Besluit inzake het parkeren van grote voertuigen etc op de openbare weg binnen de bebouwde kom

Geldend van 14-01-2016 t/m heden

Intitulé

Besluit inzake het parkeren van grote voertuigen etc op de openbare weg binnen de bebouwde kom

BESLUIT INZAKE HET PARKEREN VAN GROTE VOERTUIGEN ETC OP DE OPENBARE WEG BINNEN DE BEBOUWDE KOM

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  voertuig: alle voertuigen, met uitzondering van treinen en trams, fietsen en bromfietsen en van kruiwagens, kinderwagens en dergelijke kleine voertuigen;

 • b.

  bebouwde kom: de door de Raad vastgestelde bebouwde-komgrens ingevolge de Wegenverkeerswet;

 • c.

  parkeren: het doen of laten staan van voertuigen anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen.

Artikel 2

 • 1. Het is verboden een autoambulance of een voertuig dat met inbegrip van de lading een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,40 meter, alsook een oplegger of aanhangwagen te parkeren binnen de bebouwde kom.

 • 2. Het in lid 1 omschreven verbod geldt voorts niet voor het parkeren van voertuigen op de volgende plaatsen:

  • a.

   Industrieterrein Voorst A, B en C;

  • b.

   Industrieterrein De Vrolijkheid;

  • c.

   Industrieterrein De Marslanden;

  • d.

   Bedrijventerrein Hessenpoort.