Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Sittard-Geleen 2014

Geldend van 06-11-2014 t/m 25-09-2023 met terugwerkende kracht vanaf 06-01-2014

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Sittard-Geleen 2014

De Raad van de gemeente Sittard-Geleen,

Gezien het voorstel van het college van 12 augustus 2014, gemeenteblad 2014 , nummer 089,

gelet op de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen;

b e s l u i t :

Vast te stellen de volgende verordening:

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Sittard-Geleen 2014

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet basisregistratie personen, aan een overheidsorgaan gegevens uit de basisregistratie, voor zover dit is bepaald bij nadere regeling van het college. Waarbij als uitgangspunt geldt dat slechts gegevens worden verstrekt voor de goede vervulling van de taak van het overheidsorgaan.

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen als:

  • a.

   de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt, of

  • b.

   de verstrekking in overeenstemming is met het bepaalde krachtens het derde lid.

 • 2. Verstrekking overeenkomstig het eerste lid, vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 3. Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

  • a.

   de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

  • b.

   de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

Artikel 3 Openbaarmaking nadere regeling

De uitwerking van de nadere regeling als bedoeld in artikel 1 en artikel 2, wordt door het college in een regeling/overzicht vastgelegd. Deze regeling/overzicht wordt op de gemeentelijke website geplaatst.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking en werkt terug tot en met de datum van inwerkingtreding van de Wet basisregistratie personen, 6 januari 2014.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Sittard-Geleen 2014 (Verordening BRP).

Ondertekening

Aldus besloten door de raad der gemeente Sittard-Geleen in zijn vergadering van 25 september 2014.

De griffier
drs. J.Vis
De voorzitter
drs. G.J.M.Cox

Nadere regeling zoals bedoeld in artikel 1 van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Sittard-Geleen 2014 (Verordening BRP).

NADERE REGELING

Lijst van organen van de gemeente die voor verstrekking uit de basisregistratie in aanmerking komen.

Verstrekking uit basisregistratie kan plaatsvinden middels rechtstreekse toegang, periodieke selecties of via koppeling van bestanden. De volgende organisatieonderdelen van de gemeente Sittard-Geleen hebben recht op verstrekking uit de basisregistratie of kunnen op verzoek in aanmerking komen voor verstrekking uit de basisregistratie, mits dit nodig is voor het uitvoeren van een wettelijke of gemeentelijke taak. De bevoegdheid van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie en GBA-V, blijkt uit het autorisatiebesluit BZK.

Organisatieonderdeel

Wettelijke kader

Gegevensset BRP/GBA-V

Koppeling

Team KCC en Burgerzaken

Wet BRP,

Kieswet, Besluit Burgerlijke Stand, Burgerlijk wetboek

De artikelen 16a, 18, 24 en 24a van boek I Burgerlijk Wetboek.,

Nationaliteitswetgeving, Artikel 1, onder d, van het Besluit verkrijging en verlies

Nederlanderschap

Wet op de lijkbezorging, Wet justitiële documentatie, Vreemdelingenwet, Paspoortwet en regelgeving rijbewijzen.

Besluit gevonden voorwerpen Boek 5 Burgerlijk Wetboek

Besluit gevonden voorwerpen

Verkiezingen Artikel L8, tweede lid, van de Kieswet

Richtlijn ministerie. Art. 49 en 53 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

Zie profiel KCC-Burgerzaken/FOB

Zie profiel KCC-Burgerzaken/Kwaliteitsbeheer

Zie profiel KCC-Burgerzaken/Backoffice Algemeen

Zie profiel KCC-Burgerzaken/FOA

Zie profiel KCC_Receptie

Probis tbv begraafplaats-administratie

Open kaart ten behoeve van meldingen openbare ruimte

SBA ten behoeve van meldingen openbare ruimte

Team Vergunningen

De uitvoering van de WABO. Artikel 2.12.1 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken;

Artikel 10.63 Wet Milieubeheer;

Algemene plaatselijke verordening;

Artikelen 2.1 en 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Algemene plaatselijke verordening van de gemeente.

Huisvesting Artikelen 2, 4, 7, 11, 14, 23 en 30 van de Huisvestingswet.

Drank en Horeca Artikel 3 van de Drank- en Horecawet.

