Verordening winkeltijden gemeente Staphorst 2014

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Intitulé

Verordening winkeltijden gemeente Staphorst 2014

De raad van de gemeente Staphorst;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 juni 2014;

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

B E S L U I T:

vast te stellen de Verordening winkeltijden gemeente Staphorst 2014:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • -

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • -

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • -

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2. Vrijstelling feestdagen

Voor de in artikel 2 eerste lid onder b van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een vrijstelling op door het college aan te wijzen feestdagen.

Artikel 3. Ontheffingen zondagen

Van de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de Winkeltijdenwet vervatte verboden kan het college op aanvraag ontheffing verlenen aan winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken plegen te worden verkocht.

Artikel 4. Ontheffingen feestdagen

 • 1. Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste of tweede Kerstdag.

 • 2. Een ontheffing kan enkel worden verleend ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 3. Geen ontheffing wordt verleend voor de zondag.

 • 4. De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 5. Ontheffingen werkdagen

 • 1. Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod van artikel 2, eerste lid, onder c van de Winkeltijdenwet.

 • 2. De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 6. Beslistermijn

 • 1. Het college beslist op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2. Het college kan de beslissing voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 7. Intrekken of wijzigen ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van omstandigheden of inzichten moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 8. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 9. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1. De Verordening inzake de winkeltijden van 4 januari 2006 wordt ingetrokken.

 • 2. Een krachtens de Verordening inzake de winkeltijden verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3. Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening inzake de winkeltijden maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden gemeente Staphorst.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Staphorst van 25 november 2014.
J.D. Alssema, voorzitter
J. van Hoppe, griffier