempel

ong 14 stuks bomen

gem

De Hoef

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Eerste Hoefweg

Westerlandweg fietspad Spoor

koningslinde

Kromme Mijdrecht

38

leilinde

Kromme Mijdrecht

17a

2 paardenkastanjes

Oostzijde

17

1 leilinde

Oostzijde

15

leilindes

Oostzijde

62

treures

Oostzijde

96

achtertuin

es

Oostzijde

102

paardenkastanje

Oostzijde

102

es

Oostzijde

114

leilinde

Oostzijde

115

5 leilindes

Oostzijde

117

leikastanje

Oostzijde

117

2 leilindes

Oostzijde

117

2 eiken

Westzijde

36

paardenkastanje

Westzijde

47

linde

Westzijde

47

achtertuin

3 platanen

Westzijde

47

achtertuin

paardenkastanje

Westzijde ruigenkade

32b

2 paardenkastanjes

Westzijde

22a

es

Westzijde ruigenkade

14

achtertuin

es

Westzijde ruigenkade

10

4 leilindes

Westzijde ruigenkade

11A

paardenkastanje

Westzijde ruigenkade

11A

eik

Mijdrecht

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

A C Verhoefweg

1

2 esdoorns

A C Verhoefweg

7

2 paardenkastanjes

Anselmusstraat

koningslinde

Bozenhoven

3

paardenkastanje

Bozenhoven

4

rode beuk

Bozenhoven

49

achtertuin

esdoorn

Bozenhoven

76

paardenkastanje

Bozenhoven

139

2 leilindes

Bozenhoven

143

2 leilindes

Bozenhoven

143

2 paardenkastanjes

Bozenhoven

137

4 paardenkastanjes

part

Bozenhoven

105

Linde

part

Bozenhoven

3

pastorietuin

rode beuk

De Lindeboom

plataan

gem

De Lindeboom

plataan

gem

De Lindeboom

plataan

gem

Derde zijweg

11

paardenkastanje

Derde zijweg

9

voor het huis

2 lindes

Derde zijweg

9

rechts vh pad

paardenkastanje

Derde zijweg

8

links vh pad

eik

Derde zijweg

8

links vh pad

paardenkastanje

Derde zijweg

5

inrit

2 esdoorns

Derde zijweg

5

2 paardenkastanjes

Derde zijweg

5

3 lindes

Derde zijweg

3

2 paardenkastanjes

Derde zijweg

2

2 leilindes

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Dr. Schaepmanplantsoen

2 jap. Notenb

Dr. Schaepmanplantsoen

Moerascypres

G.v. Aemstelstraat

2

1 eik

woningbouw

Bucho v. Montzimastraat

1

straat

eik

woningbouw

Hofland

21a

naast huis

eik

part

Hoofdweg 2/pr Bernardl

2

bruine beuk

part

Hoofdweg

48

achtertuin

Amerik Eik

part

Hoofdweg

91-91a

abeel

Hoofdweg

74

2 linden

Hoofdweg

72b

links vh pad

1 es

Hoofdweg

72b

zijtuin

1 paardenkastanje

Part.