Kansspelen Artikel 30b van de Wet op de kansspelen.

Winkeltijdenwet Artikel 3 Winkeltijdenwet en de gemeentelijke legesverordening.

Zie profiel Vergunningen

Open kaart ten behoeve van vergunningen

City Permit ten behoeve van parkeervergunningen

Team Handhaving

Besluit van de Minister van Justitie (thans de minister van Veiligheid en Justitie) tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente.

Handhaving en controle op omgevingsvergunningen.

Artikel 2.12.1 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken;

Artikel 10.63 Wet Milieubeheer;

Algemene plaatselijke verordening;

Artikelen 2.1 en 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Algemene plaatselijke verordening van de gemeente.

Winkeltijdenwet Artikel 3 Winkeltijdenwet en de gemeentelijke legesverordening.

Zie profiel Handhaving

Open Kaart ten behoeve van handhaving en controle

Team Planning en opdrachten

Zie profiel ruimtelijke projecten en beheer.

SBA ten behoeve van beheer openbare ruimten

Team Wijkbeheer

Zie profiel ruimtelijke projecten en beheer.

SBA ten behoeve van beheer openbare ruimten

Probis ten behoeve van begraafplaatsen-admninistratie

Team Inkomen

Wet Werk en Bijstand.

Artikel 5, onder a, 18, 52, 58, 59 en 60, 61 t/m 62i van de Wet werk en bijstand;

Artikel 9 en 25 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

Artikel 9 en 25 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

Artikel 1.22 en 1.72, eerste lid, onder c van de Wet kinderopvang,

of

Artikel 12 en 28 van de Wet werk en inkomen kunstenaars.

Zie profiel Sociale zaken_inkomen

Team Werk

Wet Werk en Bijstand.

Artikel 5, onder a, 18, 52, 58, 59 en 60, 61 t/m 62i van de Wet werk en bijstand;

Artikel 9 en 25 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

Artikel 9 en 25 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

Artikel 1.22 en 1.72, eerste lid, onder c van de Wet kinderopvang,

of

Artikel 12 en 28 van de Wet werk en inkomen kunstenaars.

Zie profiel Sociale zaken_werk

Team Ondersteuning

Wet Werk en Bijstand.

Artikel 5, onder a, 18, 52, 58, 59 en 60, 61 t/m 62i van de Wet werk en bijstand;

Artikel 9 en 25 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

Artikel 9 en 25 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

Artikel 1.22 en 1.72, eerste lid, onder c van de Wet kinderopvang,

of

Artikel 12 en 28 van de Wet werk en inkomen kunstenaars.

Zie profiel Sociale zaken_ondersteuning

GWS4all ten behoeven van uitvoering sociale wetten

Team Zorg

Artikel 19 van de leerplichtwet en artikel 4 van de leerplichtregeling 1995. Artikel 2 en 22 Leerplichtwet. Artikel 118h van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 8.3.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 162b van de Wet op de expertisecentra.

Wet Maatschappelijke ondersteuning en Verordening WMO Sittard-Geleen. Artikel 4 en 6 van de Wmo

Artikelen 49 en 53 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.

Zie profiel Sociale zaken_zorg

Prolep ten behoeve van leerlingenadmnistratie

Team Automatisering en dataservice

Open Kaart en BAG ten behoeve van basisadministratie gebouwen

Griffie

Team Bestuur en communicatie

Algemene wet pensioenwet politieke ambtsdragers.

Zie profiel Bestuur_Communicatie

Griffie

Team Bestuur en communicatie

Team HRM

Art.10 rechtspositiebesluit raads- en commissieleden en wachtgelden ogv. Art. 125 1e lid c. Ambtenarenwet of gemeentewet art. 95. Voor wethouders gelden de artikelen 138, 140, 142 en 143 van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en de gemeentelijke Uitkerings- en pensioenverordening.

Voor gemeenteraadsleden geldt artikel 10 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

Wachtgelden raadsleden en wethouders: artikel 95 Gemeentewet,

het Rechtspositiebesluit raadsleden en commissieleden en de gemeentelijke verordeningen.

Zie profiel Bestuur_Communicatie

Team Bestuur en Communicatie

Wet 29/9/1815 Instelling van de Orde van Oranje- Nassau en het besluit van 10 mei 1995, nadere regels Orde van de Nederlandse Leeuw.

