Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Hoorn (Verordening BRP Hoorn)

Geldend van 31-10-2014 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 06-01-2014

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Hoorn (Verordening BRP Hoorn)

Zaaknummer: 1075273

De raad van de Gemeente Hoorn;

 • -

  gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 augustus 2014 zaaknummer 1075273;

gelet op

 • ·

  de artikelen 3.8, eerste lid, en

 • ·

  artikel 3.9, eerste en tweede lid, van de Wet basisregistratie personen;

gezien het advies van de Algemene Raadscommissie d.d. 2 september 2014;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende Verordening:

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Hoorn (Verordening BRP Hoorn)

Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan van de gemeente gegevens uit de Basisregistratie personen, voor zover dit is bepaald bij nadere regeling van het college.

Artikel 2. Verstrekkingen aan derden

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet Basisregistratie personen, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de Basisregistratie personen als:

  • a.

   de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt, of,

  • b.

   de verstrekking in overeenstemming is met het bepaalde in artikel 3 van deze verordening.

 • 2. Verstrekking overeenkomstig het eerste lid, aanhef en onder b. vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

Artikel 3. Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders verzorgt de aanwijzing van door derden verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente en kan gegevens verstrekken aan derden die deze werkzaamheden verrichten;

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders stelt hiervoor nadere regels vast.

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze Verordening treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 6 januari 2014.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Hoorn (Verordening BRP Hoorn).

  Besloten in de openbare vergadering van 16 september 2014,

  de griffier,                     de voorzitter,