Reglement Basisregistratie Personen Zandvoort 2014

Geldend van 07-11-2014 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 06-01-2014

Intitulé

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort; gelet op artikel 3.8 van de Wet basisregistratie personen; artikel 15 van de Wet bescherming persoonsgegevens en: de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Zandvoort 2014; besluiten het volgende reglement, inclusief toelichting, vast te stellen:

REGLEMENT BASISREGISTRATIE PERSONEN ZANDVOORT 2014

Inhoudopgave

Artikel 1 Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

  • 1. Met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Zandvoort worden verstrekt, voor zover deze organen de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de aan hen opgedragen taken.

  • 2. De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen, selectieverstrekkingen en mutatieberichtgeving op papier.

  • 3. De organen van de gemeente Zandvoort aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in bijlage 1.

Artikel 2 Verstrekkingen aan derden

  • 1. Met inachtneming van artikel 3.8 van de Wet basisregistratie personen en artikel 2 van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Zandvoort 2014 kunnen gegevens uit de basisregistratie aan derden worden verstrekt voor werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang.

  • 2. De werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang als bedoeld in lid 1, de categorieën van derden en de voorwaarden voor de verstrekking zijn vermeld in bijlage 2.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 6 januari 2014.

Artikel 4 Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement basisregistratie personen Zandvoort 2014 (Reglement BRP Zandvoort 2014).

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort op 9 september 2014,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage 1, blad 1

De volgende binnengemeentelijke afnemers ontvangen via mutatieberichtgeving op papier de volgende gegevens voor de aangegeven doelen

Bijlage 1, blad 2

Binnengemeentelijke afnemers met rechtstreekse toegang tot de BRP

Bijlage 1, blad 3

Interne koppelingen

Bijlage 2

Verstrekking aan derden

Toelichting Reglement basisregistratie personen Zandvoort 2014

Algemeen

Dit reglement vloeit voort uit de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Zandvoort 2014, door de raad vastgesteld op 26 augustus 2014. De raad heeft hierin de nadere regeling van de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente, aan het college van burgemeester en wethouders opgedragen. Daarnaast krijgt het college de opdracht om de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt, en de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan te wijzen. Hieronder volgt voor zover nodig een nadere toelichting op de artikelen in dit reglement.

Begripsbepalingen

De begrippen uit de Wet basisregistratie personen (Wbrp) die relevant zijn voor de inhoud van dit reglement, zijn integraal overgenomen van artikel 1 Wbrp. Het betreft de begrippen basisregistratie, ingeschrevene en ingezetene en derde.

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één basisregistratie personen (BRP), die vooralsnog bestaat uit centrale door het rijk beheerde en lokale door de gemeenten beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

Ingeschrevene en ingezetene

De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Zandvoort.

Derde

Een derde is elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verstrekt de gemeente voor de uitvoering van haar taken gegevens van personen die wel in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Zandvoort woonachtig zijn. Deze systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de minister van BZK voor de gemeente Zandvoort op grond van artikel 3.2 Wbrp.

Zolang de Wbrp door de gemeente Zandvoort wordt uitgevoerd met behulp van de systemen die zij al gebruikte onder het regime van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wgba), is er met betrekking tot de eigen inwoners nog geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens door de minister van BZK. De gemeente Zandvoort beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners.

Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Zandvoort woonachtig zijn, moet de gemeente Zandvoort het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen. In de in de bijlagen opgenomen tabellen is ook voor de mogelijkheden van verkrijging van gegevens van ingeschrevenen uitgegaan van het autorisatiebesluit van de minister van BZK.

Artikel 2 Verstrekkingen aan derden

Bij de verstrekking aan derden kan onderscheid gemaakt worden tussen derden die namens de verantwoordelijke (College van burgemeester en wethouders) beleid uitvoeren en overige derden die op grond van een gewichtig maatschappelijk belang gegevens opvragen.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Het Reglement basisregistratie personen Zandvoort 2014, waarmee dit reglement wordt geciteerd, treedt in werking op de dag dat de Wbrp in werking is getreden; 6 januari 2014. Als gevolg van de korte invoeringstermijn, is het noodzakelijk dit reglement met terugwerkende kracht vast te stellen. Hiermee wordt aan de verstrekkingen, gedaan in de periode tussen 6 januari 2014 en de vaststelling van dit reglement, alsnog een adequate grondslag geboden. Terugwerkende kracht ligt hier voor de hand omdat alleen daarmee de voortdurende goede uitvoering van bepaalde gemeentelijke taken gewaarborgd is.