Verordening co-creatie en advisering sociaal domein gemeente Peel en Maas

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Intitulé

Verordening co-creatie en advisering sociaal domein gemeente Peel en Maas

De raad van de gemeente Peel en Maas

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 september 2014;

gelet op artikel 47 van de Participatiewet, artikel 20 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 2.10 van de Jeugdwet;

weet hebbendvan de discussies die over dit onderwerp zijn gevoerd in en met het veld;

overwegendedat de operatie ‘de wissels om’, de transformaties in het sociaal domein en de reeds langer in de gemeente Peel en Maas ontwikkelde werkwijze van zelfsturing een nieuw beleid vergen ten aanzien van cliëntenparticipatie;

 

besluit vast te stellen:

de Verordening co-creatie en advisering sociaal domein gemeente Peel en Maas

Hoofdstuk 1 Co-creatie en sociaal domein

Artikel 1 Co-creatie

Door het college aangemerkte groepen die belangen hebben ten aanzien van het sociaal domein, worden in de gelegenheid gesteld om als co-createurs inbreng te leveren bij het ontwikkelen en realiseren van beleid dat betrekking heeft op dit domein alsmede bij de evaluatie hiervan. Dit geldt met name voor het beleid dat de instemming behoeft van de raad en/of het college.

Artikel 2 Groepen van belanghebbenden

 • a.

  De in artikel 1 bedoelde belangengroepen dienen aannemelijk te maken dat ze een zo goed mogelijke afspiegeling en vertegenwoordiging zijn van de groep(en) wiens belangen ze behartigen.

 • b.

  Als zodanig worden door het college de volgende belangengroepen aangemerkt:

  • -

   Zorgvragersoverleg Peel en Maas

  • -

   Adviesraad werk en inkomen

  • -

   Gehandicaptenplatform Peel en Maas

  • -

   Centrale seniorenraad Peel en Maas

  • -

   Mantelzorgforum Peel en Maas

 • c.

  De in artikel 2 sub b gebezigde opsomming is niet uitputtend; het college is bevoegd andere belangenorganisaties toe te voegen.

Artikel 3 Faciliteren

Het college stelt een subsidiebeleid vast, waarin de facilitering van de in artikel 2 genoemde gremia wordt geregeld.

Artikel 4 Meespraak vanaf het begin

 • a.

  Om belanggroepen in staat te stellen tot co-creatie, worden ze betrokken vanaf het begin van het proces van het tot stand brengen van beleid op het sociaal domein.

 • b.

  De belanggroepen zijn als co-createurs gerechtigd om zelf initiatieven te nemen tot het op gang brengen van een proces van beleidsvorming of beleidsevaluatie.

Hoofdstuk 2 Adviesraad sociaal domein

Artikel 5 Adviesraad

Het college stelt een adviesraad sociaal domein in.

 • a.

  De adviesraad heeft de taak om gevraagd en ongevraagd een advies uit te brengen aan het college over alle beleidsvoorstellen op het terrein van het sociaal domein die de instemming behoeven van het college en/of de gemeenteraad. Deze beleidsvoorstellen worden tijdig ter advisering voorgelegd aan de adviesraad, alvorens ze ter besluitvorming aangeboden worden aan de gemeenteraad en/of het college.

 • b.

  Bij twijfel of een voorstel aangemerkt moet worden als een beleidsvoorstel vindt hierover overleg plaats tussen de adviesraad en het college. Bij meningsverschil wordt het oordeel van de adviesraad gevolgd.

 • c.

  In het opstellen van zijn advies geeft de Raad met name zijn oordeel over de volgende twee aspecten:

  • -

   De mate waarin alle hiervoor in aanmerking komende vertegenwoordigers van belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld om mee te doen aan het proces van co-creatie;

  • -

   De mate waarin het voorgestelde beleid spoort met het uitgangspunt van integraliteit.

 • d.

  De adviezen van de Adviesraad zijn openbaar.

 • e.

  De adviesraad bestaat uit tenminste 7 en ten hoogste 9 onafhankelijke deskundigen die door het college worden benoemd.

 • f.

  De door het Zorgvragersoverleg Peel en Maas ingestelde werkgroep wordt door het college in de gelegenheid gesteld om een procedure op te zetten en uit te voeren om geschikte kandidaten voor de Adviesraad Sociaal Domein te selecteren. De procedure behoeft de instemming van het College. De volgens deze procedure geselecteerde kandidaten worden door het college benoemd, tenzij dwingende redenen zich hiertegen verzetten.

 • g.

  De leden worden benoemd voor een periode van 3 jaar. De leden kunnen één maal voorgedragen worden voor een al dan niet aansluitende nieuwe periode van 3 jaar.

 • h.

  De adviesraad regelt zijn eigen taakverdeling, vergaderorde en informatie-inwinning, na overleg hierover met het college.

 • i.

  Het college zorgt voor een adequate ondersteuning van de adviesraad door het ter beschikking stellen van middelen waarmee hij zelf kan voorzien in secretariële ondersteuning, vergaderfaciliteiten en vergoeding van onkosten.

Hoofdstuk 3 Overige bepalingen

Artikel 9 Intrekken oude verordening

De verordening Cliëntenparticipatie WWB/WSW zoals vastgesteld op 21 april 2008 wordt ingetrokken.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening co-creatie en advisering sociaal domein

  gemeente Peel en Maas.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 oktober 2014
De griffier, de voorzitter
drs. A.G. Joosten, W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Toelichting op de Verordening Co-creatie en advisering sociaal domein

Toelichting op de Verordening Co-creatie en advisering sociaal domein