Regeling vervallen per 01-01-2020

Verordening organisatie en werkgeverschap griffie gemeente Zutphen 2014

Geldend van 01-12-2014 t/m 31-12-2019

Intitulé

Verordening organisatie en werkgeverschap griffie gemeente Zutphen 2014

De raad van de gemeente Zutphen,

gelezen het voorstel van het presidium van 3 november 2014 met nummer ;

Gelet op:

 • 1.

  artikel 107e Gemeentewet;

 • 2.

  artikel 149 Gemeentewet.

b e s l u i t :

de 'Verordening organisatie en werkgeverschap griffie gemeente Zutphen 2014' vast te stellen.

Verordening organisatie en werkgeverschap griffie gemeente Zutphen 2014

Vastgesteld bij raadsbesluit van 17 november 2014

Inwerkingtreding 1 december 2014

Afdeling 1 Algemene bepaling

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. raad

de raad van de gemeente Zutphen;

b. fractievoorzitter

de voorzitter van een politieke groepering die zitting heeft in de raad van de gemeente Zutphen;

c. griffier

de griffier van de gemeente Zutphen zoals bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet;

d. griffiemedewerkers

de op de griffie benoemde personen, met uitzondering van de griffier

e. Werkgeverscommissie

de commissie bedoeld in artikel 4 van deze verordening;

f. Rekenkamercommissie

de rekenkamerfunctie voor de gemeente Zutphen zoals bedoeld in artikel 81oa van de Gemeentewet;

g. Auditcommissie

de Auditcommissie zoals deze is ingesteld bij de Verordening op de Auditcommissie 2014 gemeente Zutphen;

h. college

het college van de gemeente Zutphen;

i. secretaris

de gemeentesecretaris van Zutphen zoals bedoeld in artikel 102 van de Gemeentewet.

Afdeling 2. De organisatie van de griffie

Artikel 2 Bevoegd gezag

De raad is het bevoegd gezag ten aanzien van de griffier en de griffiemedewerkers.

Artikel 3 Organisatiedoelstelling en formatie

 • 1. De griffie heeft als doel in de breedst mogelijke zin inhoud te geven aan artikel 107a lid 1 van de Gemeentewet.

 • 2. De griffie bestaat uit:

  • a.

   de griffier;

  • b.

   griffiemedewerkers, waaronder:

   • °

    één of meer raadsadviseurs, waarvan tenminste één ook de rol vervult van plaatsvervanger van de griffier zoals bedoeld in artikel 107 d lid 1;

   • °

    één of meer commissiegriffiers ten behoeve van de door de raad ingestelde Rekenkamercommissie en Auditcommissie;

   • °

    één of meer managementassistenten.

 • 3. De raad stelt op voorstel van de werkgeverscommissie, de personele formatie van de griffie vast.

 • 4. De medewerker(s) die belast is (zijn) met de ondersteuning van de Rekenkamercommissie en/of Auditcommissie is hiërarchisch ondergeschikt aan de griffier, doch legt voor wat betreft de inhoud van zijn werkzaamheden verantwoording af aan de betreffende commissie respectievelijk haar voorzitter.

Artikel 4 Mandatering aan de Werkgeverscommissie

 • 1. De raad heeft een Werkgeverscommissie met het oog op de uitvoering van werkgeverstaken voor de griffier en de griffiemedewerkers.

 • 2. Deze commissie bestaat uit:

  • a.

   minimaal twee en ten hoogste vier door het Presidium aan te wijzen raadsleden, waaronder ten minste twee fractievoorzitters;

  • b.

   de voorzitter van de raad in de rol van adviseur.

 • 3. De Werkgeverscommissie benoemt uit haar midden een voorzitter.

 • 4. De Werkgeverscommissie wordt bijgestaan door een door het college aan te wijzen personeelsfunctionaris.

 • 5. De raad verleent mandaat aan de Werkgeverscommissie voor het uitoefenen van alle bevoegdheden als bevoegd gezag ten aanzien van de griffier en de griffiemedewerkers, met uitzondering van het benoemen, schorsen en ontslaan van de griffier en diens plaatsvervanger, zoals bedoeld in artikel 107 respectievelijk 107d lid 1 van de Gemeentewet.

Artikel 5 Ondermandatering aan de griffier

 • 1. Besluiten over de toepassing en uitvoering van lokale arbeidsvoorwaarden ten aanzien van griffiemedewerkers, met uitzondering van ontslag als disciplinaire maatregel op grond van artikel 8:13 Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling worden genomen door de griffier, waartoe de Werkgeverscommissie de bevoegdheden als bedoeld in artikel 4 lid 5 van deze verordening aan hem ondermandateert. Dergelijke besluiten worden namens de raad ondertekend door de griffier.

