Samenwerkingsovereenkomst BOA’s Domein III Onderwijs (leerplicht) gemeenten regio West-Brabant

Geldend van 23-10-2014 t/m heden

Intitulé

Samenwerkingsovereenkomst BOA’s Domein III Onderwijs (leerplicht) gemeenten regio West-Brabant

Samenwerkingsovereenkomst BOA’s Domein III Onderwijs (leerplicht) gemeenten regio West-Brabant

Partijen:

De burgemeesters van de navolgende gemeenten:

1 Aalburg

2 Alphen-Chaam

3 Baarle-Nassau

4 Bergen op Zoom

5 Breda

6 Drimmelen

7 Etten-Leur

8 Geertruidenberg

9 Halderberge

10 Moerdijk

11 Oosterhout

12 Roosendaal

13 Rucphen

14 Steenbergen

15 Werkendam

16 Woudrichem

17 Woensdrecht

18 Zundert

Overwegende dat:

 • 1.

  Partijen kennis genomen hebben van:

  • ·

   Artikel 142 Wetboek van Strafvordering;

  • ·

   Het Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar;

  • ·

   De Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar;

 • 2.

  Partijen voor de handhaving van landelijke wetgeving op het gebied van leerplicht en kwalificatieplicht in de betreffende gemeenten één of meerdere buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) ex. artikel 142 van het Wetboek van strafvordering hebben aangesteld; bevoegd tot handhaving van Domein III Onderwijs van de Circulaire Buitengewoon Opsporingambtenaar voor zover de handhaving van die wetgeving binnen de reikwijdte van de aan hen verstrekte akte van aanstelling en functieomschrijving valt;

 • 3.

  Partijen het ter borging van een adequate opsporing en handhaving noodzakelijk achten de BOA’s bedoeld onder punt 2., telkens met inachtneming van hun wettelijke bevoegdheden, in te kunnen zetten op elkaars grondgebied, in casu alle 18 gemeenten van de regio West-Brabant, om optimaal gebruik te maken van de in deze regio aanwezige opsporings- en handhavingscapaciteit voor de uitvoering van de Leerplichtwet 1969;

 • 4.

  Het efficiënt is om op structurele basis in de mogelijkheid van deze regionale samenwerking te voorzien zodat snel en adequaat op schriftelijke verzoeken tot tijdelijke tewerkstelling binnen de regio kan worden gereageerd;

 • 5.

  Partijen voorgaande punten hebben besproken tijdens het lokale driehoeksoverleg in de politiedistricten De Markiezaten en De Baronie als bedoeld in artikel 14 van de Politiewet 1993;

 • 6.

  Partijen het voorgaande hebben besproken met de toezichthouder en direct toezichthouder op de BOA’s zoals bedoeld in artikel 36 van het Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar zijnde respectievelijk de Hoofdofficier van Justitie van het arrondissementsparket Breda en de politiechef van de regionale eenheid Zeeland West-Brabant en zij zich akkoord verklaren;

Komen het volgende overeen:

(overeenkomst als bedoeld in paragraaf 3.4. van de Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar 201 1 )

Artikel 1 Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)

 • a. Daar waar in deze samenwerkingsovereenkomst wordt gesproken over “Buitengewoon Opsporingsambtenaar” of “BOA” wordt bedoeld: een opsporingsambtenaar ex. artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, bevoegd tot handhaving van de in Domein III Onderwijs van de Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar genoemde wetgeving, telkens voor zover de handhaving van die wetgeving binnen de reikwijdte van de aan hen verstrekte aktes en functieomschrijving valt en die BOA een dienstverband heeft bij één van de samenwerkende gemeenten van de regio West-Brabant.

 • b. Daar waar met betrekking tot de BOA de mannelijke vorm gebruikt wordt, kan tevens de vrouwelijke vorm gelezen worden.

Artikel 2 Regionale uitoefening opsporingsbevoegdheid

De BOA Domein III Onderwijs is gerechtigd zijn opsporingsactiviteiten en -bevoegdheden uit te oefenen in alle 18 gemeenten van de regio West-Brabant.

