Regeling vervallen per 17-10-2019

Verordening op het gemeentelijk decoratiestelsel

Geldend van 17-10-2019 t/m heden

Intitulé

Verordening op het gemeentelijk decoratiestelsel

De raad der gemeente Wijdemeren;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 december 2009

Gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en en het door de raad overgenomen initiatiefvoorstel van de VVD tot het instellen van de jeugddecoratie Maxi-Maatje

BESLUIT

vast te stellen de volgende gewijzigde

Verordening op het Gemeentelijk decoratiestelsel.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  ereburgerschap: een eretitel die als blijk van grote waardering, genegenheid en dankbaarheid kan worden toegekend aan een persoon of personen, ingezetenen en niet-ingezetenen, die zich voor de gemeente of plaatselijk gemeenschap(pen) op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt.

 • b.

  erepenning: een penning in zilver, speciaal ontworpen voor de gemeente Wijdemeren, geschikt voor inscriptie die als blijk van waardering en erkentelijkheid kan worden toegekend aan (rechts)personen, ingezetenen en niet-ingezetenen, die zich voor de gemeente of plaatselijke gemeenschap(pen) op bijzondere wijze hebben ingespannen of binnen de gemeente op enige maatschappelijk terrein een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd.

 • c.

  De Optimist: een blijk van gemeentelijke waardering bedoeld voor personen van 6-18 jaar die zich met hun belangeloze inzet verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving in de gemeente Wijdemeren en waarvan de inzet in aard en omvang niet in aanmerking komt voor de erepenning, het ereburgerschap of een Koninklijke onderscheiding.

 • d.

  De Drijvende Kracht: een blijk van gemeentelijke waardering voor een buitengewone bijdrage aan de gemeenschap van Wijdemeren en bedoeld voor personen, bedrijven en instellingen die zich met hun belangeloze inzet verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving in de gemeente Wijdemeren maar waarvan de inzet in aard en omvang niet in aanmerking komt voor de erepenning of het ereburgerschap.

 • e.

  ereboek: een boek waarin wordt geregistreerd aan welke (rechts)personen met datum en reden, een gemeentelijke onderscheiding

  is toegekend.

Artikel 2 Ereburgerschap

 • 1. De raad kan op voorstel van burgemeester en wethouders het ereburgerschap toekennen aan een persoon of personen, ingezetenen en niet-ingezetenen die zich voor de gemeente of plaatselijke gemeenschap(pen) op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt als blijk van grote waardering, genegenheid en dankbaarheid.

  Deze onderscheiding wordt, zo mogelijk, in een plechtige raadszitting door de voorzitter van de raad toegekend.

 • 2. Ten bewijze van de toekenning van deze eretitel wordt aan de decoranda c.q. de decorandus een oorkonde met de reden van de uitreiking overhandigd.

 • 3. Aan deze titel kunnen geen rechten worden ontleend en zijn geen verplichtingen verbonden. Bij bijzondere evenementen van de gemeente kunnen de ereburgers zo lang zij leven worden uitgenodigd aanwezig te zijn.

 • 4. Indien bijzondere redenen daartoe aanleiding geven kan de raad op voorstel van burgemeester en wethouders de decoranda c.q. de decorandus van het ereburger-schap vervallen verklaren.

Artikel 3 Erepenning

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan als blijk van waardering en erkentelijkheid een penning in zilver toekennen aan (rechts)personen, ingezetenen en niet-ingezetenen, die zich voor de gemeente of de plaatselijke gemeenschap(pen) op bijzondere wijze hebben ingespannen of binnen de gemeente op enig maatschappelijk vlak een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd.

 • 2. Deze blijk van waardering wordt, zo mogelijk, aan de persoon overhandigd in een speciale bijeenkomst ter van deze persoon/personen

 • 3. Het besluit onder 1 wordt medegedeeld aan de gemeenteraad.

Artikel 4 De Optimist

 • 1. Het college beslist over de toekenning van De Optimist. De burgemeester reikt De Optimist uit.

 • 2. De Optimist wordt toegekend aan:

  • -

   Jongeren van 6 tot 18 jaar die ingezetene zijn van de gemeente Wijdemeren;

  • -

   Jongeren die zich op bijzondere wijze hebben inzet op het gebied van sport, welzijn, cultuur, kunst, maatschappelijke zorg, ouderen, religie, economie of bedrijfsleven.

  • -

   Jongeren die een eenmalige opmerkelijke prestatie hebben geleverd met een uitstraling die verder gaat dan het lokale niveau.

 • 3. Betrokkene ontvangt een schaalmodel Optimist met naam gegraveerd.

 • 4. Het besluit onder 1 wordt meegedeeld aan de gemeenteraad.”

Artikel 5 De Drijvende Kracht

 • 1. Het college draagt inwoners, bedrijven of instellingen voor en de burgemeester (of locoburgemeester) reikt De Drijvende Kracht uit namens het college.

 • 2. Het is de beoordelingsvrijheid van het college om over te gaan tot toekenning en uitreiking van De Drijvende Kracht. Uitgangspunt is om De Drijvende Kracht gemiddeld drie à vier keer per jaar toe te kennen.

 • 3. Om voor De Drijvende Kracht in aanmerking te komen gelden de volgende criteria:

  • -

   Personen die ingezetene zijn van de gemeente Wijdemeren of bedrijven en instellingen die gevestigd zijn in de gemeente Wijdemeren.

  • -

   Bijzondere (bijv. duur, intensiteit of niveau) inzet op het gebied van sport, welzijn, cultuur, kunst, maatschappelijke zorg, ouderen, religie, economie of bedrijfsleven.

  • -

   Personen die een eenmalige prestatie hebben geleverd met een nieuw karakter of van historische betekenis, met een uitstraling die verder gaat dan het lokale niveau.

 • 4. Het besluit onder 1 wordt meegedeeld aan de gemeenteraad.

Artikel 6 Ereboek

 • 1. De toekenning van een gemeentelijke decoratie wordt geregistreerd in een ereboek.

 • 2. In dit boek worden ten minste de volgende gegevens opgenomen:

  * Naam, datum en plaats van geboorte, alsmede de woonplaats van de begunstigde;

  * De reden van toekenning van de onderscheiding

  * De datum van het besluit van de toekenning van de onderscheiding

  * De datum van uitreiking van de onderscheiding

Artikel 7 Postuum

Alle in deze verordening genoemde onderscheidingen kunnen ook postuum

worden toegekend.

Artikel 8 Vormgeving

Burgemeester en wethouders bepalen de vormgeving, uitvoering en afmetingen van de erepenning in zilver, alsmede het model van het ereboek.

Artikel 9 Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening op het gemeentelijk decoratiestelsel”.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 april 2010.
De raad voornoemd,
de griffier, J.van Ditmarsch
de voorzitter, drs. M.E. Smit