Toekennen van onderscheidingen en huwelijksjubilarissen. Wet 29/09/1815 Instelling van de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Zie profiel Bestuur_Communicatie

Team Openbare orde en veiligheid

Algemene Plaatselijke Verordening

Artikel 20, 25 en 26 van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.

De Wet veiligheidsregio’s.

Zie profiel Openbare orde en veiligheid

Team Facilitaire Services

Verseon ten behoeve van registreren en verzenden post

Vixia

Artikel 10 Wet Sociale Werkvoorziening.

Zie profiel Vixia

Overzicht zoals bedoeld in artikel 2 van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Sittard-Geleen 2014 (Verordening BRP).

Verstrekking blijft achterwege indien de betrokkene op grond van en met inachtneming van artikel 3.21 wet BRP verzocht heeft om geheimhouding.

Derden die werkzaamheden verrichten met maatschappelijk belang

De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de BRP aan een groot aantal derden al voorzien in de wet BRP. Desondanks kunnen er lokale maatschappelijke belangen zijn, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In die gevallen is het college bevoegd om werkzaamheden met een maatschappelijk belang, dat samenvalt met een gemeentebelang aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over inwoners van de gemeente Sittard-Geleen. Die gegevens mogen worden verstrekt aan nader te bepalen categorieën derden die werkzaamheden uitvoeren (zie overzicht).

Derden met schriftelijke toestemming

Naast de mogelijkheid tot het verstrekken van gegevens aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een maatschappelijk belang, is het ook mogelijk gegevens te verstrekken aan een derde, wanneer deze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van degene over wie gegevens worden gevraagd.

Beperkt set aan gegevens

Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de Wbrp kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben op:

 • -

  algemene gegevens over de naam;

 • -

  het geslacht;

 • -

  de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner;

 • -

  het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner;

 • -

  het adres;

 • -

  de bijhoudingsgemeente;

 • -

  de geboortedatum;

 • -

  de datum van overlijden.

Gewichtig maatschappelijk belang BRP

Categorie derde BRP

Bevorderen van culturele en maatschappelijke vaardigheden inwoners. Tegengaan analfabetisme

Bibliotheken

Terugvinden van nabestaanden i.v.m. begraven en cremeren van inwoners van de gemeente

Niet gemeentelijke crematoria en begraafplaatsen

Bevorderen cultuur en behoud van cultureel erfgoed

Cultuurorganisaties die een subsidie van de gemeente ontvangen

Ondersteunen van organisaties in de gemeente die goede doelen voor de inwoners nastreven

Fondsverwervende organisaties met erkenning van het CBF

Maatschappelijke dienstverlening

Instellingen die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van

Algemene en geestelijke gezondheidszorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Kinderopvangwerk

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Jeugdwelzijnswerk

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Ouderenzorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Gehandicaptenzorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Sociale werkvoorziening

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Sociaal - Juridische zorgverlening

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Geestelijke en maatschappelijke zorg

Kerken in de gemeente die geen gegevens ontvangen via de SILA

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverleningsinstanties

Migrantenhulp

Migrantenorganisaties in de gemeente

Maatschappelijke of filantropische doelen

Instellingen, verenigingen en stichtingen op het gebied van maatschappelijke of filantropische doelen

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan woonfraude

Woningcorporaties

Patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en innen van rekeningen i.v.m. de verleende zorg

Ziekenhuizen

Ter uitvoering van de opgedragen taken

Buitenlandse vertegenwoordiging in Nederland

Uitvoering geven aan een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie dat in de verstrekking van gegevens voorziet.

Een overheidsorgaan van, dan wel een persoon of organisatie gevestigd in een land buiten de Europese Unie

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Een overheidsorgaan van, dan wel een persoon of organisatie gevestigd in een land binnen de Europese Unie

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Buitenlandse Rechtspersonen voor bijvoorbeeld sociale zekerheid

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Caribische landen (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en het Caribisch deel van Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

Toelichting bij de Verordening BRP Sittard-Geleen 2014

Algemeen

Deze verordening geeft uitvoering aan de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen.