Artikel 3 Aansturing

 • a. De BOA die buiten de gemeente van aanstelling werkzaamheden verricht bij een andere gemeente valt onder de leiding, het toezicht en de verantwoordelijkheid van die gemeente.

 • b. Deze gemeente heeft tot taak om de BOA over de geldende lokale afspraken te informeren.

 • c. De rechtspositieregeling van de gemeente van aanstelling blijft van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt tussen partijen en BOA.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

De gemeente waar de BOA feitelijk zijn werkzaamheden verricht, draagt verantwoordelijkheid

voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de BOA in verband met de door hem te

verrichten werkzaamheden.

Artikel 5 Vergoeding, huisvesting en vervoer

Afspraken over vergoeding, huisvesting en vervoer vallen buiten de reikwijdte van deze

samenwerkingsovereenkomst en worden desgewenst tussen gemeenten onderling geregeld.

Artikel 6 Kwaliteit

 • a. De gemeente van aanstelling is verantwoordelijk voor en borgt de kwaliteit van de geldigheid van de opsporingsbevoegdheid, permanente her- en bijscholing, trainingen, vaardigheden en dergelijke die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de BOA tijdens diens feitelijke werkzaamheden bij een andere gemeente.

 • b. De gemeente, anders dan de gemeente van aanstelling, is verantwoordelijk voor en bewaakt de kwaliteit van het opsporingsonderzoek en -product (proces-verbaal) van de BOA die in het kader van deze overeenkomst in die gemeente feitelijk zijn werkzaamheden verricht.

Artikel 7 Opsporingsbevoegdheid en grondgebied

De BOA die beschikt over een titel van opsporingsbevoegdheid, de bekwaamheid en

betrouwbaarheid voor het uitoefenen van opsporingsbevoegdheden en een akte van

beëdiging is bevoegd ter zake van de feiten die in die akte zijn vermeld en daarvan ambtsedig

proces-verbaal op te maken als bedoeld in artikel 152 Wetboek van Strafvordering. Met deze

overeenkomst wordt het grondgebied, vermeld in de akte van opsporingsbevoegdheid uitgebreid tot het grondgebied van de 18 gemeenten in de regio West-Brabant.

Artikel 8 Verantwoording

De direct toezichthouder, de politiechef van de regionale eenheid Zeeland West-Brabant, wordt geïnformeerd over de uitwisseling van de BOA's, de personalia van de betreffende BOA's, de te verrichten taken en de daaraan verbonden bevoegdheden. Aan de direct toezichthouder worden voorts gegevens aangeleverd voor het jaarverslag. De gemeente Breda heeft hierbij de coördinatie en is het eerste aanspreekpunt.

Artikel 9 Klachten

-Indien een klacht wordt ingediend over een gedraging van de BOA in de gemeente van tewerkstelling wordt deze klacht ingevolge hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht opgevat als een gedraging van het bestuursorgaan waaronder de BOA ressorteert. De klacht wordt derhalve door de gemeente van tewerkstelling behandeld. De gemeente van aanstelling zal van het verloop van de klachtenprocedure door de gemeente van tewerkstelling in kennis worden gesteld.

-Indien de klacht tegen de BOA betrekking heeft op de uitoefening van zijn bevoegdheden zendt de gemeente waar de BOA feitelijk werkzaam is terstond een afschrift van de klachtaan de direct toezichthouder en de toezichthouder (cfm art. 42 BBO). Bij de uitoefening van bevoegdheden als

BOA gaat het om de uitoefening van bevoegdheden in het kader van de opsporing van strafbare feiten. De betrokken gemeente neemt bij de afhandeling van de klacht het oordeel van de toezichthouder over de rechtmatigheid en behoorlijkheid in acht. Zij stelt de (direct) toezichthouder in de gelegenheid tot het geven van een oordeel door voorafgaand aan de

definitieve afhandeling een afschrift van het klachtdossier ter beschikking te stellen. Van de klachtafdoening stelt de gemeente de beide toezichthouders schriftelijk in kennis waarbij, indien van toepassing, is opgenomen welke maatregelen ter verbetering zijn genomen omherhaling van de klacht te voorkomen.

Artikel 10 Geldigheidsduur en beëindiging overeenkomst

 • a. Deze samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan voor onbeperkte duur.

