Verordening cliëntenparticipatie werk en inkomen

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie werk en inkomen

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE WERK EN INKOMEN GEMEENTE BUREN

De Raad van de gemeente Buren,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

4 november 2014, gelet op artikel 47 van de Participatiewet;

overwegende dat het noodzakelijk is de wijze waarop cliënten of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van de wet, bij verordening te regelen;

B e s l u i t:

vast te stellen de:

Verordening cliëntenparticipatie werk en inkomen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de raad: de gemeenteraad van gemeente Buren.

  • b.

   het college: het college van burgemeester en wethouders van gemeente Buren.

  • c.

   de wet: de Participatiewet; respectievelijk de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

  • d.

   uitkeringsgerechtigde: degene, die algemene bijstand ontvangt op grond van de wet.

  • e.

   niet-uitkeringsgerechtigde: de persoon, jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, die als werkloze werkzoekende staat geregistreerd bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen werkbedrijf en die geen recht heeft op een uitkering op grond van de wet, de Werkloosheidswet, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Toeslagenwet, de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria, de Algemene nabestaandenwet dan wel op grond van een regeling, die met deze wetten naar aard en strekking overeenstemt (artikel 7, lid 1, van de Participatiewet).

  • f.

   cliënten: de in sub d en e van dit artikel bedoelde persoon, alsmede degene die een uitkering ontvangt op grond van de Algemene nabestaandenwet.

  • g.

   vertegenwoordiger: afgevaardigde van een maatschappelijke instelling of belangenorganisatie die direct of indirect deel uit maakt van het dagelijkse leven van de cliënt.

Artikel 2. Doelstelling

Het doel van cliëntenparticipatie is dat cliënten en vertegenwoordigers invloed

kunnen uitoefenen op het beleid, de uitvoering en de kwaliteit van dienstverlening van het onderdeel Werk en Inkomen door gevraagd en ongevraagd te adviseren. De organisatie ten behoeve van dit doel opereert onder de naam cliëntenpanel werk en inkomen.

Artikel 3. Beleidsterreinen

 • 1. In het kader van de cliëntenparticipatie adviseert het cliëntenpanel over beleid in het kader van de wet, alsmede over aangelegenheden die de uitvoering en de kwaliteit van de dienstverlening betreffen.

 • 2. Het cliëntenpanel houdt zich niet bezig met:

  • a.

   individuele klachten; bezwaarschriften, en andere zaken die een individueel karakter dragen, dan wel betrekking hebben op individuele cliënten;

  • b.

   de Wet maatschappelijke ondersteuning;

  • c.

   verplichte uitvoering door de gemeentelijke organen van wettelijke voorschriften voor zover bij de uitvoering geen ruimte voor eigen gemeentelijk beleid aanwezig is.

Artikel 4. Samenstelling

 • 1. Het cliëntenpanel bestaat uit een combinatie van cliënten en vertegenwoordigers.

 • 2. Het cliëntenpanel bestaat uit maximaal 5 cliënten en maximaal 3 vertegenwoordigers.

 • 3. De leden worden door het college benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn herbenoembaar.

 • 4. De leden kiezen uit hun midden een voorzitter en secretaris.

 • 5. Het lidmaatschap van het cliëntenpanel is onverenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad of het college.

Artikel 5. Beëindiging van het lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt indien:

 • a.

  het lid geen cliënt of vertegenwoordiger meer is.

 • b.

  het lid aftreedt.

 • c.

  het lid door schending van de inlichtingenplicht de gemeente heeft benadeeld.

 • d.

  de zittingsduur als bedoeld in artikel 4, derde lid van de verordening is verlopen.

In de gevallen, bedoeld in het eerste en tweede lid, blijft het lid de functie vervullen totdat in de vacature is voorzien.

Artikel 6. Werkwijze

 • 1. In het kader van de cliëntenparticipatie vraagt het college het cliëntenpanel om advies inzake het gemeentelijk beleid en de uitvoering en kwaliteit van dienstverlening zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 van de verordening.

 • 2. Het cliëntenpanel is gerechtigd uit eigen beweging advies uit te brengen aan het college inzake het gemeentelijk beleid en de uitvoering en kwaliteit van dienstverlening zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 van de verordening.

 • 3. Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het toegevoegd kan worden aan de voor besluitvorming van college of raad ter beschikking te stellen stukken.

 • 4. Het cliëntenpanel vergadert minimaal vier maal per jaar of zoveel meer als waartoe hij besluit.

 • 5. Er is minimaal twee keer per jaar een overleg tussen de betrokken wethouder en het cliëntenpanel.

 • 6. Het cliëntenpanel krijgt ambtelijke ondersteuning van de gemeente; deze ambtelijke ondersteuning maakt geen deel uit van het cliëntenpanel.

 • 7. Wanneer het cliëntenpanel uit eigen beweging advies uitbrengt gebeurt dit via de voorzitter.

Artikel 7. Faciliteiten

Het college draagt er zorg voor dat het cliëntenpanel de nodige informatie wordt verstrekt ten behoeve van het naar behoren kunnen functioneren van het panel. Het college kan de kosten die verband houden met deskundigheidsbevordering, vergoeden. De leden van het cliëntenpanel ontvangen per officiële vergadering een presentiegeld zoals dit gebruikelijk is binnen de gemeente Buren. De gemeente stelt vergaderruimte en andere faciliteiten beschikbaar ten behoeve van het naar behoren kunnen functioneren van het cliëntenpanel.

Artikel 8. De inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Met de inwerkingtreding van deze verordening wordt ingetrokken:

ode verordening ‘Verordening cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ gemeente Buren’, vastgesteld op 26 juni 2012.

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening cliëntenparticipatie werk en inkomen gemeente Buren

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 december 2014.
De secretaris, G.van Droffelaar
De voorzitter, J.A. de Boer MSc