Verordening op de elektronische bekendmakingen en kennisgevingen

Geldend van 16-05-2013 t/m heden

Intitulé

Verordening op de elektronische bekendmakingen en kennisgevingen

Het algemeen bestuur van het waterschap Rijn en IJssel;

Overwegende, dat het noodzakelijk is regels vast te stellen voor het elektronisch bekendmaken van besluiten en kennisgeven over het ter inzage leggen van ontwerpbesluiten van bestuursorganen van het waterschap;

gezien het voorstel van het college van dijkgraaf en heemraden d.d. 9 april 2013;

gelet op artikel 73 van de Waterschapswet en de artikelen 2:14, lid 2, 3:12, lid 1 en 3:42, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t:

vast te stellen de navolgende

Verordening op de elektronische bekendmakingen en kennisgevingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

1.

Bekendmaking: de wettelijk verplichte bekendmaking voor de inwerkingtreding van besluiten die niet tot een of meer (bekende) belanghebbenden zijn gericht, de wettelijk verplichte kennisgeving van ontwerpbesluiten alsmede overige wettelijk verplichte kennisgevingen, mededelingen dan wel aankondigingen en de kennisgeving van mededelingen waarvoor geen wettelijke plicht geldt.

2.

Besluit: een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht.

3.

Ontwerpbesluit: een besluit dat wordt voorbereid met een in de wet verplicht voorgeschreven inspraakprocedure dan wel met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht dan wel met een andere inspraakprocedure.

4.

Elektronisch waterschapsblad: een door het dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel elektronisch uitgegeven blad dat voldoet aan de technische eisen zoals gesteld in de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden.

Artikel 2 Waterschapsblad

1.

Het college van dijkgraaf en heemraden geeft een elektronisch waterschapsblad uit. Het waterschapsblad wordt elektronisch uitgegeven op www.officielebekendmakingen.nl of een nader door het college van dijkgraaf en heemraden te bepalen internetadres.

2.

Het elektronisch waterschapsblad verschijnt telkens wanneer daartoe de noodzaak bestaat.

Artikel 3 Bekendmaking en kennisgeving

1.

Iedere bekendmaking vindt plaats in het elektronisch waterschapsblad. De bekendmaking in het elektronisch waterschapsblad is de rechtsgeldige bekendmaking.

2.

De (ontwerp)besluiten die in het elektronisch waterschapsblad worden bekendgemaakt worden daarin in hun geheel opgenomen tenzij privacy belangen zich daartegen verzetten.

3.

Indien het bepaalde in het tweede lid feitelijk moeilijk uitvoerbaar is, kan worden volstaan met het opnemen van een gedeelte of een samenvatting van het besluit in het elektronisch waterschapsblad. In dat geval zal het gehele besluit ter inzage worden gelegd op een door het college van dijkgraaf en heemraden te bepalen plaats.

4.

Andere berichten die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, als bedoeld in artikel 2:14, tweede lid Algemene wet bestuursrecht, worden elektronisch verzonden door plaatsing in het electronische waterschapsblad, tenzij in bijzondere wetgeving anders is voorgeschreven.

Artikel 4 Bijzondere omstandigheden

Het college van dijkgraaf en heemraden kan in bijzondere omstandigheden bepalen dat (ontwerp)besluiten als bedoeld in artikel 1 op een andere geschikte wijze worden bekendgemaakt.

Artikel 5 Afschriften

Een ieder kan op zijn verzoek een afschrift verkrijgen van de (ontwerp)besluiten die in het elektronisch waterschapsblad zijn bekendgemaakt.

