Regeling vervallen per 21-01-2021

Regeling briefadres gemeente Hoorn

Geldend van 24-10-2014 t/m 20-01-2021

Intitulé

Regeling briefadres gemeente Hoorn

Zaaknummer: 1089517

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn

gelet op:

 • ·

  de artikelen 1.1, 2.23, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.45, 2.47, 2.49 en 2.52 van de Wet basisregistratie personen;

 • ·

  artikel 29 van het Besluit basisregistratie personen;

 • ·

  de artikelen 17, 18 en 19 van de Regeling basisregistratie personen;

 • ·

  artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • ·

  de circulaire ‘Correcte registratie op een briefadres in de BRP’ (2013-0000746309) en

 • ·

  de circulaire ‘Registratie briefadres om veiligheidsredenen’ (2013-0000722005) van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 december 2013;

overwegende dat het gewenst is om een beleidsregel vast te stellen met betrekking tot de aangifte van een briefadres om het oneigenlijk gebruik van het briefadres tegen te gaan;

besluit vast te stellen:

Regeling briefadres gemeente Hoorn

Artikel 1 Begrippen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  briefadres: het adres waar voor betrokkene bestemde geschriften in ontvangst worden genomen;

 • b.

  briefadresgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, bedoeld in artikel 2.42 van de Wet basisregistratie personen, die een briefadres ter beschikking stelt;

 • c.

  briefadreshouder: de ingezetene in de basisregistratie personen die een briefadres houdt;

 • d.

  gezinshuishouden:

  • 1.

   twee personen die volgens de basisregistratie personen een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan of gehuwd zijn, met of zonder kind(eren);

  • 2.

   twee personen die door het overleggen van een door een notaris opgemaakt samenlevingscontract hebben aangetoond, dat zij een gemeenschappelijke huishouding voeren, met of zonder kind(eren);

  • 3.

   een alleenstaande ouder met kind(eren);

 • e.

  wet: Wet basisregistratie personen.

Artikel 2 Redenen briefadres

Redenen voor de aangifte van een briefadres zijn:

 • 1.

  het ontbreken van een woonadres vanwege:

  • a.

   dak- of thuisloosheid;

  • b.

   korte overbrugging tussen twee woonadressen;

  • c.

   de uitoefening van een ambulant beroep;

  • d.

   kort verblijf in het buitenland: gedurende een jaar ten hoogste twee derden van de tijd;

  • e.

   korter dan 2 jaar verblijf in het buitenland en varend op een schip dat de thuishaven in Nederland heeft;

 • 2.

  verblijf in een instelling voor mannen- of vrouwenopvang (blijf-van-mijn-lijfhuizen);

 • 3.

  verblijf in een instelling als bedoeld in artikel 2.40 derde en vierde lid van de Wet BRP;

 • 4.

  het opnemen van een woonadres is naar het oordeel van de burgemeester om veiligheidsredenen niet wenselijk.

Artikel 3 Voorwaarden

 • 1. De aangifte wordt gedaan in de gemeente waar het briefadres zich bevindt.

 • 2. De aangever is verplicht om bij de aangifte tot briefadres alle benodigde stukken te overleggen.

 • 3. Onder benodigde stukken als bedoeld in het tweede lid wordt in ieder geval verstaan:

  • a.

   een geldig identiteitsbewijs of een kopie ervan van de aangever;

  • b.

   de schriftelijke verklaring van de aangever met reden voor de aangifte en de te verwachten periode dat het briefadres noodzakelijk is;

  • c.

   een geldig identiteitsbewijs of een kopie ervan en een schriftelijke verklaring van instemming van degene bij wie het briefadres wordt gehouden;

  • d.

   een ingevulde en ondertekende vragenlijst briefadres;

  • e.

   indien van toepassing een bewijs van inschrijving bij een woningcorporatie of DNO doen;

  • f.

   indien het inschrijving op het adres Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn betreft, een schriftelijke verklaring van instemming van de coördinator/specialist handhaving;

 • 4. De briefadresgever kan toestemming geven aan maximaal:

  • a.

   twee gezinshuishoudens of;

  • b.

   twee alleenstaanden of;

  • c.

   één gezinshuishouden en één alleenstaande.

Artikel 4 Onvolledige aangifte

 • 1. De aangifte is volledig indien alle benodigde stukken, zoals bedoeld in artikel 3, derde lid, zijn ingeleverd.

 • 2. Als één of meer stukken ontbreken, dan wordt de aangever in de gelegenheid gesteld binnen veertien dagen het verzuim te herstellen en de aangifte alsnog aan te vullen.

 • 3. Indien de aangifte niet binnen de in het vorige lid bepaalde termijn kan worden aangevuld, dan kan de termijn eenmalig met veertien dagen verlengd worden.

 • 4. Indien de aangifte niet binnen veertien dagen na aangifte, aangevuld wordt of om uitstel gevraagd wordt, wordt de aangifte buiten behandeling gesteld.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Het is in ieder geval niet mogelijk om ingeschreven te worden op een briefadres, indien:

 • a.

  de aangever een woonadres heeft;

 • b.

  de aangever vaart op een schip dat zijn thuishaven buiten Nederland heeft, en langer dan acht maanden gedurende één jaar in het buitenland verblijft;

 • c.

  de aangever vaart op een schip dat zijn thuishaven in Nederland heeft en langer dan twee jaar in het buitenland verblijft;

 • d.

  er een onderzoek loopt naar de verblijfplaats van de briefadresgever;

 • e.

  het briefadres een adres betreft waarop reeds aan twee alleenstaanden, twee gezinshuishoudens of één gezinshuishouden en één alleenstaande een briefadres is verleend;

 • f.

  het briefadres geen bestaand adres betreft;

 • g.

  het briefadres een postbus is.

Artikel 6 Termijn briefadres

 • 1. In de situatie als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder a, sub 2 mag in eerste instantie een briefadres worden gekozen voor de duur van drie maanden.

 • 2. In de situatie als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder a, sub 4 en 5 mag een briefadres worden gekozen voor de duur van de periode dat aangever buiten Nederland zal verblijven.

 • 3. In de situatie als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder b en c, mag een briefadres worden gekozen voor de duur van het verblijf in de instelling.

 • 4. Als de aangever voor het aflopen van de termijn als bedoeld in het eerste en tweede lid geen woonadres heeft gekozen, wordt door de aangever een verzoek ingediend om het briefadres te verlengen.

 • 5. In de situatie als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder a, sub 2 kan de termijn voor een briefadres per verzoek met drie maanden verlengd worden.

 • 6. De aanvraag voor verlenging van het briefadres wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 2 en 5.

 • 7. Onverminderd hetgeen is bepaald in het eerste tot en met het zesde lid, is diegene waarop het briefadres betrekking heeft gehouden om niet eerder dan vier weken vóór de beoogde datum van adreswijziging en niet later dan de vijfde dag na de wijziging van zijn adres hiervan aangifte te doen bij de gemeente waar hij zijn nieuwe adres heeft.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Er kan van bepalingen uit deze regeling worden afgeweken voor zover strikte toepassing ervan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de 1e dag na die waarop zij is bekend gemaakt.

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Regeling briefadres gemeente Hoorn’.

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 7 oktober 2014,

College van burgemeester en wethouders,

de secretaris,                          de burgemeester,

Formulier aangifte briefadres