Deze wet vervangt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens ( Wet GBA ) en vormt het nieuwe wettelijke kader voor de basisregistratie personen. Deze wet vormt de juridische vertaling van de nieuwe ontwikkelingen die zich op het terrein van de Nederlandse bevolkingsadministratie voordoen. De belangrijkste daarvan zijn: de technische modernisering van de basisregistratie, de uitbreiding van de basisregistratie met de opneming van gegevens over niet-ingezetenen, de verbetering van de kwaliteit van de basisregistratie en de verbetering van de dienstverlening en de vermindering van de administratieve lasten in verband met de basisregistratie. Deze wet is ook in juridisch opzicht vernieuwend ten opzichte van zijn voorganger doordat het meer ruimte biedt om rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen.

Sinds 1 januari 2010 zijn alle overheidsorganen, waaronder de gemeenten en haar organisatieonderdelen, verplicht om bij de verwerking van persoonsgegevens, de basisgegevens uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) te betrekken. Burgers hoeven sindsdien ook niet meer de bij de basisregistratie bekende gegevens opnieuw te verstrekken bij contact met de overheid.

De wetgever heeft met ingang van 6 januari 2014 het wettelijk kader voor de GBA vervangen door de Wet basisregistratie personen (Wet BRP). Dit heeft tot gevolg, dat het bestaande gemeentelijk kader voor de verstrekkingen uit de GBA aangepast moet worden.

Informatievoorziening, waaronder persoonsinformatie, heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig bedrijfsmiddel, waarvan de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering volledig afhankelijk zijn geworden. Vanuit dat belang, is het noodzakelijk dat de gemeenteraad meer in het algemeen kaders stelt voor beleid. De onderhavige verordening voorziet er in dat het college van burgemeester en wethouders, binnen de vastgestelde kaders, nadere invulling geeft aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen aan overheidsorganen.

Begripsbepalingen

De begrippen uit de Wet BRP die relevant zijn voor de inhoud van deze verordening, zijn overgenomen uit artikel 1 Wet BRP. Het betreft de begrippen: basisregistratie, ingeschrevene, ingezetene en derde.

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het rijk beheerde en lokale door de gemeenten beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

Ingeschrevene en ingezetene

De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Sittard-Geleen.

Derde

Een derde is elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

Met dit artikel wordt het college de bevoegdheid gegeven om gegevens uit de basisregistratie over ingezetenen te verstrekken aan overheidsorganen. Het wordt aan het college overgelaten welke gegevens de overheidsorganen verstrekt krijgen.

De gemeente moet zich houden aan de beoordelingscriteria die hiervoor zijn neergelegd in de BRP-regelgeving.

Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Sittard-Geleen woonachtig zijn, dient de gemeente Sittard-Geleen het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen.

Artikel 2. Gegevensverstrekking aan derden

Derden die werkzaamheden verrichten met maatschappelijk belang

De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de BRP aan een groot aantal derden al voorzien in de Wet BRP. Zo zijn notarissen, curators en advocaten e.d. al een verplichte afnemer daar zij gegevens uit de BRP nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak op grond van een algemeen verbindend voorschrift. Ook pensioenfondsen maken verplicht gebruik van de gegevens uit de BRP. Desondanks kunnen er lokale maatschappelijke belangen zijn, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In die gevallen is de gemeente bevoegd om werkzaamheden met een maatschappelijk belang, dat samenvalt met een gemeentebelang aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over ingezetenen van de gemeente Sittard-Geleen. Die gegevens mogen worden verstrekt aan nader te bepalen, door het college vast te stellen categorieën derden die zulke werkzaamheden uitvoeren. Het college heeft de bevoegdheid om deze actueel te houden en tussentijds te wijzigen.

Derden met schriftelijke toestemming

Naast de mogelijkheid tot het verstrekken van gegevens aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een maatschappelijk belang, is het ook mogelijk gegevens te verstrekken aan een derde, wanneer deze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van degene over wie gegevens worden gevraagd.

Beperkt set aan gegevens

Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de Wet BRP kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens. Algemene gegevens zijn de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3 Openbaarmaking nadere regeling

Het college zal uitvoering geven aan de in de verordening toe te kennen bevoegdheden in een nadere regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met de dag waarop de Wet basisregistraties personen in werking is getreden.