Verordening tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten gemeente Buren

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Intitulé

Verordening tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten gemeente Buren

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), de Participatiewet, de Wet langdurige zorg (Wlz), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de raad: de gemeenteraad van gemeente Buren.

  • b.

   het college: het college van burgemeester en wethouders van gemeente Buren.

  • c.

   bijstandsnorm: de toepasselijke bijstandsnorm als bedoeld in artikel 5 onderdeel c van de Participatiewet of, voor zover sprake is van een IOAW of IOAZ uitkering de grondslag van de uitkering als bedoeld in artikel 5 IOAW respectievelijk artikel 5 IOAZ.

  • d.

   laag inkomen: het inkomen dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm.

  • e.

   vermogen: het vrij te laten bescheiden vermogen zoals bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet, waarbij geen rekening wordt gehouden met het vermogen gebonden in de zelf bewoonde woning met bijbehorend erf als bedoeld in artikel 50 lid 1 van de Participatiewet.

  • f.

   peildatum: de datum waarop belanghebbende de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten aanvraagt zoals in artikel 3, lid 2, van deze verordening.

  • g.

   tegemoetkoming: de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

  • h.

   belanghebbende: de inwoner van 18 jaar of ouder die op de peildatum en/of:

   • -

    in het bezit is van een Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) die is afgegeven voor de duur van 5 jaar (of langer).

   • -

    een Wmo en/of Wlz voorziening heeft, uitgezonderd de voorziening ‘Hulp bij het huishouden’.

   • -

    een Wmo en/of Wlz indicatie heeft voor langer dan 1 jaar voor de voorziening ‘Hulp bij het huishouden’ en/of ‘Wlz zorg’.

   • -

    in de periode van 1 jaar voorafgaande aan de peildatum een vergoeding kreeg van de zorgverzekeraar voor:

    • o

     minimaal 96 behandelingen voor fysiotherapie en/of

    • o

     minimaal 96 behandelingen voor oefentherapie en/of

    • o

     hulpmiddelen voor een blijvende aandoening.

   • -

    volledig (minstens 80%) en duurzaam arbeidsongeschikt is

Artikel 2. Doelgroep

De tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten wordt verleend aan een belanghebbende met een laag inkomen zonder vermogen, ter ondersteuning van zijn/haar zelfredzaamheid en participatie.

Artikel 3. Uitvoering, vaststelling en vergoeding

 • 1. De individuele inkomenstoeslag (als bedoeld in artikel 36 Participatiewet) blijft buiten beschouwing bij de verlening van de tegemoetkoming.

 • 2. Een aanvraag kan gedurende het hele jaar worden ingediend bij het college door middel van een daartoe vastgesteld aanvraagformulier.

 • 3. In afwijking van lid 2 kan de aanvraag ingediend worden tot 1 maart volgend op het kalenderjaar waarvoor de tegemoetkoming wordt gevraagd.

 • 4. De tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten wordt vastgesteld nadat het college alle benodigde gegevens van belanghebbende heeft ontvangen.

 • 5. De tegemoetkoming bedraagt € 350,-- per persoon per kalenderjaar.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 5. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten gemeente Buren.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 december 2014.
De griffier, G. van Droffelaar
De voorzitter, J.A. de Boer MSc