 • b. Deze samenwerkingsovereenkomst kan eenzijdig worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden of op elk moment zonder opzegtermijn wanneer dit gebeurt met instemming van alle partijen. Opzegging gebeurt schriftelijk bij de regionaal coördinator BOA van de regionale eenheid Zeeland West-Brabant.

 • c. Bij opzegging van de overeenkomst door (een) partij(en) vervallen alle vormen van ondersteuning waaraan de opzeggende partij(en) zich eerder had(den) verbonden.

 • d. In het geval de toezichthouder en/of de direct toezichthouder schriftelijk heeft aangegeven niet langer akkoord te gaan met deze overeenkomst vervalt deze overeenkomst per direct.

Artikel 11 Evaluatie

Deze overeenkomst wordt eens per twee jaren geëvalueerd. De coördinatie van de evaluatie is in handen van de gemeente Breda. De eerste evaluatie dient uiterlijk op 1 oktober 2016 gereed te zijn (kan dan opgenomen worden in het leerplicht jaarverslag). De evaluatie heeft met name betrekking op de manier waarop de samenwerking gefunctioneerd heeft. De tweejaarlijkse evaluatie gaat ter kennisgeving uit naar alle colleges van burgemeester en wethouders, de toezichthouder en direct toezichthouder.

Artikel 12 Wijziging overeenkomst

Wijziging van deze samenwerkingsovereenkomst kan schriftelijk en met instemming van alle

partijen, de toezichthouder en direct toezichthouder plaatsvinden. Het tijdstip van inwerking-treding van de wijziging wordt duidelijk aangegeven.

Artikel 13 Citeertitel

Deze samenwerkingsovereenkomst wordt aangehaald als “Samenwerkingsovereenkomst

BOA’s Domein III Onderwijs (leerplicht) gemeenten regio West-Brabant”.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • a.

  Deze samenwerkingsovereenkomst treedt in werking met ingang van de datum dat deze door de toezichthouder en direct toezichthouder alsmede door twee partijen is ondertekend en gedagtekend.

 • b.

  De werking van de ondertekende overeenkomst beperkt zich tot de gemeenten die deze overeenkomst hebben ondertekend.

Aldus overeengekomen en getekend:

1 Gemeente Aalburg, vertegenwoordigd door de burgemeester van de gemeente Aalburg,

Burgemeester A.M.T. Naterop

Ondertekend te:………………………………………………………………………………………

Datum:………………………………………………………………………………………………..

Handtekening:………………………………………………………………………………………

2 Gemeente Alphen-Chaam, vertegenwoordigd door de burgemeester van de gemeente Alphen-Chaam,

Burgemeester drs. H.W.S.M. Nuijten

Ondertekend te:………………………………………………………………………………………………………..

Datum:………………………………………………………………………………………………………………….

Handtekening:…………………………………………………………………………………………………………

3 Gemeente Baarle-Nassau, vertegenwoordigd door de burgemeester van de gemeente Baarle-Nassau,

Burgemeester drs. V.T.M. Braam

Ondertekend te:……………………………………………………………………………………………………….

Datum:…………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening:……………………………………………………………………………........................................

4 Gemeente Bergen op Zoom, vertegenwoordigd door de burgemeester van de gemeente Bergen op Zoom,

Burgemeester dr. F.A. Petter

Ondertekend te:…………………………………………………………………………………………………………….

Datum:………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening:……………………………………………………………………………………………………………..

5 Gemeente Breda, vertegenwoordigd door de burgemeester van de gemeente Breda,

Burgemeester P.A.C.M. van der Velden

Ondertekend te:………………………………………………………………………………….

Datum:……………………………………………………………………………………………

Handtekening:…………………………………………………………………………………..

6 Gemeente Drimmelen, vertegenwoordigd door de burgemeester van de gemeente Drimmelen,

Burgemeester drs. G.L.C.M. de Kok

Ondertekend te:………………………………………………………………............................................

Datum:………………………………………………………………………………………………………..

Handtekening:………………………………………………………………………………………………..

7 Gemeente Etten-Leur, vertegenwoordigd door de burgemeester van de gemeente Etten-Leur,

Burgemeester H. van Rijnbach-de Groot

Ondertekend te:…………………………………………………………………………………………….

