Reglement Basisregistratie Personen

Geldend van 24-10-2014 t/m heden

Intitulé

Reglement Basisregistratie Personen

Zaaknummer: 1075273

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn gelet op:

 • -

  de Wet basisregistratie personen,

 • -

  de Wet bescherming persoonsgegevens en

 • -

  de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Hoorn (Verordening BRP Hoorn)

besluiten vast te stellen het:

Reglement Basisregistratie Personen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 - Begripsbepalingen

Dit reglement verstaat onder:

 • -

  de Wet: de Wet basisregistratie personen (Wet BRP art 1.2);

 • -

  BRP: de basisregistratie personen van gemeente Hoorn;

 • -

  Verordening BRP: de verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Hoorn;

 • -

  beheerregeling BRP: de Regeling beheer BRP als bedoeld de Wet BRP;

 • -

  verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders;

 • -

  beheerder: degene die op grond van de Regeling beheer BRP is aangewezen als beheerder;

 • -

  bewerker: degene die, niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie, het geheel of een gedeelte van het geautomatiseerde systeem onder zich heeft, waarmee de gemeentelijke basisregistratie persoonsgegevens wordt gevoerd;

 • -

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie personen is opgenomen;

 • -

  de ingezetene: de ingeschrevene, die zijn adres heeft in een gemeente in Nederland, en op wiens persoonslijst niet het gegeven van zijn overlijden of van vertrek uit Nederland als actueel gegeven is opgenomen;

 • -

  derde: elke natuurlijke persoon niet-zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene.

Hoofdstuk 2 Bepalingen met betrekking tot de gemeentelijke basisregistratie personen

Artikel 2 - Verbanden met andere gemeentelijke registraties

Op grond van de Wet BRP worden bestanden van de BRP in verband gebracht met andere gemeentelijke registraties. Het doel is de verwerking van persoonsgegevens.

Inbijlage 1worden:

 • ·

  de betreffende afdelingen c.q. registraties benoemd;

 • ·

  de betreffende gegevens omschreven;

 • ·

  het doel omschreven waarvoor de gegevensuitwisseling plaatsvindt.

Aan de gemeentelijke registratie(s) als genoemd in bijlage 1 worden:

 • a.

  gegevens verstrekt vanuit de BRP en opgenomen in de betreffende registratie, waarbij een binnengemeentelijke indicatie wordt geplaatst;

 • b.

  gegevens verstrekt, indien de onder a genoemde gegevens een wijziging ondergaan en waar de binnengemeentelijke indicatie voorkomt.

De gebruikers van de gegevens verklaren strikte geheimhouding over de ontvangen gegevens en verklaren dat zij vertrouwelijk en op verantwoorde wijze omgaan met de ter beschikking gestelde gegevens.

Artikel 3 - Rechtstreekse toegang tot de BRP

Rechtstreekse toegang tot de BRP hebben:

 • a.

  de Informatiebeheerder BRP;

 • b.

  de door het college aangewezen medewerkers van de afdelingen Advies en Control (AC), Informatievoorziening (INF), Publiekszaken (PUB), Stadsbeheer (STB), Stadsontwikkeling (STO), Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) en Sociale Zaken (SZ) ;

 • c.

  de door het hoofd afdeling Publiekszaken of diens vervanger aangewezen tijdelijke krachten en stagiaires werkzaam c.q. stage lopend bij deze afdeling;

 • d.

  met inachtneming van artikel 3.2 van de Wet, de in de bijlage 2 vermelde afdelingen voor wat betreft de in deze bijlage genoemde gegevens en onder vermelding van welk doel.

Artikel 4 - Verstrekking aan afdelingen die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt

Met inachtneming van artikel 3.2 van de Wet worden aan in de bijlage 3 vermelde afdelingen systematisch en incidenteel de in deze bijlage genoemde gegevens verstrekt ten behoeve van het in deze bijlage genoemde doel.

De gebruikers van de gegevens verklaren strikte geheimhouding over de ontvangen gegevens en verklaren dat zij vertrouwelijk en op verantwoorde wijze omgaan met de ter beschikking gestelde gegevens.

Artikel 5 - Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

Met inachtneming van artikel 3.2 van de Wet kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in artikel 3.2 van de Wet, op schriftelijk verzoek gegevens worden verstrekt aan:

 • ·

  natuurlijke personen;

 • ·

  de in de bijlage 4 vermelde rechtspersonen ten behoeve van de in deze bijlage genoemde doelen.

Gegevensverstrekking als genoemd in dit artikel vindt niet plaats indien het vermoeden bestaat dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de ingeschrevene onevenredig wordt geschaad.

Artikel 6 - Geheimhouding van gegevens

De in artikel 3.2 en artikel 3.9 bedoelde gegevensverstrekking vindt plaats met inachtneming van het in het Besluit BRP vastgelegde ten aanzien van de geheimhouding van gegevens.

Artikel 7 - Terugmeldplicht

De genoemde afdelingen en de natuurlijke en rechtspersonen die gerede twijfel hebben over de juistheid van de verstrekte gegevens uit de basisregistratie personen (authentiek en niet-authentiek) doen hiervan mededeling aan de Informatiebeheerder BRP op grond van artikel 2.34 Wet BRP. Voor de uitvoering van deze procedure wordt verwezen naar het Informatiebeveiligingshandboek.

Hoofdstuk 3 Overige bepalingen

Artikel 8 - Beveiliging

De Informatiebeheerder BRP treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen als vermeld in het vast te stellen Informatiebeveiligingshandboek.

Artikel 9 - Onvoorziene gevallen

In gevallen, de uitvoering van de verordening betreffende, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 10 - Slotbepalingen

 • 1. Dit reglement wordt aangehaald als "Reglement BRP".

 • 2. Dit reglement treedt in werking op de 1e dag ná die waarop zij bekend is gemaakt.

Ondertekening

Vastgesteld op 23 september 2014
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,

Bijlagen Reglement BRP