Hoofdweg

6

es

Joh. V. Lochemstraat

t.o. huisnrs 2 en 3

koningslinde

gem

Middenweg

1

paardenkastanje

Middenweg

1

3 hulsten

Molenland

8

rode beuk

Oosterlandweg

2b

3 Linden

part

Oosterlandweg

5

achtertuin

paardenkastanje

Oosterlandweg

31

paardenkastanje

Oosterlandweg

31

esdoorn

Oosterlandweg

42-44

10 esdoorns

Prinses Beatrixlaan

1

paardenkastanje

Pr. Magrietlaan

12

4 esdoorns

Pr. Magrietlaan

12

Vleugelnoot

Pr. Marijkelaan

t.o.47

Trompetboom

gem

Pr. Wilhelminalaan

linde

gem

Proostdijland park

Proostdijland Noord

linde

gem

Proostdijland park

Proostdijland Noord

Vleugelnoot

gem

Proostdijland park

Proostdijland Noord

linde

gem

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Proostdijland park

Proostdijland Noord

tamme kastanje

gem

proostdijstraat

33a

honingboom

Raadhuislaan

23

naast huis

eik

Ringdijk 2e bedijking

35

2 rode beuken

Ringdijk 2e bedijking

29

voortuin

beuken

Ringdijk 2e bedijking

29

achtertuin

plataan

Ringdijk 2e bedijking

27

es

Ringdijk 2e bedijking

27

linde

Ringdijk 2e bedijking

27

paardenkastanje

Ringdijk 2e bedijking

25

2 beuken

Ringdijk 2e bedijking

25

4 esdoorns

Ringdijk 2e bedijking

25

eik

Ringdijk 3e bedijking

5

1 rode beuk

Schattenkerkerweg

1

3 esdoorns

Schattenkerkerweg

2

2 paardenkastanjes

Stationsweg

Tulpeboom

gem

Stationsweg

3 Eiken

gem

Stationsweg

Esdoorn

gem

Stationsweg

ceder

gem

Stationsweg

naast fietspad

1 lindes

Tienboerenweg

16

voor boerderij

rode beuk

Tienboerenweg

16

rechts v pad

linden

Tienboerenweg

4

beuk

Tienboerenweg

10

beuk

part

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Tienboerenweg

20

6 essen

Tweede zijweg

6

tamme kasta

Tweede zijweg

3

paardenkastanje

Tweede zijweg

1

esdoorn

Tweede zijweg

1

2 paardenkastanjes

Westerlandweg

16

5 leilindes

Westerlandweg

14

3 essen

Westerlandweg

14A

esdoorn

Westerlandweg

14

paardenkastanje

Westerlandweg

14

laan met esd.

esdoorns

Westerlandweg

13

3 paardenkastanjes

Westerlandweg

12

2 lindes

Westerlandweg

12

2 esdoorns

Westerlandweg

8a-10

2 esdoorns

Westerlandweg

4

2 eiken

Westerlandweg

4

2 leilindes

Zr den Hertoglaan

111

Vleugelnoot

Vinkeveen

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Achterbos

22

beuk

Achterbos

33

watercypres

Achterbos

36

es

Achterbos

40

3 leilindes

Achterbos

64

paardenkastanje

part

Baambrugse Zuwe

218

Moerascypres

part

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Baambrugse Zuwe

220

Moerascypres

part

Demmerik

19

voortuin v huize Veldwijck

bruine beuk

part

Demmerik

22

2 Platanen

part

Demmerik

46

Eik

part

Demmerik

46

bruine beuk

part

Demmerik

51

7 paardenkastanjes

part

Demmerik

52

rode beuk

part

Demmerik

65

2 rode beuken

Demmerik

68

voor voormalig spoorhuis

1 linden

part

Demmerik

71

2 rode beuken

Donkereind

2

Treurwilg

part

Donkereind

5

2 leilindes

part

Donkereind

7

2 Beuken (rood)

part

Donkereind

9

3 leilindes

part

Donkereind

9

zuidkant weiland

3 knotwilgen

part

Donkereind

9

zuidkant weiland

1 paardenkastanje

part

Donkereind

11

2 leilindes

part

Donkereind

11

1 es

Particuliere boom Voldoet aan criteria

Beeldbepalend/Ouderdomwaarde/ flora en faunawaarde/ecologische waarde

Donkereind

12

beuk

part

Donkereind

14

2 lindes

part

Donkereind

15A

es

part

Donkereind

23

2 Platanen

part

Donkereind

27

links naast de brug

Treurwilg

part

Donkereind

27

links naast de brug

1 treurwilg

Particuliere boom Voldoet aan criteria

Beeldbepalend/Ouderdomwaarde/ flora en faunawaarde/ecologische waarde

Donkereind

33

1 eik

part

Donkereind

36

eik

part

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Donkereind

40

2 leilindes

part

Donkereind

44b

2 treurwilgen

Particuliere boom Voldoet aan criteria

Beeldbepalend/Ouderdomwaarde/ flora en faunawaarde/ecologische waarde

Futenlaan

50

complex Zuiderhof

esdoorn

part

Groenlandsekade

17

aan de sloot

paardenkastanje

Herenweg

1

6 platanen

Particuliere boom Voldoet aan criteria

Beeldbepalend/Cultuurhistorisch/ ecologische waarde

Herenweg

23

paardenkastanje

part

Herenweg

40

leilinde

part

Herenweg

42

2 Beuk (rood)

part

Herenweg

46

3 leilindes

part

Herenweg

68

leilinde

part

Herenweg

82

voortuin

1 kastanje

Part.

Herenweg

124

2 kastanjes

Particuliere boom Voldoet aan criteria

Beeldbepalend/Ouderdomwaarde/ ecologische waarde

Herenweg

132-134

voortuin

1 berk

Part.

