Regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen

Geldend van 24-11-2014 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-09-2014

Burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort;

gelet op artikel 17, tweede lid van de Verordening begraafplaatsen Montfoort 2014

besluiten:

vast te stellen de volgende nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:

 • 1.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, gedenkplaats, verstrooiingsplaats, urnenmuur of urnengraf;

 • 2.

  gedenkteken: steen, zerk of ander monument, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

 • 3.

  grafbeplanting: winterharde beplanting.

 • 4.

  afdekplaat of afsluitplaat wordt gebruikt voor het afsluiten van een nis of urnengraf. Hierop kan naam, overlijden- en geboorte datum enz. op gegraveerd worden.

Artikel 2. Aanvraag vergunning

 • 1. Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken behoort een werktekening te worden ingediend.

 • 2. Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  • b.

   de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   de vermelding of de letters etc. gegraveerd, opgefreesd of van metaal zijn;

  • d.

   de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);

  • e.

   het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

Artikel 3. Beslissing

De beslissing op de aanvraag wordt door burgemeester en wethouders schriftelijk medegedeeld.

Artikel 4. Gedenkteken

 • 1. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.

 • 2. De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

 • 3. Op een algemeen graf kunnen twee liggende gedenktekens worden geplaatst voor twee verschillende personen.

 • 4. Op een particulier graf kan zowel een staand als een liggend gedenkteken worden geplaatst. Ook een combinatie hiervan is toegestaan.

 • 5. De staande en liggende gedenktekens of afdekplaten dienen geplaatst te worden op een betonnen funderingsplaat.

 • 6. Alle gedenktekens moeten een dikte hebben van minimaal 5 cm.

 • 7. De afmetingen van een staand gedenkteken mogen ten hoogste bedragen

  • a.

   voor een eigen graf: hoogte : 90 cm; breedte 100 cm.

  • b.

   voor een eigen kindergraf: hoogte : 90 cm; breedte 70 cm.

  • c.

   voor een algemeen graf: geen staand gedenkteken

  • d.

   voor een groot urnengraf: hoogte: 90 cm; breedte 100 cm

 • 8. De afmetingen van een liggend gedenkteken mag ten hoogste bedragen:

  • a.

   voor een eigen graf: lengte : 200 cm; breedte 100 cm; hoogte 30 cm.

  • b.

   voor een algemeen graf: lengte : 40 cm; breedte 60 cm; maximale hellingshoek van 30 graden.

  • c.

   voor een eigen kindergraf: lengte : 70 cm; breedte 80 cm; hoogte 30 cm.

  • d.

   voor een klein urnengraf: lengte: 45 cm; breedte 45 cm:

 • 9. Noordzijde van veld G is aangewezen als urnengrafveld. Hier staan twee stenen achter elkaar op 1 graf. 1e steen staat op 1.10 meter vanaf de stoepband. Vervolgens 30 cm vrije ruimte. 2e steen staat op 2.40 meter vanaf de stoepband.

 • 10. Een urnennis op begraafplaats de Stuivenberg moet afgesloten worden met een zelfgekozen afdekplaat. Deze afdekplaat moet voldoen aan de in lid 1 genoemde voorwaarden en niet van doorzichtig materiaal vervaardigd zijn. Het is niet toegestaan andere voorwerpen aan de nis te bevestigen.

  De afmeting van een urnennis bedraagt: hoogte: 461 mm; breedte 444 mm. Gebruik te maken van tekening afsluitplaat Urnenmuur Stuivenberg (teknr 20-10-2014 wfg 1.0)

 • 11. Een urnennis op de R.K. begraafplaats aan de Lodewijkstraat wordt afgesloten met een afsluitplaat, welke door de gemeente wordt verstrekt. Het is niet toegestaan andere voorwerpen aan de nis te bevestigen.

 • 12. Burgemeester en wethouders kunnen in uitzonderingsgevallen ontheffing verlenen voor de toepassing van andere afmetingen.

Artikel 5. Losse bloemen, planten en gedenkspulletjes

 • 1. Op een groot urnengraf, eigen- en algemeen graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen een- & tweejarige gewassen worden geplant.

 • 2. Bij of op een klein urnengraf is het niet toegestaan bloemen, planten of gedenkspulletjes te plaatsen.

 • 3. Bij het asverstrooiingsveld mogen geen naamplaatjes, planten en/of gedenkspulletjes gelegd of geplaatst worden.

Artikel 6. Winterharde gewassen

De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden.

Artikel 7. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden op 1 september 2014 in werking.

 • 2.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels grafbedekkingen september 2014.

 • 3.

  De "regels grafbedekkingen 2014 ", vastgesteld op 5 november 2013, worden ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort 28 oktober 2014.

De secretaris,

De heer F.J. Henseler

De burgemeester,

De heer E.L. Jansen BA

TOELICHTING MODELUITVOERINGSBESLUIT VOOR DE GRAFBEDEKKINGEN

Artikel 1.

Het vereiste van een vergunning geldt ook voor de winterharde beplantingen op een graf. Niet ieder blijvend gewas is geschikt om op een graf te worden aangebracht. Sommige van deze gewassen kunnen de gedenktekens schaden. Overleg tussen de rechthebbende of belanghebbende en de beheerder van de begraafplaats over de keuze van winterharde beplanting is daarom gewenst.

Artikel 2.

Op de werktekeningen zullen ook gegevens moeten worden vermeld als de naam van de rechthebbende op het graf en de plaats van het graf (vak en nummer). Het materiaal en de grootte van de letters en figuren verdient aandacht, aangezien de bevestiging soms kan loslaten. In de praktijk vindt ten behoeve van de nabestaanden meestal een controle plaats of het werk overeenkomstig de opdracht is uitgevoerd. Daarom kan een volledige opgave van de tekst, het lettertype en de figuratie van betekenis zijn.

Artikel 3.

De bekendmaking van de beschikking van burgemeester en wethouders geschiedt door middel van toezending of uitreiking aan de aanvrager.

Artikel 4-7

Deze artikelen spreken voor zich.