Regeling vervallen per 17-03-2023

Winkeltijdenverordening Dronten

Geldend van 01-12-2014 t/m 16-03-2023

Intitulé

Winkeltijdenverordening Dronten

Geconsolideerde tekst van de regeling

De raad van de gemeente Dronten,

gelezen het voorstel van het college van 9 september 2014, No. B14.001218;

gelet op Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

gezien het advies van de raadscommissie van 2 oktober 2014;

overwegende dat belanghebbenden zijn gehoord en het Coalitieakkoord 2014-2018 is gevolgd;

B E S L U I T:

vast te stellen de

WINKELTIJDEN VERORDENING DRONTEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag;

 • c.

  winkelcentrum: een winkelcentrum is een gebouw of een reeks gebouwen met een ruimtelijke samenhang, waarin meerdere winkels zijn gevestigd. In de Winkeltijden verordening Dronten betreft dit de winkelcentra Suydersee, Dronten-Zuid, Dronten-West, Biddinghuizen en Swifterbant;

 • d.

  perifere detailhandel: alle detailhandel die niet in een winkelcentrum is gevestigd;

 • e.

  supermarkt: zelfbedieningszaak met een grote verscheidenheid aan levensmiddelen.

Artikel 2. Beslistermijn

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen 8 weken.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste 8 weken verdagen.

Artikel 3. Overdracht van de ontheffing

 • 1. Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2. In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan, binnen veertien dagen, schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4. Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5. Zon- en/of feestdagenregeling

 • 1. In afwijking van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en eerste of tweede kerstdag, mogen winkels veertien (14) zon- en/of feestdagen per jaar opengaan van 12.00 tot 17.00 uur.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders besluit, welke zon- en/of feestdagen de respectievelijke winkelcentra open mogen, op advies van een representatieve vertegenwoordiging van de winkeliers per winkelcentrum. Het advies van de winkeliers aan het college van burgemeester en wethouders dient tenminste acht weken voor het verstrijken van het kalenderjaar te worden uitgebracht,

 • 3. De perifere detailhandel (buiten de winkelcentra) dient zelf, voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar, individueel, schriftelijk de gewenste koopzondagen en/of koopfeestdagen te melden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten.

 • 4. Supermarkten mogen, naast de eerder genoemde veertien zon- en/of feestdagen, elke zondag van 16 uur tot 19 uur open zijn.

Artikel 6. Afwijking vooraf bepaalde zon- en feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen voor het afwijken van de conform artikel 5 gemelde zon- en/of feestdagen. Hiertoe dient schriftelijk een verzoek te worden ingediend, onder vermelding van de moverende redenen, aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten.

Artikel 7. Afwijken verbod straatverkoop op zon- en feestdagen

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan, op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek, ontheffing verlenen van het verbod als bedoeld in artikel 2, lid 2 van de Winkeltijdenwet. Aan een dergelijke ontheffing worden strikte locatie-eisen verbonden.

 • 2.

  Een ontheffing als bedoeld in lid 1 kan uitsluitend worden verleend voor de periode tussen 12.00 en 17.00 uur.

Artikel 8. Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 9. Toerisme

De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet gelden, in verband met de toeristische aantrekkingskracht van deze gebieden niet:

 • a.

  voor het terrein van Walibi Flevo aan de Spijkweg 30 te Biddinghuizen op zon- en feestdagen van 09.00 tot 22.00 uur voor de verkoop van goederen, welke verband houden met hier te houden evenementen;

 • b.

  voor winkels op kampeerterreinen en terreinen van recreatiewoningen op zon- en feestdagen van 09.00 tot 22.00 uur voor de verkoop van levensmiddelen.

Artikel 10. In werking treden

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 december 2014.

 • 2. De "Verordening inzake de winkeltijden Dronten”, vastgesteld in 1997, wordt per 1 december 2014 ingetrokken.

Artikel 11. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als " Winkeltijden verordening Dronten".

Ondertekening

Dronten, 6 november 2014
de raad van Dronten,
D.Petrusma mr. A.B.L. de Jonge
griffier voorzitter