Herenweg

132-134

3 leilindes

part

Herenweg

139

1 paardenkasntje

part

Herenweg

139

2 Taxussen

part

Herenweg

142

Beuk (rood)

part

Herenweg

177

Plataan

part

Herenweg

177

Iep

part

Herenweg

182

1 treurwilg

Particuliere boom Voldoet aan criteria

Beeldbepalend/Ouderdomwaarde/ ecologische waarde

Herenweg

194

2 Beuken (rood)

part

Herenweg

208

2 lindes

part

Herenweg

216

2 lindes

part

Herenweg

255

3 lindes

part

Herenweg

262

Treurwilg

part

Heulweg

36

rode beuk

Part.

verkeerde huisnr. Stond op lijst bij nr.20

Kerklaan

2

2 Moerascypr.

part

Kloosterplein

Linde

gem

Kloosterplein

Moeraseik

gem

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Pijlstaartlaan

1

Eik

gem

Pijlstaartlaan

1

Zilveresdoorn

gem

Pijlstaartlaan

35-58

Tegenover

7 Zilveresdoorns

gem

Provincialeweg

8

2 lindes

part

Reigerstraat

straatbeplant

moerascypres

gem

t Zwanenpark

naast EHBO gebouw

koningslinde

gem

Uitweg

11

3 paardenkastanjes

part

Uitweg

11

4 lindes

part

Uitweg

27

2 rode beuken

part

Uitweg

29

treurwilg

part

Uitweg

35

6 essen

part

Waterhoenlaan

27

Amberboom

part

Waverveensepad

20

12 leilindes

part

Waverveensepad

18

paardenkastanje

part

Waverveensepad

18

rode beuk

part

Waverveensepad

27

links v huis

paardenkastanje

part

Waverveensepad

27

vooraan oprit

Amerik Eik

part

Waverveensepad

17

rechts v hek

paardenkastanje

part

Waverveensepad

10

linde

part

Waverveen

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Botsholsedijk

1

2 paardenkastanjes

Botsholsedwarsweg

5

paardenkastanje

Botsholsedwarsweg

13

voortuin

2 leilindes

Part.

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Botsholsedwarsweg

13

sierkers

Botsholsedwarsweg

10

sierkers

Botsholsedwarsweg

10

leilinden

Botsholsedwarsweg

12

rechts v sloot

paardenkastanje

Botsholsedwarsweg

12

links op de hoek

es

Botsholsedwarsweg

44

paardenkastanje

part

Cliffordweg

2

1 plataan

gem

Cliffordweg

eik

gem

Cliffordweg

42

in voortuin

2 lindes

Part.

belangrijk voor groenstructuur

Cliffordweg

44

esdoorn

Cliffordweg

40

Plataan

part

Cliffordweg

40

paardenkastanje

part

Cliffordweg

11

achtertuin

zomereik

part

Cliffordweg

11

rode beuk

part

Eerste Zijweg

3

3 beuken

Eerste Zijweg

6

achtertuin

paardenkastanje

Eerste Zijweg

6

2 Platanen

Hoofdweg

8

naast huis

eik

Hoofdweg

8

achter huis

3 linden

Hoofdweg

14

In voortuin

1 paardenkastanje

Particuliere boom Voldoet aan criteria

Beeldbepalend/Ouderdomwaarde/ ecologische waarde

Mijdrechtse Zuwe

4A

paardenkastanje

Mijdrechtse Zuwe

4

2 rode beuken

Mijdrechtse Zuwe

4

4 rode beuken

Proostdijerdwarsweg

16a

2 lindes

Seleinsweg

voor huisnr 42

koningslinde

gem

Veldweg

2

paardenkastanje

Veldweg

4

2 paardenkastanjes

Veldweg

4

linde

Veldweg

8

esdoorn

Tweede Velddwarsweg

3

Plataan

Waverdijk

20/21

wandelpad buiten het fort

1 es

Natuurmonumenten

Waverdijk

20/21

wandelpad buiten het fort

1 wilg

Natuurmonumenten

Waverdijk

15

4 paardenkastanjes

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Waverdijk

15

3 lindes

Waverdijk

15

3 Eiken

Waverdijk

10

2 Linden

Wilnis

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Burg. Padmosweg

1

2 moerascypr.

Burg. Padmosweg

83

achtertuin

paardenkastanje

part

Herenweg

naast nr. 38

paardenkastanje

gem

Herenweg

190

paardenkastanje

Mijdrechtse Dwarsweg

30

langs oprit

3 paardenkastanjes

Mijdrechtse Dwarsweg

36

2 paardenkastanjes

Mijdrechtse Dwarsweg

14

waterkan

es

Mijdrechtse Dwarsweg

16

2 paardenkastanjes

part

Mijdrechtse Dwarsweg

16

voorste beuk

beuk

Mijdrechtse Dwarsweg

5

langs pad

3 lindes

gem

Mijdrechtse Dwarsweg

5

perceel ernaast

1 paardenkastanjes

gem

Mijdrechtse Dwarsweg

5

perceel ernaast rechts op hoek

linde

gem

Past. Kannelaan

2

paardenkastanje

Raadhuisstraat

1

parkeerplaats

Plataan

gem

Severeinplantsoen

voor huisnr 5

koningslinde

gem

Stationsweg

8

Plataan

gem

Veenweg/fietspad Wagenmaker

15 Linden

gem

Veenweg/fietspad Wagenmaker

Populieren

gem