Artikel 6 Uitzonderingen

De verordening is niet van toepassing in gevallen waarin artikel 96 van de Waterschapswet van toepassing is.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Artikel 8 Citeerartikel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening op de elektronische bekendmakingen en kennisgevingen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 7 mei 2013,

drs. C. Roos
secretaris-directeur
drs. H.Th.M. Pieper
dijkgraaf

Toelichting op de Verordening op de bekendmakingen en kennisgevingen

Op 1 juli 2009 is de Wet elektronische bekendmaking in werking getreden, waarbij o.a. de bekendmakingsartikelen in de Waterschapswet en de Algemene wet bestuursrecht zijn gewijzigd. De wet geeft waterschappen de mogelijkheid om algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten van algemene strekking, alsmede kennisgevingen over het ter inzage leggen van ontwerpbesluiten, elektronisch bekend te maken. Per 1 januari 2014 betreft dit geen bevoegdheid maar een verplichting.

Inmiddels heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS) zich uitgesproken over de juridische kaders voor het elektronisch bekendmaken. In haar uitspraken van 15 augustus 2012 (nr. 201105354/1/A4; nr. 201102433/1/A4 en nr. 201101170/1/A4) heeft de ABRS geconcludeerd dat kennisgeving via internet een geschikte wijze van bekendmaking van een ontwerpbesluit kan zijn (artikel 3:12, lid 1 Awb). Wel stelde de ABRS vast dat ook artikel 2:14, lid 2 Awb van toepassing is. Dat betekent dat uitsluitend plaatsing op de gemeentelijke website alleen kan indien er ook een wettelijk voorschrift is die dat mogelijk maakt. Dat maakt de vaststelling van de onderhavige verordening noodzakelijk.

Met deze verordening wordt een aanvullende juridische basis gegeven aan de elektronische bekendmaking van (ontwerp-)besluiten van de bestuursorganen van het waterschap.

Op grond van artikel 73, lid 3 van de Waterschapswet kunnen algemeen verbindende voorschriften (bijvoorbeeld de Keur) elektronisch bekendgemaakt worden in een elektronisch waterschapsblad. In de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden worden technische eisen gesteld waaraan het elektronisch waterschapsblad moet voldoen. Op 21 november 2012 heeft het college van dijkgraaf en heemradenbesloten deel te nemen aan het project Gemeenschappelijke Voorziening voor Officiële Publicaties (GVOP) zijn. Door deel te nemen aan dit project worden alle publicaties van ons waterschap in een aparte rubriek op de site www.officielebekendmakingen.nl geplaatst. Dit is de officiële website waarop de Rijksoverheid en de Staten-Generaal nu al hun officiële publicaties plaatsen (o.a. de Staatscourant). Deze website voldoet aan alle wettelijke eisen op het gebied van elektronische publicatie.

Op grond van artikel 3:42 Awb kunnen de andere besluiten van algemene strekking (beleidsregels, reglementen, aanwijzingsbesluiten etc.) elektronisch worden bekendgemaakt in een van overheidswege uitgegeven blad. Waterschap Rijn en IJssel kiest voor het waterschapsblad. Met de verordening wordt geregeld dat ook deze besluiten in het elektronisch waterschapsblad worden bekendgemaakt. Daarnaast maakt voorliggende verordening het mogelijk dat ook berichten die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht (artikel 2:14 Awb) elektronisch kunnen worden bekendgemaakt.

Het is niet uitgesloten dat het in bepaalde gevallen wenselijk wordt geacht om naast de bekendmaking in het elektronisch waterschapsblad tevens een advertentie in een huis-aan-huisblad te plaatsen, dit om er zeker van te zijn dat de doelgroep op de hoogte komt van de bekendmaking. In de advertentie moet dan worden verwezen naar de rechtsgeldige bekendmaking in het elektronisch waterschapsblad. Van deze bevoegdheid moet terughoudend gebruik worden gemaakt in verband met de mogelijke precedentwerking die daarvan kan uitgaan.

Op grond van artikel 96 van de Waterschapswet kan de dijkgraaf, in bijzondere omstandigheden zoals calamiteiten, al die maatregelen treffen waartoe het algemeen bestuur en het college van dijkgraaf en heemraden bevoegd zijn. Dit kunnen ook besluiten betreffen die bekend gemaakt moeten worden. De dijkgraaf maakt deze besluiten bekend op een door hem te bepalen wijze. Deze besluiten zijn daarom uitgezonderd van de toepassing van deze verordening.