Datum:………………………………………………………………………………………………………

Handtekening:……………………………………………………………………………………………..

8 Gemeente Geertruidenberg, vertegenwoordigd door de burgemeester van de gemeente Geertruidenberg,

Burgemeester drs. W. van Hees

Ondertekend te:……………………………………………………………………………………………………………

Datum:……………………………………………………………………………………………………………………...

Handtekening:…………………………………………………………………………………………………………….

9 Gemeente Halderberge, vertegenwoordigd door de burgemeester van de gemeente Halderberge,

Burgemeester G.A.A.J. Janssen

Ondertekend te:………………………………………………………………………………………………….

Datum:……………………………………………………………………………………………………………

Handtekening:……………………………………………………………………………………………………

10 De gemeente Moerdijk, vertegenwoordigd door de burgemeester van de gemeente Moerdijk,

Burgemeester J.P.M. Klijs

Ondertekend te:………………………………………………………………………………………………

Datum:………………………………………………………………………………………………………...

Handtekening:……………………………………………………………………………………………….

11 De gemeente Oosterhout, vertegenwoordigd door de burgemeester van de gemeente Oosterhout,

Burgemeester mr.drs. S.W.Th. Huisman

Ondertekend te:…………………………………………………………………………………………

Datum:……………………………………………………………………………………………………

Handtekening:…………………………………………………………………………………………...

12 De gemeente Roosendaal, vertegenwoordigd door de burgemeester van de gemeente Roosendaal,

Burgemeester mr. J.M.L. Niederer

Ondertekend te:………………………………………………………………………………………………………

Datum:………………………………………………………………………………………………………………...

Handtekening:………………………………………………………………………………………………………..

13 De gemeente Rucphen, vertegenwoordigd door de burgemeester van de gemeente Rucphen,

Burgemeester mr. M. van der Meer Mohr

Ondertekend te:……………………………………………………………………………………………….

Datum:…………………………………………………………………………………………………………

Handtekening:………………………………………………………………………………………………..

14 De gemeente Steenbergen, vertegenwoordigd door de burgemeester van de gemeente Steenbergen,

Burgemeester a.i. J. Vos

Ondertekend te:………………………………………………………………………………………………………..

Datum:………………………………………………………………………………………………………………….

Handtekening:…………………………………………………………………………………………………………

15 De gemeente Werkendam, vertegenwoordigd door de burgemeester van de gemeente Werkendam,

Burgemeester drs. C.G.J. Breuer

Ondertekend te:………………………………………………………………………………………………………

Datum:…………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening:………………………………………………………………………………………………………..

16 De gemeente Woudrichem, vertegenwoordigd door de burgemeester van de gemeente Woudrichem,

Burgemeester A. Noordergraaf

Ondertekend te:………………………………………………………………………………………………………..

Datum:…………………………………………………………………………………………………………………..

Handtekening:………………………………………………………………………………………………………….

17 De gemeente Woensdrecht, vertegenwoordigd door de burgemeester van de gemeente Woensdrecht,

Burgemeester J.J.C. Adriaansen

Ondertekend te:………………………………………………………………………………………………………….

Datum:……………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening:…………………………………………………………………………………………………………..

18 De gemeente Zundert, vertegenwoordigd door de burgemeester van de gemeente Zundert,

Burgemeester L.C. Poppe-de Looff

Ondertekend te:…………………………………………………………………………………………….

Datum:………………………………………………………………………………………………………

Handtekening:……………………………………………………………………………………………...

19 De toezichtouder, Hoofdofficier van Justitie van het arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant,

De heer mr. H.M.P. Hillenaar

Ondertekend te:……………………………………………………………………………………………………………

Datum:……………………………………………………………………………………………………………………...

Handtekening:……………………………………………………………………………………………………………..

20 De direct toezichthouder, de Politiechef van de eenheid Zeeland-West-Brabant,

De heer P.A.J. Santegoeds (gemandateerd)

Ondertekend te:………………………………………………………………………………….

Datum:……………………………………………………………………………………………

Handtekening:……………………………………………………………………………………