Regeling vervallen per 01-01-2020

Werktijdenregeling Velsen 2014

Geldend van 01-01-2014 t/m 31-12-2019

Intitulé

Werktijdenregeling Velsen 2014

Hoofdstuk 1

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • Bedrijfstijd

 • De tijd waarin medewerkers op kantoor werkzaamheden kunnen verrichten

 • Medewerker

 • De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR

 • Werkgever

 • Het college van burgemeester en wethouders van Velsen; en de Werkgeverscommissie van Velsen.

Artikel 2 Werktijden

 • 1.

  De individuele medewerker maakt met zijn direct leidinggevende afspraken over de door hem te werken uren en de tijdstippen waarop gewerkt wordt.

 • 2.

  Voor een aantal functies worden de individuele werktijden eenzijdig vastgesteld (zie bijlage 1). Voor medewerkers in deze functies geldt de bijzondere regeling voor werktijden zoals bepaald in paragraaf 2 van hoofdstuk 4 CAR/VAR.

Artikel 3 Bedrijfstijd

 • 1.

  De bedrijfstijd is van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 18.00 uur.

 • 2.

  Op jaarbasis kunnen er maximaal 3 dagen aangewezen worden waarop de gemeentelijke panden zijn gesloten. De dagdelen worden jaarlijks in overleg met de Ondernemingsraad bepaald. Indien de aanwijzing van de dagen leidt tot organisatorische problemen doordat wettelijk verplichte werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, kan deze voor bepaalde onderdelen van de organisatie buiten werking gesteld worden.

 • 3.

  Hetgeen bepaald in artikel 4:5 lid 3 CAR/VAR geldt ook voor de lokaal vastgestelde feestdagen, te weten: Goede Vrijdag, 1 mei en 5 mei.

Artikel 4 Thuiswerken

 • 1.

  De leidinggevende en medewerker bepalen in gezamenlijk overleg welke werkzaamheden de medewerker thuis kan en mag uitvoeren en aan welke randvoorwaarden het thuiswerken moet voldoen en welke faciliteiten worden geboden.

 • 2.

  De medewerker draagt er zorg voor dat de thuiswerkplek voldoet aan de eisen die worden gesteld in de Arbeidsomstandighedenwet.

 • 3.

  De medewerker vult de checklist “Risico inventarisatie & Evaluatie thuiswerkplek” in (bijlage 2). Dit document wordt door medewerker en leidinggevende ondertekend en bewaard in het Persoonlijk dossier van de medewerker.

Artikel 5 Onvoorziene gevallen

Voor gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 6 Slotbepaling

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Werktijdenregeling Velsen 2014” en treedt, onder gelijktijdige intrekking van de “Regeling Werktijden 1998” in werking met ingang van 1 januari 2014.

Bijlage 1: Functies die onder bijzondere regeling vallen

1. Facilitair medewerker

2. Allround facilitair medewerker

3. Sporthalbeheerder

4. Zweminstructeur/toezichthouder

5. Medewerker onderhoud/toezichthouder

6. Medewerker zwembadtechniek

7. Coördinator zwembad

8. Medewerker receptie/kassa

Bijlage 2

Bijlage 2 Risico-inventarisatie

Toelichting op de Werktijdenregeling Velsen 2014

Artikel 2. Werktijden

Medewerkers maken met hun direct leidinggevende afspraken over de werktijden. Voor een aantal functies wordt de werktijden eenzijdig door de leidinggevende vastgesteld, hiervoor geldt de Bijzondere regeling. De afdelingsmanagers en teamleiders hebben de functies waarvoor dit van toepassing is bepaald. Voor deze medewerkers verandert er niets. Voor hen blijft het dagvenster van 7.00 tot 18.00 bestaan en blijven de overwerk- en onregelmatigheidstoeslag gehandhaafd. Deze functies zijn opgenomen in de bijlage van de Werktijdenregeling Velsen 2014.

Artikel 3. Bedrijfstijd

In de nieuwe CAO is het dagvenster verruimd en kunnen medewerkers van maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 22.00 uur hun werkzaamheden verrichten (in overleg met hun leidinggevende). Zij kunnen die werkzaamheden doordeweeks tussen 7.00 en 18.00 uur op kantoor verrichten en daarna eventueel thuis als ze daarover afspraken hebben gemaakt met hun leidinggevende. De IT applicaties zijn beschikbaar gedurende het nieuwe dagvenster. Gepland onderhoud zal vermeld worden op de ICT kalender op Intranet. De helpdesk van de afdeling Automatisering is maandag t/m donderdag van 08:00 tot 17:00 uur en vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur beschikbaar voor ondersteuning. Voor ondersteuning tijdens de avondopenstelling van Burgerzaken en het Zwembad, kan er beroep gedaan worden op de 3e lijn beheerder piket.

Mogelijk geeft het bredere dagvenster in de toekomst wel aanleiding tot een verruiming van de kantoortijden en/of servicetijden van ondersteunende afdelingen.

Artikel 4. Thuiswerken

Veel functies zijn geschikt voor (af en toe) thuiswerken, maar niet allemaal. Ook niet alle werkzaamheden lenen zich hiervoor. Leidinggevende en medewerker bepalen dit in gezamenlijk overleg. Voor het inrichten van een werkplek is de medewerker zelf verantwoordelijk. De werkgever verstrekt alleen een telewerktoken, verdere kosten zijn voor eigen rekening. Ook dient de medewerker er voor te zorgen dat de thuiswerkplek voldoet aan de eisen van de Arbeidsomstandighedenwet. De checklist “Risico inventarisatie & Evaluatie thuiswerkplek” moet daarom altijd ingevuld worden. Als de thuiswerksituatie wijzigt moet deze opnieuw ingevuld worden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de medewerker.

Meer- en minder werken

Er moet 1818,5 uur op jaarbasis gewerkt worden bij fulltime dienstverband. Flexibele inzet van uren is het uitgangspunt. Teveel gewerkte uren worden op een ander moment gecompenseerd. Leidinggevenden sturen erop dat er op het einde van het jaar geen overschot/tekort is. Medewerkers hebben hier ook een verantwoordelijkheid in. Alleen als het expliciet duidelijk is dat er aanmerkelijk meer uren dan de betrekkingsomvang gewerkt worden, gaan medewerker en leidinggevende in overleg over de compensatie daarvan. Het oude systeem van compensatie-uren sparen (tot maximaal 12 dagen) uit de huidige Werktijdenregeling past niet bij de nieuwe uitgangspunten en vervalt daarom in de nieuwe regeling.