 • 2. Besluiten over de toepassing en uitvoering van lokale arbeidsvoorwaarden ten aanzien van de griffier worden genomen door de Werkgeverscommissie. Dergelijke besluiten worden namens de raad ondertekend door de voorzitter van de Werkgeverscommissie.

Artikel 6 Aansturing van de griffier

 • 1. De Werkgeverscommissie is verantwoordelijk voor de aansturing van de griffier.

 • 2. De raad stelt op voorstel van de Werkgeverscommissie een instructie voor de griffier vast, zoals bedoeld in artikel 107a lid 2 van de Gemeentewet.

 • 3. De griffier handelt naar zijn instructie.

 • 4. De griffier legt verantwoording af aan de Werkgeverscommissie over het functioneren van de griffie.

Artikel 7 Financiën

 • 1. De raad stelt jaarlijks in de Programmabegroting de financiële middelen van de griffie en de Rekenkamercommissie vast.

 • 2. De griffier is budgethouder voor de budgetten van de raad, de griffie en de rekenkamercommissie, met uitzondering van de salarissen en vergoedingen van de raad, de Forumleden, de griffier en het griffiepersoneel.

Artikel 8 Dienstverlening

De griffier kan dienstverleningsovereenkomsten aangaan met het college of de secretaris voor het gebruik van bestaande ondersteunende faciliteiten van de organisatie van het college, op het gebied van personeel, informatie, juridische zaken, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting.

Artikel 9 Privaatrechtelijke zaken

Bij privaatrechtelijke overeenkomsten ten behoeve van de raad is de griffier namens de raad de functionaris aan wie het college en de burgemeester het aangaan en het ondertekenen van die overeenkomsten kunnen mandateren.

Afdeling 3. Rechtspositionele zaken

Artikel 10 Arbeidsvoorwaarden van de griffier en de griffiemedewerkers

 • 1. Voor de griffier en de griffiemedewerkers zijn de lokale arbeidsvoorwaarden en arbeidsvoorwaardenregelingen van toepassing overeenkomstig de door het college nu of in de toekomst vastgestelde lokale arbeidsvoorwaarden en arbeidsvoorwaardenregelingen, behoudens de bij deze verordening of enig ander besluit van de raad gestelde uitzonderingen.

 • 2. Voordat het college besluit over wijziging van de lokale arbeidsvoorwaardenregelingen, wordt de Werkgeverscommissie in de gelegenheid gesteld daarover advies uit te brengen.

Artikel 11 Functiebeschrijving en functieboek

 • 1. De raad stelt een functiebeschrijving van de griffier vast.

 • 2. De raad stelt een functieboek vast met daarin de functiebeschrijvingen van de functies van de griffiemedewerkers.

Artikel 12 Medezeggenschap

 • 1. De griffie kan worden beschouwd als zelfstandige onderneming in de zin van artikel 1 lid 1c van de Wet op de ondernemingsraden.

 • 2. De griffier regelt als bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden in overleg met de Werkgeverscommissie en de medewerkers van de griffie de medezeggenschap voor de griffie, waarbij met toepassing van artikel 3 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden een gemeenschappelijke ondernemingsraad kan worden ingesteld.

Artikel 13 Personeelsbeoordeling en functioneringsgesprekken

 • 1. De personeelsbeoordeling van de griffier vindt plaats door de Werkgeverscommissie.

 • 2. De functioneringsgesprekken met de griffier worden gevoerd door de Werkgeverscommissie..

 • 3. De personeelsbeoordeling van de griffiemedewerkers vindt plaats door de griffier.

 • 4. De functioneringsgesprekken van de griffiemedewerkers worden gevoerd door de griffier.

Artikel 14 Werktijden en overwerkaanspraken

 • 1. Na overleg met de betrokken griffiemedewerker(s) kan de griffier hun arbeidstijden vaststellen in afwijking van de lokale arbeidsvoorwaarden, voor zover de werkzaamheden van de raad dit noodzakelijk maken.

 • 2. In afwijking van de lokale arbeidsvoorwaardenregelingen bestaat voor de griffier en voor griffiemedewerkers, als compensatie voor het uitvoeren van werkzaamheden buiten de normale werktijden, voorvloeiend uit de ondersteuning van de raad, uitsluitend een recht op verlof gelijk aan het aantal uren van het overwerk.

Afdeling 4. Slotbepalingen

Artikel 15 Hardheidsclausule

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of tot situaties leidt waarmee geen redelijk doel is gediend, beslist de Werkgeverscommissie.

Artikel 16 Inwerkingtreding en intrekking

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 december 2014.

 • 2. Op het in lid 1 genoemde tijdstip vervalt de “Verordening regelende de organisatie en het werkgeverschap van de griffie gemeente Zutphen”.

Artikel 17 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Griffieverordening gemeente Zutphen 2014”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zutphen, gehouden op 17 november 2014.
de voorzitter,
de griffier,